ศูนย์เรียนรู้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


ลำดับที่ ชื่อศูนย์เรียนรู้ ที่อยู่ ประธานศูนย์ฯ ประธานศูนย์ฯ
1 ศรพ.การเลี้ยงกุ้งด้วยระบบชลประทานน้ำเค็ม ม.7 ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี นายดำรง เสนาะสรรพ์ 085-2790317
2 ศรพ.การผลิตผักและผลไม้ให้มีคุณภาพและปลอดภัย ม.7 ต.รำพัน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี นายฉลวย จันทแสง 087-9099730
3 ศรพ.กลุ่มผลิตเห็ดเศรษฐกิจครบวงจร ม.8 ต.รำพัน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี นายวีระ ศรีคงรักษ์ 087-1423267
4 ศรพ.เกษตรผสมผสนทฤษฎีใหม่ ม.8 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี นายนวน รอดเจริญ 081-7822254
5 ศรพ.เกษตรทฤษฎีใหม่ ม.3 ต.รำพัน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี นางสาวมะลิ คันธีระ 089-9332196
6 ศรพ.การเลี้ยงและแปรรูปชันโรง ม.8 ต.รำพัน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี นายจักรชัย เสมสฤษดิ์ 087-1429874
7 จุดเรียนรู้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าศาลา ม.3 ต.รำพัน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี นางอรชร เพิ่มพวก 087-8331731
8 ศรพ.กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอ่าวคุ้งกระเบน ม.7 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี นางประนอม บูรณะภานุชพันธ์ 089-0884674
9 ศรพ.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง ม.8 ต.ช้างข้าม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี นายสุเทพ มะลิเถาว์ 086-0377930
10 ศรพ.กลุ่มหอยนางรมครบวงจรอ่าวคุ้งกระเบน ม.8 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี นางพิกุล น้ำมหาเจริญ 084-7186465


จำนวนผู้เยี่ยมชม-ดูงาน ศูนย์เรียนรู้กลุ่มต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2557


ชื่อกลุ่ม

ไตรมาสที่1
1 ต.ค.56-31 ธ.ค.56

ไตรมาสที่ 2
1 ม.ค.57-31 มี.ค.57
ไตรมาสที่ 3
1 เม.ย.57-30 มิ.ย.57
ไตรมาสที่ 4
1 ต.ค.57-31 ธ.ค.57
รวม

กลุ่มผลิตพืชผักและผลไม้มีคุณภาพและปลอดภัย
(นายฉลวย จันทแสง)

217 353 3,412 901 4,883
กลุ่มผลิตเห็ดครบวงจร
(นายวีระ ศรีคงรักษ์
- - 20 135 155
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หมู่ 7 บ้านคุ้งกระเบน
(ประนอม บูรณะภานุชพันธ์
946 497 387 854 2,684
กลุ่มหอยนางรมครบวงจร คุ้งกระเบนฯ - 285 50 130 465
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง ต.ช้างข้าม - 100 39 0 139
กลุ่มการเลี้ยงและแปรรูปชันโรง (บ้านต้นเลียบ) 40 110 270 100 520
รวม 1,203 1,345 4,178 2,120 8,846

 


ติดต่อ-สอบตามข้อมูลได้ที่ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ   E_mail :kkbrdsc@yahoo.com
โทรศัพท์ : 0-3943-3216-8 โทรสาร : 0-3943-3209