ประมวลจริยธรรม
 
      ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมประมง พ.ศ. ๒๕๕๓
      ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมประมง
      คำสั่งกรมประมงที่ ๔๕๓/๒๕๕๓  เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสของกรมประมง
 
 
 
 
 
 
 
ศูนย์วิจัยและและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี
ตำบล บางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัด จันทบุรี 22000
โทร 0-3945-7987-8 โทรสาร 0-3939-1025
email : chanfisheries@yahoo.com