ห้องวิเคราะห์น้ำ ยินดีต้อนรับ
การบริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
เปิดบริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำตั้งแต่ วันจันทร์–ศุกร์ เวลา 8.30 น.–12.00 น และ 13.00 น.–16.30 น.
หยุดวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
บริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายได้แก่ พีเอช ความเค็ม อัลคาไลน์ แคลเซียม ไนไตรท์ แอมโมเนีย สนิมเหล็ก(KIT) และชนิดแพลงก์ตอน
น้ำ 1 ตัวอย่างใช้เวลาประมาณ 20 นาที แต่หากมีเกษตรกรนำน้ำมาวิเคราะห์พร้อมกันหลายตัวอย่าง อาจใช้เวลารอประมาณ 1 ชั่วโมง
   
วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำมาวิเคราะห์
เก็บตัวอย่างน้ำสำหรับการวิเคราะห์ ใส่ขวดสะอาดและทึบแสงอย่างน้อยบ่อละ 300 – 500 ซีซี

หากระยะเดินทางนานกว่า 30 นาที ควรแช่ขวดในน้ำแข็ง

 
จำนวนผู้มาใช้บริการวิเคราะห์น้ำ

     จำนวนเกษตรกรที่นำตัวอย่างน้ำมาตรวจวิเคราะห์ที่ศูนย์ฯ / รับคำแนะนำ ประจำปีงบประมาณ 2560

วันที่
เกษตรกร (ราย)
ตัวอย่างน้ำ
ของเกษตรกร
ต.ค. 59
92
245
พ.ย. 59
89 164
ธ.ค. 59
74 175
ม.ค. 60
72 196
ก.พ. 60
70 196
มี.ค. 60
   
เมย. 60
   
พค. 60
   
มิย. 60
   
กค. 60
   
สค. 60
   
กย. 60
   
 
ศักยภาพของเรา
   ห้องวิเคราะห์น้ำของเราสามารถวิเคราะห์คุณภาพน้ำได้ 14 รายการ ได้แก่
อุณหภูมิ พีเอช ความเค็ม
อัลคาลินิตี้ แอมโมเนีย ์ไนไตรท์
ไนเตรท ซิลิเกต ์ฟอสเฟต
ออกซิเจนละลายน้ำ บีโอดี ีความกระด้าง
แคลเซียม
คลอรีน  
     
ภาพขั้นตอนการเตรียมสารและวิธีวิเคราะห์น้ำ
ชมภาพภายในห้องวิเคราะห์น้ำ
ภาพการวิเคราะห์อัลคาลินิตี้และการทำเทสท์คิต (3 เม.ย. 47)
ภาพการวิเคราะห์ไนไตรท์และการทำเทสท์คิต (18 เม.ย. 47)
ภาพการวิเคราะห์คลอรีนและการทำเทสท์คิต (2พค.47)
ภาพการวิเคราะห์แอมโมเนีย  (29พค.47)
ภาพการวิเคราะห์์ออกซิเจนด้วยสารเคมี (19 กย. 47)
ภาพการวิเคราะห์แคลเซียม (17 สค. 48)
พีเอช เครื่องวัดและหัววัด  (28 กพ. 49)
ภาพวิธีการวัดความเค็ม  (ต.ค. 49)
   
 
            เชิญคลิ๊กชมผลคุณภาพน้ำข้างล่าง 
 
 
 

 

 
 
ศูนย์วิจัยและและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจันทบุรี
ตำบล บางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัด จันทบุรี 22000
โทร 039 320959 โทรสาร 0-3939-1025
email : chanfisheries@yahoo.com