ห้องตรวจสารตกค้าง ยินดีต้อนรับ
 
แวะชมภายในห้องตรวจสารตกค้าง
การให้บริการของห้องตรวจสารตกค้าง
 
          ห้องตรวจสารตกค้างของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี เป็นห้องขนาดเล็ก ปัจจุบันสามารถตรวจยาตกค้างได้ 2 ตัว คือ Oxolinic acid และ Oxytetracyclin โดยใช้เครื่อง HPLC
 
พื้นที่เตรียมสาร
   
เครื่องกลั่น
 
 
          ห้องตรวจสารตกค้างเปิดบริการ วันจันทร์-ศุกร์ ระหว่าง 08.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
 
เครื่อง HPLC
   
 
        เกษตรกรในเขต อำเภอเมือง อำเภอแหลมสิงห์ และอำเภอขลุง สามารถนำตัวอย่างสัตว์น้ำ (น้ำหนักอย่างน้อย 0.5 กิโลกรัม) มาตรวจได้ในวัน เวลาเปิดบริการ
 
        และรอพบกับภาพขั้นตอนและวิธีการตรวจยาตกค้าง (Oxolinic acid และ Oxytetracyclin) ด้วยเครื่อง HPLC
 
        ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2554
        
 
ศูนย์วิจัยและและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี
ตำบล บางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัด จันทบุรี 22000
โทร 0-3945-7987-8 โทรสาร 0-3939-1025
email : crchantaburi@dof.thaigov.net หรือ chanfisheries@yahoo.com