หน้าแรก
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี ยินดีต้อนรับ
ภาระกิจและหน้าที่
 
งานบริการ
บริการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์น้ำ โรคแบคทีเรีย และโรคไวรัสหัวเหลือง/โรคจุดขาว โรคทอร่าซินโดรม ด้วยเทคนิคด้าน จุลชีวนะ และPCR
   
บริการตรวจสอบคุณภาพน้ำและดิน ศูนย์ฯ มีเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจคุณภาพน้ำและสุขภาพสัตว์น้ำในฟาร์มของเกษตรกรเป็นระยะๆ นอกจากนี้ยังออกไปตรวจสอบ การเกิด Red tide หรือ ขี้ปลาวาฬในบริเวณชายฝั่ง เพื่อนำข้อมูลมาแจ้งข่าวเตือนภัยในการใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาต
   
ให้คำปรึกษาแนะนำทางวิชาการ เช่นการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง การจัดระบบน้ำ ระบบฟาร์มตลอดจนการใช้ปัจจัยการผลิตยาและผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเพื่อรักษาคุณภาพสัตว์น้ำให้อยู่ในมาตรฐานสากล
   
ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำที่มีคุณภาพจำหน่ายให้เกษตรกรนำไปเลี้ยง
โดยเน้นการผลิตกุ้งทะเล และเพื่อปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ
โดยกำหนดให้มีการผลิตพันธุ์กุ้งทะเล, ปูทะเล ปลาน้ำกร่อย
ปล่อยแหล่งน้ำปีละ 30 ล้านตัวเป็นอย่างต่ำ
   
คลินิคประมงเคลื่อนที่ ได้จัดอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่
โดยร่วมงานกับสำนักงานประมงจังหวัดออกไปบริการ
ตรวจสุขภาพสัตว์น้ำและคุณภาพน้ำในชุมชนเกษตรทุกเดือน
   
ตรวจสอบปัจจัยการผลิต เช่น อาหาร หัวอาหาร วิตามินและสารกระตุ้นการเจริญเติบโต เช่น ซึ่งอาจมีการปนเปื้อนสารปฏิชีวนะ/ยา ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการนำไปใช้ในฟาร์มผลิตสัตว์น้ำ
   
 
งานยกระดับมาตรฐานฟาร์ม
ตรวจสอบมาตรฐานทางด้านสุขอนามัยและด้านการใช้ปัจจัยการผลิตที่ถูกต้อง
   
แนะนำการปรับปรุงฟาร์มให้ เข้าสู่ มาตรฐาน CoC และ GAP ฟาร์มที่อยู่ในมาตรฐาน CoC และ GAP จะได้รับการสนับสนุนด้านบริการต่าง ๆ ข้างต้น ยังได้รับข้อมูล ความก้าวหน้าในเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นพิเศษด้วย
 
งานวิจัยและพัฒนา
เน้นการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่เป็นอันดับแรก ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิมให้มีความก้าวหน้านำไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ และเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาทางด้านวิชาการที่เกษตรกรไม่สามารถจะดำเนินการเองได้
   
มีการวิจัยชนิดสัตว์น้ำที่มีอยู่ในพื้นที่และมีศักยภาพจะขยายพันธุ์ในเชิงธุรกิจ ตลอดจนวิจัยด้านการใช้ยา การตกค้างของยาในสัตว์น้ำ การใช้จุลินทรีย์ในการเพาะเลี้ยง
 
งานอำนวยการ
     มีหน้าที่รวบรวมติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ รวมทั้ง งานสารบรรณ การเงิน งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนการติดต่อประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
 
เยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี
Sorry, your browser doesn't support Java.

 

บรรยากาศบางส่วนภายในศููนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี

ประวัติและความเป็นมา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2501 เดิมใช้ชื่อว่า สถานีประมงจังหวัดจันทบุรี ตั้งอยู่ที่หมู่ 5 ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานีทดลองและส่งเสริมการทำนากุ้งและสัตว์น้ำกร่อยอื่นๆ แต่เนื่องจากตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่ไม่มีแหล่งน้ำจืด ไฟฟ้า น้ำประปา และไม่มีถนน การเดินทางต้องใช้เรือไปตามแม่น้ำเวฬุ ทำให้เกษตรกรมาติดต่อราชการไม่สะดวก
   
ดังนั้นในปี 2524 กรมประมงและจังหวัดจันทบุรี จึงได้จัดหาสถานที่ใหม่ ณ บ้านท่าแฉลบ ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี มีเนื้อที่รวม 401ไร่ ซึ่งเป็นที่ทำการในปัจจุบัน และเมื่อมีการจัดแบ่งส่วนราชการในกรมประมงตามภาระกิจใหม่ในปี พ.ศ. 2546 จึงเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี
 
สถานที่ตั้งและการติดต่อ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี ตั้งอยู่ที่ หมู่ 9 ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี สามารถเดินทางมายังศูนย์ฯ ได้ทางรถยนต์ โดยเริ่มต้นจากตัวเมืองจันทบุรี (สวนสาธารณะทุ่งนาเชย) ใช้ถนน จันทบุรี-ท่าแฉลบ ระยะทาง 11 กม. จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าถนนจุลบรรพต (เขาน้อย) ซึ่งอยู่ระหว่างร้านอาหารพิกุลกับร้านปูจ๋าท่าแฉลบ อีก 500 เมตร จะผ่านวัดเขาน้อย และเดินทางต่ออีกเพียง 700 เมตร ก็จะถึงศูนย์ฯ ซึ่งตั้งอยู่ด้านซ้ายมือ 
   
นอกจากนี้สามารถติดต่อศูนย์ฯ ได้ทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail ตามที่อยู่ด้านล่าง
   
 

  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี
ม.9 ต. บางกะจะ อ. เมือง จ. จันทบุรี 22000

โทร.(039) 457987-8 โทรสาร (039) 391025
E-mail: chanfisheries@yahoo.com

 

 

 

 
 
ศูนย์วิจัยและและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี
ตำบล บางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัด จันทบุรี 22000
โทร 0-3945-7987-8 โทรสาร 0-3939-1025
email : chanfisheries@yahoo.com