เยี่ยมชม ฟาร์ม เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   เยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ


      เนื้อหาชุดเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เกิดจากทีมงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี เช่น ทีมงานจัดมาตรฐานฟาร์ม (ซีโอซี/จีเอพี) ทีมงานห้องตรวจสุขภาพสัตว์น้ำ ได้พูดคุยกับท่านเจ้าของฟาร์มหลายท่าน ที่ใจดีมีน้ำใจอนุญาตให้เราเผยแพร่ระบบ เทคนิค การจัดการ จุดเด่นของฟาร์ม รวมทั้งประสบการณ์และแนวคิดของเจ้าของฟาร์ม ฟาร์มที่เราเยี่ยมชมมีทั้งฟาร์มขนาดเล็กและใหญ่ที่เลี้ยงสัตว์น้ำกร่อยและน้ำเค็มครับ

      ขอขอบคุณท่านเจ้าของฟาร์มทุกท่านเป็นอย่างมาก ที่สละเวลาให้ข้อมูล บันทึกภาพ และอนุญาตให้นำลงเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ซึ่งผมคิดว่าเนื้อหาเหล่านี้มีประโยชน์ต่อผู้ที่เข้ามาอ่านเว็บไซต์นี้ครับ

เว็บมาสเตอร์ (มิถุนายน 2547)

เชิญคลิ๊กเพื่อเข้าเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำครับ
เจริญถาวรฟาร์ม ฟาร์มเลี้ยงกุ้งกุลาดำมาตรฐานซีโอซี จังหวัดจันทบุรี
20 มิ.ย.47
ฟาร์มคุณบุญวัฒน์ เลี้ยงปลาเก๋าในกระชังในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
12 ก.ค.47
ฟาร์มคุณการันต์ เลี้ยงกุ้งกุลาดำบ่อดิน (กรองน้ำด้วยถุงผ้าด้ายดิบ สูบน้ำด้วยท่อ 2 นิ้ว กับบ่อ 4 ไร่) (ตอนที่ 1)
25 ก.ค.47
ฟาร์มคุณการันต์ เลี้ยงกุ้งกุลาดำบ่อดิน (การหมักและใช้จุลินทรีย์) (ตอนที่ 2)
15 ส.ค.47
ฟาร์มคุณเรวัติ เลี้ยงปลาเก๋าในบ่อดิน
15 ต.ค.47
สาธิตา ฟาร์มกุ้งพี (เพาะฟักและอนุบาลลูกกุ้ง)
30 ต.ค.47
เยี่ยมชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำกรุงเทพฯ (ชั้นที่ 1)
15 ธ.ค.47
เยี่ยมชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำกรุงเทพฯ (ชั้นที่ 2)
15 ธ.ค.47
ุ์ฟาร์มเลี้ยงปูนิ่ม "ลุงเสียง" รายละเอียดตั้งแต่เตรียมอุปกรณ์ จนบรรจุจำหน่าย
12 ม.ค.48
ฟาร์มผลิตลูกหอยนางรมจากธรรมชาติ ของเจ๊ศรี มีภาพรายละเอียดตั้งแต่เตรียมอุปกรณ์ จนกระทั่งจับขาย
1 ก.พ.48
เยี่ยมชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา (หน้าที่ 1) 16 มี.ค.48
เยี่ยมชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา (หน้าที่ 2) 16 มี.ค.48
เยี่ยมชม ฟาร์มเลี้ยงกุ้งกุลาดำ สุรีรัตน์ ฟาร์ม 5 ของคุณประยูร และคุณสุรีรัตน์ หงส์รัตน์ (ระบบป้องกันนก)
16 ก.ค.48
ฟาร์มเพาะและอนุบาลหอยหวานของ จ.ส.อ. ศิษย์เกษม
17 ม.ค.49
เยี่ยมชม ฟาร์มเลี้ยงกุ้งกุลาดำ คุณ วรณ์ เชี่ยวชาญ (ระบบการปูบ่อเลี้ยงกุ้งด้วยพีอี)
5 มิ.ย.49
     
 
 
ศูนย์วิจัยและและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี
ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัด จันทบุรี 22000
โทร 0-3945-7987-8 โทรสาร 0-3939-1025
email : crchantaburi@dof.thaigov.net หรือ chanfisheries@yahoo.com