ท่านสามารถอ่านบทคัดย่อเรื่องอื่น ๆ จากเอกสารวิชาการในห้องสมุดของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรีได้ โดยคลิ๊กที่นี่ (ห้องทดลองวิจัย)

 
 
พัฒนาการคัพภะและลูกปลาวัยอ่อนของปลาเก๋าเสือ Epinephelus fuscoguttatus (Forskal, 1775)

อาคม สิงหบุญ ไพบูลย์ บุญลิปตานนท์ และสามารถ เดชสถิตย์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่ ตู้ ป.ณ. 28 อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

บทคัดย่อ

          การศึกษาพัฒนาการของคัพภะและลูกปลาวัยอ่อนของปลาเก๋าเสือ ดำเนินการที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่ เมื่อ พ.ศ. 2545 ทำการศึกษาการพัฒนาของไข่ที่ได้จากการวางไข่ตามธรรมชาติของพ่อแม่พันธุ์ในบ่อซีเมนต์ ที่อุณหภูมิน้ำ 29-30 องศาเซลเซียส และความเค็ม 30 ppt พบว่า ไข่ปลาเก๋าเสือเป็นไข่ลอย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 863+-27.69 ไมครอน ไข่ที่ได้รับการผสมเริ่มมีการแบ่งเซลล์ ( clevage stage ) เมื่อเวลาผ่านไป 35 นาที พัฒนาเข้าสู่ระยะมอลลูล่า ( morular ) เมื่อเวลา 2 ชั่วโมง 20 นาที ระยะบลาสตูล่า ( blastula ) เมื่อเวลา 3 ชั่วโมง 5 นาที รยะแกสตูล่า ( gastrula ) เมื่อเวลา 5 ชั่วโมง 35 นาที ระยะบลาสโตพอร์ปิด ( closing of blastopore ) เมื่อเวลา 9 ชั่วโมง 25 นาที และฟักออกเป็นตัวเมื่อเวลา 19 ชั่วโมง 5 นาที หลังการวางไข่

          ลูกปลาแรกฟักมีความยาว 1.69+-0.08 มิลลิเมตร ไข่แดงมีปริมาตร 1.31+-0.27 ลูกบาศก์มิลลิเมตร และหยดน้ำมันขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.19+-0.01 มิลลิเมตร ปากเริ่มเปิดเมื่ออายุ 48 ชั่วโมง เริ่มพบอาหารในกระเพาะเมื่ออายุ 66 ชั่วโมง ไข่แดงและหยดน้ำมันยุบสมบูรณ์เมื่ออายุ 72 และ 90 ชั่งโมง ตามลำดับ ลูกปลาเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเมื่ออายุ 7 วัน และพัฒนาเข้าสู่ระยะปลาวัยรุ่นเมื่ออายุ 39 วัน

          ผลการทดลองฟักไข่ปลาด้วยความหนาแน่นต่าง ๆ กัน คือ 250, 500 และ 1,000 ฟอง/ลิตร พบว่าอัตราการฟักไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p=0.800)

คำสำคัญ : ลูกปลาวัยอ่อน พัฒนาการของคัพภะ ปลาเก๋าเสือ Epinephelus fuscoguttatus (Forskal, 1775)

 

บทคัดย่อจากเอกสารวิชาการในห้องสมุดศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี

            อาคม สิงหบุญ ไพบูลย์ บุญลิปตานนท์ และสามารถ เดชสถิตย์. 2546. พัฒนาการคัพภะและลูกปลาวัยอ่อนของปลาเก๋าเสือ Epinephelus fuscoguttatus (Forskal, 1775). เอกสารวิชาการฉบับที่ 28/2546. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่ สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง. 29 หน้า

ศูนย์วิจัยและและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี
ตำบล บางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัด จันทบุรี 22000
โทร 0-3945-7987-8 โทรสาร 0-3939-1025
email : crchantaburi@dof.thaigov.net หรือ chanfisheries@yahoo.com