ศูนย์เรียนรู้

ลำดับ ชื่อศูนย์เรียนรู้ ที่อยู่ ประธานศูนย์ฯ ประธานศูนย์ฯ
1 ศรพ.การเลี้ยงกุ้งด้วยระบบชลประทานน้ำเค็ม ม.7 ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี นายดำรง เสนาะสรรพ์ 085-2790317
2 ศรพ.การผลิตผักและผลไม้ให้มีคุณภาพและปลอดภัย ม.7 ต.รำพัน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี นายฉลวย จันทแสง 087-9099730
3 ศรพ.กลุ่มผลิตเห็ดเศรษฐกิจครบวงจร ม.8 ต.รำพัน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี นายวีระ ศรีคงรักษ์ 087-1423267
4 ศรพ.เกษตรผสมผสนทฤษฎีใหม่ ม.8 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี นายนวน รอดเจริญ 081-7822254
5 ศรพ.กลุ่มหอยนางรมครบวงจรอ่าวคุ้งกระเบน ม.8 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี นายบุญมา กิจชล 081-4280352
6 ศรพ.กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอ่าวคุ้งกระเบน ม.7 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี นางประนอม บูรณะภานุชพันธ์ 089-0884674
7 ศรพ.กลุ่มผลิตข้าวพันธุ์ดีครบวงจรและโรง ม.8 ต.รำพัน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี นายอำนวย พันธุ์มณี 081-4280372
8 ศรพ.เกษตรทฤษฎีใหม่ ม.3 ต.รำพัน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี นางสาวมะลิ คันธีระ 089-9332196
9 ศรพ.การเลี้ยงชันโรงกลุ่มผู้เลี้ยงตำบลกระแจะ ทางเข้าหนองแหวน
-หมื่นซ่อง
นางอำพร ป้องหมู่ 081-7915849
10 ศรพ.การเลี้ยงและแปรรูปชันโรง ม.8 ต.รำพัน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี นายจักรชัย เสมสฤษดิ์ 087-1429874
11 ศรพ. ด้านปศุสัตว์ ม.6 ต.กระแจะ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี นายสมศักดิ์ ชัยเกิด 085-2853018
12 ศรพ.กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าศาลา ม.3 ต.รำพัน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี นางอรชร เพิ่มพวก 087-8331731 


ติดต่อ-สอบตามข้อมูลได้ที่ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ   E_mail :kkbrdsc@yahoo.com
โทรศัพท์ : 0-3943-3216-8 โทรสาร : 0-3943-3209