โครงสร้างและ บุคลากรของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจันทบุรี
       
 
มาวิทย์ อัศวอารีย์
ผู้อำนวนการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจันทบุรี
   
 
    งานอำนวยการ    
 
   
 
ทัศนีย์ ไกรประเวศ
( เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)
 
สนั่น นนทะเสน
(นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน)
 
 
บุญถัมม์ ใสสอาด
พนักงานขับรถยนต์ ส1
อำพร ศรีนอก
พนักงานการประมง ส1
  สุรัตน์ ชัยสิน
นายท้ายเรือกลชายทะเล ส3
เสรี แสงสิทธิ์
นายท้ายเรือกลชายทะเล ส3
เชาว์ วรสวาท
ช่างไม้ บ2
รัชนี ยิ้มประยงแย้ม
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
วิชัย แนวสุภาพ
พนักงานผู้ช่วยประมง
วิสารักษ์ งามแม้น
พนักงานธุรการ
อุษา คงรอด
พนักงานธุรการ
     
  ชลลดา กิจมงคล
คนงานประมง
  วลีวรรณ ภู่พันสาย
คนงานประมง
 
         
         
         
  งานตรวจสอบวัตถุดิบสัตว์น้ำ/คุณภาพน้ำ
       
    ธิดาพร ฉวีภักดิ์
นักวิชาการประมงขำนาญการ
   
 
บุญยี่ หมื่นไธสงค์
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
อุไร แก้วกัลยา
พนักงานประมงพื้นฐาน บ1
  สมหวัง คงเคียงซา
พนักงานประมงพื้นฐาน บ1
วัชรี สีสด
นักวิชาการประมง
 
วัชณี ศรีคงรักษ์
นักวิชาการประมง
สุวดิน เงินทรัพย์
นักวิทยาศาสตร์
  รุ่งทิพย์ พัฒนกิจ
เจ้าพนักงานประมง
อำนาจ เพ็ชรวรรณ์
เจ้าพนักงานประมง
     
จารุวรรณ พิศเพ็ง
นักวิชาการประมง
     
วาสนา มงคลอุทก
คนงานประมง
         
         
  งานผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ  
       
    สรชาต ฉวีภักดิ์
นักวิชาการประมงชำนาญการ
   
 
จารึก พัฒนกิจ
พนักงานประมงพื้นฐาน บ1
หนูพร มีกริยา
พนักงานประมงพื้นฐาน บ1
  สุดารัตน์ แก่งอินทร์
เจ้าหน้าที่ประมง
เขมิกา สวัสดิไชย
เจ้าพนักงานประมง
 
บรรจง ใสสอาด
พนักงานผู้ช่วยประมง
อุเทน ทสามนต์
พนักงานผู้ช่วยประมง
  วิโรจน์ ดาวกระจาย
พนักงานผู้ช่วยประมง
สุเนตร วรสวาท
คนงานประมง
 
สุปราณี พันทะบาง
คนงานประมง
ทัศวรรณ์ เลิศประเสริฐ
คนงานประมง
  วันทนีย์ ดาวกระจาย
คนงานประมง
 
         
  งานตรวจสัตว์น้ำและรับรองมาตรฐานฟาร์ม  
       
    วิรงรอง ค้ำชู นักวิชาการประมงปฏิบัติการ    
กชพร เทศหริ่ง
นักวิชาการประมง
พรพรรณ รอดภัย
นักวิชาการประมง
ไตรภพ วังตาล
เจ้าพนักงานประมง
นพวรรณ นนทะเสน
พนักงานห้องทดลอง
 
         
   
พรชัย จอมสมสระ
พนักงานผู้ช่วยประมง
วานิสสา ชินสถิต
พนักงานห้องทดลอง
  โสภณ ธัญญะชาติ
พนักงานขับรถยนต
 
         
       
         
   
 
   
   
   
 

 

 
ศูนย์วิจัยและและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี
ตำบล บางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัด จันทบุรี 22000
โทร 0-3945-7987-8 โทรสาร 0-3939-1025
email : chanfisheries@yahoo.com