ท่านสามารถอ่านบทคัดย่อเรื่องอื่น ๆ จากเอกสารวิชาการในห้องสมุดของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรีได้ โดยคลิ๊กที่นี่ (ห้องสมุด ศพช. จันทบุรี)

 

การสำรวจระยะไกลและจัดทำสารสนเทศทางภูมิศาสตร์การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม

The Application of Remote Sensing for Geographic Information system of
Marine Shrimp Culture in Pakpanang Basin

นางธนิฏฐา จงพีร์เพียร นายสุพจน์ จึงแย้มปิ่น นายพุธชพล สุวรรณชัย และนายเอกชัย เชิดตระกูล

บทคัดย่อ

          การสำรวจพื้นที่เลี้ยงกุ้งทะเลในโครงการลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งครอบคลุ่มพื้นที่ศึกษา 1,244,278 ไร่ ใน 6 อำเภอ 58 ตำบล ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ อำเภอปากพนัง อำเภอเชียรใหญ่ อำเภอหัวไทร อำเภอเมือง 3 ตำบล อำเภอชะอวด 5 ตำบล และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ์ 3 ตำบล โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม SPOT 5 ความละเอียด 2.5 เมตร (Pan-sharpen image) วันที่ 11 กรกฎาคม 2548 พบว่า มีบ่อเลี้ยงกุ้งทั้งหมด 18,122 บ่อ พื้นที่บ่อ 68,580.78 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.43 ของพื้นที่ทั้งหมด อยู่ในพื้นที่น้ำเค็ม 13,865 บ่อ พื้นที่น้ำจืด 4,257 บ่อ ขนาดบ่อเฉลี่ย 3.73 ไร่ เป็นบ่อเลี้ยงแบบธรรมชาติ 437 บ่อ อยู่ในพื้นที่น้ำเค็ม 387 บ่อ และอยู่ในพื้นที่น้ำจืด 50 บ่อ

          จากการแปลภาพด้วยสายตา (Manual visualization) พบว่า มีบ่อที่กำลังมีการเลี้ยงอยู่เพียง 648 บ่อ พื้นที่บ่อ 2,948.28 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.58 ของบ่อเลี้ยงทั้งหมด หรือ ร้อยละ 4.36 ของพื้นที่บ่อทั้งหมด ทั้งนี้อยู่ในพื้นที่น้ำเค็ม 603 บ่อ และในพื้นที่น้ำจืด 45 บ่อ

          เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2543 ซึ่งได้มีการสำรวจไว้เฉพาะแปลงย่อย 26 แปลงที่อยู่ในพื้นที่น้ำเค็ม พบว่า ในพื้นที่ดังกล่าวมีการขุดบ่อเพิ่มขึ้น 547 บ่อ คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ส่วนในพื้นที่อื่นไม่สามารถเปรียบเทียบได้เนื่องจากไม่มีข้อมูลย้อนหลัง

          นอกจากนี้ได้จัดทำระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์โดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุ้งและข้อมูลอื่น ๆ ทั้งที่ได้จาการศึกษาและข้อมูลทุติยภูมิ รวมทั้งสิ้น 39 ชั้นข้อมูล เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็วและมีความถูกต้องในเชิงพื้นที่ และจากฐานข้อมูลนี้สามารถคำนวณพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลในพื้นที่ศึกษาได้ 122,831.48 ไร่

          จากการทดลองใช้ภาพถ่ายดาวเทียม 3 ชนิด คือ ภาพถ่าย SPOT 5 ความละเอียด 2.5 เมตร SPOT 5 ความละเอียด 5 เมตร และLandsat 7 ความละเอียด 25 เมตร มาใช้ในการประเมินการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล พบว่า ภาพถ่าย SPOT 5 ความละเอียด 2.5 เมตร มีความเหมาะสมมากที่สุดเนื่องจากสามารถเห็นเครื่องตีน้ำที่กำลังทำงานได้ดี

คำสำคัญ (keywords) สารสนเทศทางภูมิศาสตร์, การสำรวจระยะไกล, ลุ่มน้ำปากพนัง, กุ้งทะเล GIS, Remote Sensing, Marine Shrimp, Pakpanang Basin

 


@@ สนใจอ่านบทคัดย่อผลงานทดลองวิจัยจากเอกสารวิชาการ กรมประมงเรื่องอื่นๆ คลิ๊กที่นี่ ห้องสมุด ศพช. จันทบุรี

 

ภาพถ่ายดาวเทียม บ่อมีน้ำ ไม่มีการตีน้ำ

ภาพสถานที่จริง บ่อร้างมีแต่น้ำ

   

ภาพถ่ายดาวเทียม แถบสีเข้มยาวคือน้ำ

ภาพสถานที่จริง ร่องน้ำ

บทคัดย่อเรื่องนี้จากเอกสารวิชาการในห้องสมุดศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี

          ธนิฏฐา จงพีร์เพียร, สุพจน์ จึงแย้มปิ่น, พุธชพล สุวรรณชัย และเอกชัย เชิดตระกูล์ี. 2549. การสำรวจระยะไกลและจัดทำสารสนเทศทางภูมิศาสตร์การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม. บทคัดย่อสัมมนาวิชาการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ประจำปี 2549. ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท จังหวัดสระบุรี. วันที่ 8-11 พฤษภาคม 2549. สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง. หน้า 8.

ศูนย์วิจัยและและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี
ตำบล บางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัด จันทบุรี 22000
โทร 0-3945-7987-8 โทรสาร 0-3939-1025
email : chanfisheries@yahoo.com