บทคัดย่อนี้มาจาก หนังสือบทคัดย่อการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2549

          ทศพร สุจิตโตสกุล และ เริงชัย สุจิตโตสกุล*. 2549. ปลาฉลาม : สัตว์น้ำพลอยจับได้จากเครื่องมือเบ็ดราวและอวนล้อมปลาทูน่า โดยเรือ M.V. SEAFDEC บริเวณมหาสมุทรอินเดียตะวันออก. ใน: บทคัดย่อการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2549, กรมประมงร่วมกับศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้. วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2549. ณ ห้องประชุมกรมประมง. หน้า 155-156.

ท่านสามารถอ่านเอกสารเรื่องอื่นๆ โดยคลิ๊กที่นี่ ห้องสมุด ศพช. จันทบุรี

 

ปลาฉลาม : สัตว์น้ำพลอยจับได้จากเครื่องมือเบ็ดราวและอวนล้อมปลาทูน่า
โดยเรือ M.V. SEAFDEC บริเวณมหาสมุทรอินเดียตะวันออก

ทศพร สุจิตโตสกุล(๑ และ เริงชัย สุจิตโตสกุล(๒*

๑) กลุ่มวิชาการ สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล    ๒) สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึก

บทคัดย่อ

          การศึกษาชนิดปลาฉลามจากการสํารวจทรัพยากรปลาทูนาบริเวณมหาสมุทรอินเดียตะวันออกด้วยเครื่องมือเบ็ดราวและอวนล้อมปลาทูน่า ในเดือนธันวาคม 2545 มกราคม พฤศจิกายน และธันวาคม 2546 โดยเรือ M.V. SEAFDEC พบปลาฉลามจํานวน 6 ชนิด คือ ฉลามหางยาว (Alopias pelagicus) ฉลามหางยาวหน้าหนู (Alopias superciliosus) ฉลามจระเข้ (Pseudocarcharias kamoharai) ฉลามสีน้ำเงิน (Prionace glauca) ฉลามครีบด่าง (Carcharhinus longimanus) และฉลามครีบดํา (Carcharhinus sorrah)

          จากการวิเคราะห์ความยาวที่พบและประเมินอายุของปลาฉลาม พบว่า ฉลามหางยาวมีขนาด 138.00 เซนติเมตร อายุ 9.35 ปี ฉลามหางยาวหน้าหนูขนาด 204.00 เซนติเมตร อายุ 11.39 ปี ฉลามจระเข้ขนาด 118.00-131.00 เซนติเมตร ฉลามครีบด่างขนาด 91.00-156.00 เซนติเมตร อายุ 3.06-5.22 ปี ฉลามครีบดําขนาด 82.00-172.00 เซนติเมตร อายุ 3.84-22.92 ปี และฉลามสีน้ำเงิินขนาด 207.00-254.00 เซนติเมตร อายุ 5.68-8.04 ปี ปลาฉลามที่จับได้เป็นเพศเมียร้อยละ 59.38 และ เพศผู้ร้อยละ 40.62 อัตราการจับปลาฉลามจากการประมงเบ็ดราวปลาทูน่าเฉลี่ย 0.31 ตัวต่อเบ็ด 100 ตัว และจากอวนล้อมปลาทูน่าเฉลี่ยร้อยละ 0.08 ของน้ำหนักรวมทั้งหมด ส่วนอาหารที่พบในกระเพาะเป็นปลาทูน่าท้องแถบ ปลาทูน่าครีบเหลือง ปลาหมึก

คําสําคัญ : ปลาฉลาม สัตว์น้ำพลอยจับได้ เบ็ดราวปลาทูน่า อวนล้อมปลาทูน่า มหาสมุทรอินเดียตะวันออก

* ถนนศรีสมุทร ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ๑๐๒๗๐

@@ สนใจอ่านเรื่องเต็มหรือบทคัดย่อผลงานทดลองวิจัยจากเอกสารเรื่องอื่นๆ คลิ๊กที่นี่ ห้องสมุด ศพช. จันทบุรี

 

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม หรืออ่านบทคัดย่อเรื่องอื่น ๆ จากเอกสารในห้องสมุดของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรีได้ โดยคลิ๊กที่นี่ (ห้องสมุด ศพช. จันทบุรี)

ศูนย์วิจัยและและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี
ตำบล บางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัด จันทบุรี 22000
โทร 0-3945-7987-8 โทรสาร 0-3939-1025
email : chanfisheries@yahoo.com