ผลการปฏิบัติงานศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2548

          ผลการปฏิบัติงาน โครงการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP และ CoC ระหว่าง ต.ค. 47-ก.ย. 48 (อ่านผลการปฏิบัติงานอื่น คลิ๊กที่นี่)

 
 

          เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยและมีมาตรฐานการผลิตตามมาตรฐานสากล โดยมาตรฐานที่ใช้ควบคุมวงจรการผลิตใช้มาตรฐานเดียวกันทั้งการผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศและการส่งออก กรมประมงได้พัฒนาระบบการรับรองมาตรฐาน ตั้งแต่การเพาะเลี้ยงจนถึงการแปรรูปสัตว์น้ำตามโยบายของรัฐบาล โดยการตรวจสอบและรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีระบบการผลิตอย่างเป็นมาตรฐาน โดยให้การรับรองเป็น 3 ระดับ คือ ระดับ CoC ระดับ GAP และระดับ Safety Level เพื่อให้มีการผลิตสัตว์น้ำอย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้ และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

          ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรีตระหนักในเหตุผลข้างต้น ประกอบกับได้รับมอบหมายจากกรมประมงในการดำเนินการเผยแพร่ความรู้ ให้คำแนะนำ ตลอดจนให้การรับรองฟาร์มมาตรฐาน CoC และ GAP สำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล ตั้งแต่ปี 2545 และให้การรับรองฟาร์มมาตรฐานอาหารปลอดภัย (Safety Level) สำหรับสัตว์น้ำชนิดอื่น ในปี 2548 ในพื้นที่รับผิดชอบ 3 อำเภอ คือ อำเภอเมือง , อำเภอแหลมสิงห์ และอำเภอขลุง ซึ่งมีเกษตรกรที่ผ่านการรับรองฟาร์มมาตรฐานดังกล่าวแล้วทั้งสิ้น 2,579 ราย สรุปผลการทำงานแบ่งตามปีงบประมาณ (ตารางที่ 1.1, .2 และ 1.3) และรายชื่อเกษตรกรและฟาร์มที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานฟาร์ม CoC (ตารางที่ 2) ดังนี้

 
 
 
ตารางที่ 1.1 ผลการปฏิบัติงานตามโครงการตรวจสอบมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ
 

กิจกรรม

หน่วยนับ

แผน/ผล

ปีงบประมาณ

รวมผลงาน

2545

2546

2547

2548

1. งานรับรองมาตรฐานฟาร์ม

ฟาร์ม

แผน

-

-

30

15

45

   CoC

ฟาร์ม

ผล

-

10

20

6

36

2. งานรับรองมาตรฐานฟาร์ม

ฟาร์ม

แผน

-

-

950

943

1,893

   GAP

ฟาร์ม

ผล

13

537

1,008

985

2,543

รวมผลงาน

ฟาร์ม

ผล

13

547

1,028

991

2,579

 
 
 
ตารางที่ 1.2 ผลการปฏิบัติงานตามโครงการตรวจสอบมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำแยกตามพื้นที่ ปี 2548
 

กิจกรรม

หน่วยนับ

พื้นที่รับผิดชอบ

รวมผลงาน

อ. เมือง

อ. แหลมสิงห์

อ. ขลุง

อ. ท่าใหม่

1. งานรับรองมาตรฐานฟาร์ม

ฟาร์ม

-

6

-

-

6

   CoC

 

 

 

 

 

 

2. งานรับรองมาตรฐานฟาร์ม

ฟาร์ม

73

751

158

3

985

   GAP

 

 

 

 

 

 

รวมผลงาน

ฟาร์ม

73

757

158

3

991

 
 
 
ตารางที่ 1.3 ผลการปฏิบัติงานรับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP แยกตามประเภทและพื้นที่ ปี 2548
 

กิจกรรม

หน่วยนับ

พื้นที่รับผิดชอบ

รวมผลงาน

อ. เมือง

อ. แหลมสิงห์

อ. ขลุง

อ. ท่าใหม่

GAP สัตว์น้ำประเภท กุ้งทะเล

ฟาร์ม

67

673

145

3

888

GAP สัตว์น้ำประเภท ปลาทะเล

ฟาร์ม

6

74

9

-

89

GAP สัตว์น้ำประเภท ปูทะเล

ฟาร์ม

-

4

4

-

8

GAP สัตว์น้ำประเภท หอย

ฟาร์ม

-

-

-

-

-

รวมผลงาน

ฟาร์ม

73

751

158

3

985

 
หมายเหตุ เขตพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอแหลมสิงห์ และอำเภอขลุง ส่วนอำเภอท่าใหม่เป็นเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
 
 
 
 
ตารางที่ 2 รายชื่อเกษตรกรและฟาร์มที่ได้รับใบรับรองฟาร์มมาตรฐาน CoC ในปีงบประมาณ 2548
 

ที่

เลขที่ใบรับรอง

ชื่อเกษตรกร/ชื่อฟาร์ม

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์

วันที่ออก

ใบรับรอง

วันหมดอายุ

ใบรับรอง

เลขที่

หมู่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

1

1-47-0067

นายทวีศักดิ์ กอสง่าลักษณ์

สมชัยฟาร์ม 1

55/7

5

พลิ้ว

แหลมสิงห์

จันทบุรี

0 1664 3119

15 ต.ค. 47

14 ต.ค. 49

2

1-47-0067

นายพิษณุ  การบุญ

สมจิตต์ฟาร์ม

-

4

เกาะเปริด

แหลมสิงห์

จันทบุรี

0 1900 4340

23 ธ.ค. 47

22 ธ.ค. 49

3

1-47-0067

นายสมหมาย  ชอบชน

เจริญดีฟาร์ม

41/1

5

เกาะเปริด

แหลมสิงห์

จันทบุรี

0 3936 3121

23 ธ.ค. 47

22 ธ.ค. 49

4

1-47-0003

นายพันศักดิ์  บุญสวัสดิ์

สิงห์ชัยฟาร์ม

61/1

6

เกาะเปริด

แหลมสิงห์

จันทบุรี

 

18 ก.พ. 48

17 ก.พ. 50

5

1-47-0004

นายรุ่งโรจน์  เกษบึงกาฬ

ฟาร์มจันทบุรี 4

40

1

คลองน้ำเค็ม

แหลมสิงห์

จันทบุรี

 

18 ก.พ. 48

17 ก.พ. 50

6

1-47-0005

นายปราโมทย์  เปรื่องปรีชาศักดิ์

ฟาร์มทดลองแหลมสิงห์

20/6

5

ปากน้ำแหลมสิงห์

แหลมสิงห์

จันทบุรี

 

18 ก.พ. 48

17 ก.พ. 50

 
 
ศูนย์วิจัยและและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี
ตำบล บางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัด จันทบุรี 22000
โทร 0-3945-7987-8 โทรสาร 0-3939-1025
email : crchantaburi@dof.thaigov.net หรือ chanfisheries@yahoo.com