ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
 

ตัวชี้วัด 3 การดำเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

-แผนการสร้างความรู้ความเข้าใจ

-แผนการสร้างความรู้ความเข้าใจ (ตุลาคม 2559 - กุมภาพันธ์ 2560)