ท่านสามารถอ่านบทคัดย่อเรื่องอื่น ๆ จากเอกสารวิชาการในห้องสมุดของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรีได้ โดยคลิ๊กที่นี่ (ห้องทดลองวิจัย)

 
การเพาะปลากะรังจุดฟ้า Plectropomus leopardus โดยการให้ฮอร์โมนเพศผู้
และให้แม่ปลาวางไข่ตามธรรมชาติในบ่อระบบปิด

ธวัช ศรีวีระชัย
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดตราด หมู่ 2 ต.อ่าวใหญ่ อ.เมือง จังหวัดตราด 23000

เรณู ยาชิโร และนิพนธ์ เสนอินทร์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระยอง หมู่ 10 ต.ตะพง อ.เมือง จังหวัดระยอง 21000

บทคัดย่อ


          การเพาะปลากะรังจุดฟ้า Plectropomus leopardus ที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดตราด ได้ประสบผลสำเร็จโดยใช้พ่อพันธุ์มีน้ำหนักเฉลี่ย 3.62+-0.26 กิโลกรัม ความยาวเฉลี่ย 60.00+-2.83 เซนติเมตร จำนวน 3 ตัว ฝังฮอร์โมนเมทธิลเทสทอสเตอโรน (MT) 0.5 มิลลิกรัม / น้ำหนักปลา 1 กิโลกรัม แล้วนำไปปล่อยรวมกับแม่ปลากะรังจุดฟ้าน้ำหนักเฉลี่ย 2.40+-0.20 กิโลกรัม ความยาวเฉลี่ย 53.14+-1.77 เซนติเมตร จำนวน 13 ตัว รวมทั้งหมด 16 ตัว ในกระชังขนาด 5x5x3 เมตร ในบ่อซีเมนต์จุ 200 ตัน จัดการระบบน้ำแบบปิดและนำน้ำมาใช้ใหม่ (close recycle water system) ให้ปลาสดเป็นอาหาร ใส่วิตามินอี 100 IU ในท้องปลาเหยื่อสลับกับวิตามินซี 100 มิลลิกรัม ในอัตรา 1 เม็ด ต่อ 1 ตัว วันเว้นวัน และภายใน 1 สัปดาห์มีอาหารเสริม เช่น หมึก หรือปลาสดใส่สาหร่ายมงกุฎหนามในท้องปลา 68 วันต่อมา แม่ปลาเริ่มท้องใหญ่ และวางไข่ครั้งแรกเมื่อ 27 กรกฎาคม 2546 วางไข่ทั้งหมด 4 รอบ ๆ ละ 6-15 วัน ระหว่าง 27 กรกฎาคม 2546 – 29 ตุลาคม 2546 รวมทั้งสิ้น 10,002,000 ฟอง ไข่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ย 0.837+-0.017 มิลลิเมตร ศึกษาอัตราการปฏิสนธิและการฟักไข่จากการวางไข่รอบที่ 3 (8 วัน) มีอัตราการปฏิสนธิ 70.1 เปอร์เซ็นต์ อัตราการฟักไข่ 67.7 เปอร์เซ็นต์ และศึกษาอัตราการฟักไข่ในความเค็ม 4 ระดับ คือ 20, 25, 30 และ 35 ส่วนในพันส่วน (ppt) พบว่าไข่ไม่ฟักเป็นตัวในความเค็ม 20 ppt และมีอัตราการฟักเป็นตัวสูงที่สุดที่ความเค็ม 30 ppt เมื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนที่ระดับ 0.05 พบว่าที่ระดับความเค็ม 30 ppt อัตราการฟักไข่สูงกว่า มีความแตกต่างกับความเค็ม 35 ppt อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) แต่ที่ความเค็ม 35 ppt อัตราการฟักไข่ไม่มีความแตกต่างกับความเค็ม 25 ppt (p >0.05) และที่ความเค็ม 25 ppt อัตราการฟักไข่ไม่มีความแตกต่างกับความเค็ม 20 ppt เช่นกัน (p >0.05) การอนุบาลลูกปลากะรังจุดฟ้าด้วยอาหารหลายชนิด คือ Skeletonema sp. อาหารสำเร็จ (Frippak), ไข่ไก่ต้มเอาแต่ไข่แดงผสมวิตามินซี, ไข่หอย, โรติเฟอร์เสริมกรดไขมันไม่อิ่มตัว, อาร์ทีเมียเสริมกรดไขมันไม่อิ่มตัว, โคพีพอด และกุ้งเคย (Mysid) ในช่วงอายุต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มกินอาหาร จนลูกปลาอายุ 52 วัน ได้จำนวน 49 ตัว จากการวางไข่ในครั้งที่ 4 จำนวน 2,000 ฟอง ในบ่อซีเมนต์ 1 ตัน อัตรารอดตาย 2.45 เปอร์เซ็นต์ ลูกปลามีขนาดความยาว 42 มิลลิเมตร คุณภาพน้ำในบ่อระบบปิดในการเพาะปลากะรังจุดฟ้าทั้งก่อนการเพาะ ระหว่างวางไข่ และหลังวางไข่ มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล และคงคุณภาพดีตลอดการทดลอง ผลการทดลองครั้งนี้เป็นแนวทางพัฒนาให้มีการเพาะเลี้ยงปลากะรังจุดฟ้าในเชิงพาณิชย์โดยใช้ระบบน้ำแบบปิด

คำสำคัญ : การเพาะพันธุ์ กะรังจุดฟ้า Plectropomus leopardus  ฮอร์โมนเพศผู้ ระบบน้ำแบบปิด

 

บทคัดย่อจากเอกสารวิชาการในห้องสมุดศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี

           ธวัช ศรีวีระชัย ชัชวาล วุฒิเมธี และจุฑารัตน์ ศิริสมบัติ. 2547. การเพาะปลากะรังจุดฟ้า Plectropomus leopardus โดยการให้ฮอร์โมนเพศผู้และให้แม่ปลาวางไข่ตามธรรมชาติในบ่อระบบปิด. เอกสารวิชาการฉบับที่ 4/2547. สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดตราด สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง. 22 หน้า

ศูนย์วิจัยและและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี
ตำบล บางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัด จันทบุรี 22000
โทร 0-3945-7987-8 โทรสาร 0-3939-1025
email : crchantaburi@dof.thaigov.net หรือ chanfisheries@yahoo.com