ชื่อเรื่อง / ผู้วิจัย
ปี
1
1131การศึกษาผลกระทบของการพัฒนาการเลี้ยงกุ้งทะเลต่อคุณสมบัติของน้ำบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน
โดย ประจวบ ลีรักษาเกียรติ, นิวัติ สุธีมีชัยกุล และ ยานยนต์ สราญรมย์
2532
2
การสาธิตการเลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบพัฒนาบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน
โดย ประจวบ ลีรักษาเกียรติ, นิวัติ สุธีมีชัยกุล และ ยานยนต์ สราญรมย์
2532
3
การศึกษาปริมาณแบคทีเรียที่เปลี่ยนแปลงในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
โดย กุลวรา แสงรุ่งเรือง
2534
4
การศึกษาการปรับปรุงคุณภาพหน้าดินของบ่อเลี้ยงกุ้งโดยใช้ปลิงทะเล
โดย ชนินทร์ แสงรุ่งเรือล และ นิวัติ สุธีมีชัยกุล
2535
5
การศึกษาฤดูกาลสืบพันธุ์ของปลิงทะเลที่ใช้ปรับปรุงคุณภาพหน้าดินในบ่อเลี้ยงกุ้งบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน
โดย ชนินทร์ แสงรุ่งเรือง
2535
6
การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบพัฒนาตามโครงการพระราชดำริอ่าวคุ้งกระเบน
โดย ณาตยา ศรีจันทึก และ สิริ ทุกข์วินาศ
2536
7
การใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมและสารสนเทศภูมิศาสตร์ประเมินพื้นที่เลี้ยงกุ้งกุลาดำ
และป่าชายเลนจังหวัดจันทบุรี

โดย ประจวบ ลีรักษาเกียรติ และ สิริ ทุกข์วินาศ
2537
8
การเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นของคีโตเซอรอสที่เลี้ยงในระดับความเค็ม 4 ระดับ
โดย วุฒิ คุปตะวาทิน
2538
9
อัตราการรอดตายของลูกกุ้งกุลาดำวัยอ่อนที่อนุบาลในระดับความเค็ม 4 ระดับ
โดย วุฒิ คุปตะวาทิน
2538
10
การเลี้ยงสาหร่ายสีแดง, Eucheuma    spp. ในบ่อซีเมนต์และในทะเล
โดย สุธีวัฒน์ สมสืบ, สิริ ทุกข์วินาศ และ อัมพร วงค์ขวัญ
2538
11

การทดลองเลี้ยงหอยโข่งทะเลชนิด Haliotis asinina    Linne ด้วยสาหร่ายทะเล 3 ชนิด
โดย เพ็ญแข คุณาวงค์เดช, วิเชียร สาคเรศ และ สุภิชา แก้วมานพ

2538
12
การทดลองอนุบาลลูกปลากะรัง, Epinephelus malabaricus,    ขนาดปลานิ้วด้วยอาหารเม็ด
ที่เสริมไขมัน 2 ระดับ

โดยวิเชียร สาคเรศ, เพ็ญแข คุณาวงค์เดช และ สาคร โสภา
2538
13
การสำรวจและการจัดทำสารสนเทศภูมิศาสตร์พื้นที่เลี้ยงกุ้งกุลาดำและป่าชายเลนจังหวัดตราด
โดย ประจวบ ลีรักษาเกียรติ
2539
14
การสำรวจและการจัดทำสารสนเทศภูมิศาสตร์พื้นที่เลี้ยงกุ้งกุลาดำและป่าชายเลนจังหวัดระยอง
โดย ประจวบ ลีรักษาเกียรติ และ สุภิชา เมืองสาคร
2539
15
ประสิทธิภาพการปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อการเลี้ยงกุ้งกุลาดำด้วยวิธีชีวภาพ
โดย สิริ ทุกข์วินาศ ขวัญฤทัย ถนอมเกียรติ และชนินทร์ แสงรุ่งเรือง
2539
16
2540
17
ผลของการใช้สารเคมีควบคุมคุณภาพน้ำในระบบปิดต่ออัตราการรอดตายของลูกกุ้งกุลาดำวัยอ่อน
ที่อนุบาลด้วยอาหารต่างชนิด

โดย ชนินทร์ แสงรุ่งเรือง และ สาคร มากท่า

2540
18
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากดินเลนนากุ้ง
โดย สาคร โสภา
2540
19
การทดลองเลี้ยงกุ้งกุลาดำโดยใช้จุลินทรีย์อีเอ็ม
โดย วุฒิ คุปตะวาทิน และ พรพงษ์ คงสุข
20
พัฒนาวิธีการใหม่ในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำโดยเลี้ยงกุ้งกุลาดำระบบปิด
โดย วุฒิ คุปตะวาทิน และ สรณัญช์ จำปาศรี
2540
21
Aquatic Environmental an An Intensive Marine Shrimp Pond for Mitigation
the Impact of Discharged Water on Coastal Area

โดย Siri Tookwinas Chanin Sangrungruang and Osamu Mastsu
2540
22
Study on Water Quality and Phytoplankton Community in Kung Krabaen Bay,
Eastern Thailand which received The Discharged water from intensive marine
shrimp farms.

โดย Siri Tookwinas Chanin Sangrungruang and Youngyut  Predalumpab
2540
23
Study on the Impact of Intensive marine Shrimp Farms Effluent on Sediment
Quality in Kung Krabaen Bay, Eastern Thailand

โดย Siri Tookwinas , Chanin Sangrungruang and Osamu Matsuda
2541
24
Study on Bio-filtering Treatment for Improving the Water Quality in An Intersive
Marine Shrimp Pond

โดย Siri Tookwinas, Chanin Sangrungruang and Borisut Dumrak
2541
25
ผลกระทบจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดำต่อคุณภาพดินในบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน
โดย ชนินทร์ แสงรุ่งเรือง และ บริสุทธิ์ ดำรักษ์
2541
26
การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
ด้วยภาพถ่ายดาวเทียม

โดย ประจวบ ลีรักษาเกียรติ
2543
27
การประเมินพื้นที่เลี้ยงกุ้งทะเลและป่าชายเลนภาคตะวันออกด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
(ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด)

โดย ประจวบ ลีรักษาเกียรติ
2543
28
การประเมินพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงกุ้งทะเลและฟื้นฟูป่าชายเลนจังหวัดตราด
โดยสารสนเทศภูมิศาสตร์

โดย ประจวบ ลีรักษาเกียรติ
2543
29
การศึกษาการแพร่กระจายของยาออกโซลินิกแอซิดในเนื้อเยื่อต่างๆ ของกุ้งกุลาดำจากฟาร์มเลี้ยง
โดย กุลวรา แสงรุ่งเรือง, สุจิตรา เพชรคง และ อมรเทพ โชติช่วง
2543
30

ความเข้มข้นต่ำสุดของยาต้านจุลชีพ 11 ชนิดและการดื้อยาของเชื้อแบคทีเรียวิบริโอ
ที่แยกได้จากกุ้งกุลาดำป่วยในจังหวัดจันทบุรีระหว่าง
พ.ศ.2531-2535
โดย กุลวรา แสงรุ่งเรือง, Takashi Aoki และ Terutoyo Yoshida

31
การสำรวจและประเมินพื้นที่เลี้ยงเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ป่าชายเลน จังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรี ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
โดย ประจวบ ลีรักษาเกียรติ
2543
32
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการเลี้ยงกุ้งกุลาดำต่อลักษณะทางกายภาพ, คุณภาพดินและน้ำของอ่าวคุ้งกระเบนก่อนการใช้ระบบชลประทานน้ำเค็ม
โดย ชนินทร์ แสงรุ่งเรือง, วิเชียร สาคเรศ, มณฑล อนงค์พรยศกุล และ บริสุทธิ์ ดำรักษ
2543
33
การศึกษาคุณสมบัติของสารอินทรีย์ในดินพื้นบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
โดย ชนินทร์ แสงรุ่งเรือง  แสงเทียน  อัจจิมางกูร และ บริสุทธิ์ ดำรักษ์
2544
34
เปรียบเทียบการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ (Haliotis asinina    Linnaeus, 1758) ด้วยสาหร่ายสด
สาหร่ายแห้ง และอาหารผสมอัดเม็ด  
                                                        
โดย เพ็ญแข คุณาวงค์เดช,วิเชียร สาคเรศ, พิศมัย สมสืบ และ สุภิชา แก้วมานพ     
2548
35
การเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ (Haliotis asinina    Linnaeus, 1758)  ที่ความหนาแน่นแตกต่างกันโดยเปลี่ยนน้ำสัปดาห์ละครั้ง             
โดย เพ็ญแข คุณาวงค์เดช,วิเชียร สาคเรศ, สุภิชา แก้วมานพ และ สาคร มากท่า      
2548
36

การเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ (Haliotis asinina    Linnaeus, 1758) ด้วยการบำบัดทางชีวภาพ          
โดย เพ็ญแข คุณาวงศ์เดช

2548
37 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพดินในอ่าวคุ้งกระเบน (จังหวัดจันทบุรี ในช่วงก่อนและหลังการใช้ระบบชลประทานน้ำเค็มของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
โดย ชนินทร์ แสงรุ่งเรือง เจษฎา เจริญวัฒน์ และ ทิศธิยา แช่มล้วน                   
2548
38 การอนุบาลหอยหวานระยะ VELIGER LARVAE ถึงระยะ EARLY JUVENILE ด้วยอาหารต่างชนิด
เจษฎา เจริญวัฒน์ และ ลือชัย ดรุณชู
2548
39 การเลี้ยงกุ้งกุลาดำระบบบำบัดน้ำชีวภาพ
นพดล ค้าขาย และสรณัญช์ จำปาศรี
2548
40 การเลี้ยงปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch) ผสมผสานกับการฟื้นฟูป่าชายเลน  
41 การเลี้ยงปลากะรังดอกแดงในระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิดโดยการบำบัดน้ำทางชีวภาพ 2 ระบบ
คณิต ไชยาคำ
2549
42 Preliminanary Investigation into the Effect of Carbon Addition on Growth, Water Quality And Nutrient Dynamics in Zero-Exchange Shrimp (Penaeus monodon) Culture Systems  
43 นิเวศวิทยาของป่าชายเลน ในพื้นที่โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี การเจริญเติบโตและการพัฒนาของสังคมพืชป่าชายเลน
สมบูรณ์ กีรติประยูร
2536
44 การศึกษาคุณสมบัติโดยทั่วไปของดินป่าชายเลนธรรมชาติและภายใต้พันธุ์ไม้บางชนิดในป่าชายเลน
สิริรัตน์ จันทร์มหเสถียร
2536
45 การศึกษาความต้องการใช้ไม้ขนาดเล็กเพื่อทำเครื่องมือประมงพื้นบ้านของชุมชนในพื้นที่โครงการ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
สมชัย ประเสริฐไทยเจริญ และ สมชาย ดิษฐศร
2537
46 การศึกษาลักษณะโครงสร้างระบบนิเวศวิทยาในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
วิโรจน์ ธีรธนา
2537
47 การศึกษาวิเคราะห์ลุ่มน้ำคลองรำพัน โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
สมชาย ดิษฐศร
2537
48 แนวทางการจัดการแบบผสมผสานเพื่อการทำนากุ้งอย่างยั่งยืนบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
กนกพร บุญส่ง
2540
49 อิทธิพลของน้ำและดินตะกอนของน้ำทิ้งจากนากุ้งต่อโครงการสร้างและการเจริญเติบโตของ
ไม้ป่าชายเลน บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
ศิริพร วรกุลดำรงชัย
2540
50 การตรวจสอบแบคทีเรียที่ดื้อยาออกซี่เตตร้าซัยคลินในฟาร์มกุ้งที่สามารถถ่ายทอด
การดื้อยา โดยผ่านทาง R-plasmid
นางกุลวรา แสงรุ่งเรือง และ Ryuji Ueno
2540
51 การกำหนดขนาดที่เหมาะสมของยาออกโซลินิคแอซิดประสิทธิภาพในการรักษาโรคติดเชื้อ Vibrio parahaemolyticus ในกุ้งกุลาดำ
กุลวรา แสงรุ่งเรือง, อมรเทพ โชติช่วง และ Ryuji Ueno
2540
52 การพัฒนาวิธีการป้อนสาร xenobiotics เข้าทางปากกุ้งกุลาดำ
กุลวรา แสงรุ่งเรือง, อมรเทพ โชติช่วง และ Ryuji Ueno
2540
53 เภสัชจลนศาสตร์เปรียบเทียบและการดูดซึมของยาออกโซลินิค แอซิด ในกุ้งกุลาดำ
กุลวรา แสงรุ่งเรือง, อมรเทพ โชติช่วง และ Ryuji Ueno
2541
54 ความหลากหลายและองค์ประกอบชนิดของปลาในบริเวณป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
ดำรงศักดิ์ เขียววรรณ
2547
55 ความหลากหลายและองค์ประกอบชนิดของปลาที่จับด้วยเครื่องมืออวนลอยติดตาบริเวณป่าชายเลน
อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
วราภรณ์ โพธิ์คำ
2547
56 ความหลากหลายชนิดสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่บริเวณป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
วิวัฒน์ สุขสวัสดิ์
2547
57 นิเวศวิทยาของประชาคมสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่ในแนวหญ้าทะเลชนิด Halodule pinifolia
บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
บรรดาศักดิ์ ทิพย์กูล และเสาวภา วัชราภิรักษ์
2547
58 ความหลากหลายชนิดสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่ บริเวณป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบนจังหวัดจันทบุรี : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างป่าปลูกและป่าธรรมชาติ
ษุภมน อิ่มเอม และ สุพจน์ บำรุงพงศ์
2547
59 การกระจายของหอยกระปุก Grafrarium tumidum ในแนวหญ้าทะเลบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
ประภาศรี พลนิตย์
2547
60 อนุกรมวิธานของปูในครอบครัว Ocypodidae และครอบครัว Grapsidae ในป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
นิตรา บุสดี
2547
61 การทดลองปลูกไม้โกงกางบนหาดเลนอ่าวคุ้งกระเบน
วิพักตร์ จินตนา, เชิดศักดิ์ ลิ่วลักษณียนาวิน และ อากิระ โคมิยามา
2540
62 แมลงศัตรูพืชป่าชายเลน
สุภโชติ อึ๊งวิจารณ์ปัญญา
2540
63 การศึกษาทดลองปลูกพันธุ์ไม้ป่าพรุในพื้นที่พรุเสื่อมโทรม  
64 การศึกษากำลังผลิตของไม้ขนาดเล็กเพื่อใช้ทำเครื่องมือประมงพื้นบ้าน  
65 การศึกษาทดลองปลูกพันธุ์ไม้ป่าชายเลนในพื้นที่หาดเลนอ่าวคุ้งกระเบน
สมชัย ประเสริฐไทยเจริญ
 
66 การปลูกไม้ใช้สอยชุมชนในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
สมชัย ประเสริฐไทยเจริญ
 
67 การปลูกไม้ใช้สอยเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
68 การทดลองปลูกพันธุ์ไม้ป่าชายเลนในพื้นที่เลนงอก  
69 การสำรวจกำลังผลิตไม้เพื่อการประมง  
70 โครงการศึกษาระบบวนวัฒน์วิธีที่เหมาะสมในการจัดการไม้เสม็ดเพื่อการใช้สอยชุมชน  
71 การทดลองปลูกพันธุ์ไม้ป่าชายเลนในพื้นที่ผ่านการทำนากุ้ง
สมชัย ประเสริฐไทยเจริญ
 
72 การพึ่งพิงทรัพยากรบริเวณป่าชายเลนบริเวณโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ : กรณีศึกษาประชากร 6 หมู่บ้านที่มีพื้นที่ติดต่อพื้นที่ป่าชายเลนของโครงการ
 
73 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นของการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีต่อราษฎรภายใต้
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
สมบัติ ธรรมโชติ
2548
74 รายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมตามธรรมชาติของพันธุ์ไม้ป่าในประเทศไทย
ประจำปีงบประมาณ 2545 ในบริเวณพื้นที่ป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน อ.ท่าใหม่ และ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
 
75 ชนิดพันธุ์ไม้และปริมาณที่ต้องการเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบรายการในการทำเครื่องมือประมงบริเวณ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมชาย ดิษฐศร และ สมชัย ประเสริฐไทยเจริญ
2548
76 การศึกษาการบำบัดน้ำทิ้งจากฟาร์มเลี้ยงกุ้งกุลาดำด้วยพรรณไม้ป่าชายเลนในพื้นที่โครงการ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
ชนินทร์ แสงรุ่งเรือง, สมชาย ดิษฐศร, สมชัย ประเสริฐไทยเจริญ และ ทิศธิยา แช่มล้วน
2549
77 การศึกษาเทคนิคการเพาะกล้าไม้ลำพูทะเล (Sonneratia alba)  
78 การศึกษาความสามารถของพันธุ์ไม้ป่าชายเลน จำนวน 4 ชนิด ในการบำบัดน้ำทิ้งจากบ่อเลี้ยงกุ้ง
สมชาย ดิษฐศร และสมชัย ประเสริฐไทยเจริญ
 
79 การตัดสางขยายระยะไม้โกงกางใบใหญ่  
80 โครงการทดลองปลูกพันธุ์ไม้ป่าเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการทำเครื่องมือประมงพื้นบ้าน (ลอบหมึก ลอบปลา) จำนวน 5 ชนิด คือ ไม้แต้ว ดำดง หว้า สารภี และเสม็ดแดง  
81 การทดสอบในแปลงเกษตรกรพื้นที่โครงการศูนย์ฯ ศึกษา และพื้นที่ใกล้เคียง  
82 การศึกษาและทดสอบการปลูกมะม่วงหิมพานต์  
83 การศึกษาทดสอบการปลูกพืชสมุนไพร  
84 การทดสอบการปลูกพืชปลอดสารพิษ  
85 การทดสอบข้าวพันธุ์ดี  
86 ศึกษาทดสอบคุณภาพเบื้องต้นของแป้งจากต้นท้าวยายม่อม  
87 การศึกษาทดสอบการปลูกยางพาราโดยใช้พืชอื่นร่วม  
88 การทดสอบพืชไร่พันธุ์แนะนำ  
89 การศึกษาทดสอบการเกษตรผสมผสาน  
90 ศึกษาประสิทธิภาพของปุ๋ยอินทรีย์ดินเลนนากุ้งในการผลิตพืช  
91 งานวิจัยความสัมพันธ์ของไส้เดือนฝอยรอกปม  
92 วิจัยการป้องกันโคนหัวเน่าของปทุมมาโดยวิธีการจัดการดิน  
93 วิจัยป้องกันโรคโคนเน่าของทุเรียนที่เกิดจากเชื้อไฟธอปธอร่า  
94 การศึกษาและทดสอบพันธุ์พืชเศรษฐกิจ  
95 ศึกษาและทดสอบระบบการปลูกพืชแบบผสมผสานและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
96 การวิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมในพื้นที่โครงการชลประทานวังโตนด จังหวัดจันทบุรี
ประสงค์ วงศ์ชนะภัย, สุชนีย์ ทรัพย์สมบูรณ์, พูลสวัสดิ์ อาจละกะ
2543
97 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชในระบบการปลูกพืช ข้าว-ถั่วลิสง 25398
98 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชในพื้นที่ปลูกข้าวเขตศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี
อานันท์ เลิศรัตน์, ธีระ วงษ์เจริญ, จำนง ศรีนิมิต และ พูลสวัสดิ์ อาจละกะ
2539
99 รายงานการสำรวจดินโครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาการประมงอ่าวคุ้งกระเบน  
100 รายงานการศึกษาการแปลภาพถ่ายทางอากาศอ่าวคุ้งกระเบน  
101 การศึกษาศักยภาพและความเหมาะสมการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน  
102 รายงานสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินและแผนการใช้ที่ดินโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
ฝ่ายนโยบายและแผนการใช้ที่ดินที่ 2 กองวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
 
103 รายงานสำรวจดินและแผนการใช้ที่ดินบริเวณหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ  
104 การใช้ประโยชน์ของหญ้าแฝกในพื้นที่ปลูกไม้ผล เพื่อรักษาความชื้นในดิน เพิ่มความอุดมสมบูรณ์แก่ดิน และลดการชะล้างหน้าดิน  
105 การจัดการดินเปรี้ยวจัดชุดดินระแงะเพื่อเพิ่มผลผลิตมะพร้าวน้ำหอม  
106 การสำรวจและวางแผนการใช้ที่ดินบริเวณหมู่บ้านบริวารศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน  
107 การศึกษาทดลองการปลูกหญ้าแฝก
ลือชัย หุ่นศิริ
2534
108 สภาพเศรษฐกิจและสังคมของหมู่บ้านในโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ  
109 โครงการสำรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นในอ่าวคุ้งกระเบน
นายศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช และคณะ
2535
110 Social and Economic Impact Assessment of Kung Krabaen Bay Royal Development Center  
111 การผลิต การตลาดกุ้งกุลาดำปี 2539 กรณีศึกษาในพื้นที่โครงการพระราชดำริ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เขตเกษตรเศรษฐกิจที่ 20
2539
112 รายงานการประเมินผลโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
113 การศึกษารายได้-รายจ่าย ของครัวเรือนเกษตรปีเพาะปลูก 2541-42 ในเขตพื้นที่โครงการพระราชดำริ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อำนาจ ถิระรัตน์ และ ธีรารัตน์ ทวียศ
2542
114 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการเพื่อรองรับธุรกิจชุมชน  
115 การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
116 การศึกษาระบบชลประทานน้ำเค็มเพื่อพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน  
117 ความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของหอยในอ่าวคุ้งกระเบน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี : กรณีศึกษาหอยฝาเดียวในดินป่าชายเลน
รัศนา ท่าเกษม
2544
118 ความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของหอยในอ่าวคุ้งกระเบน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี : กรณีศึกษาหอยสองฝาในดินป่าชายเลน
กิตติสุดา วรเชษฐ์
2544
119 ความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของหอยในอ่าวคุ้งกระเบน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี : กรณีศึกษาหอยสองฝาและสัตว์เกาะติดต้นไม้ในป่าชายเลน
จุฬามาศ ทองเดือน
2544
120 ความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของหอยในอ่าวคุ้งกระเบน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี : กรณีศึกษาหอยสองฝาในดินเลนนอกป่าชายเลน
สกาวเดือน ดวงดาว
2544
121 ความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของหอยในอ่าวคุ้งกระเบน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี : กรณีศึกษาหอยฝาเดียวในหาดเลนนอกป่าชายเลน  
122 ความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของหอยในอ่าวคุ้งกระเบน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี : กรณีศึกษาหอยบริเวณกระชังเลี้ยงปลา
พรเทพ เนียมสุวรรณ
2544
123 นิเวศวิทยาของไส้เดือนทะเลที่สัมพันธ์กับภาวะสารอินทรีย์ปริมาณสูงในอ่าวคุ้งกระเบน ประเทศไทย
บำรุงศักดิ์ ฉัตรอนันทเวช
2544
124 การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลประโยชน์ทางการเงินและทางสังคมของโครงการชลประทานน้ำเค็ม
เพื่อการเลี้ยงกุ้งทะเล : กรณีศึกษาอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
 
125 ผลความเค็มต่อการงอกของเซลล์สืบพันธุ์สาหร่ายไส้ไก่ (Enteromorpha intestinalis Linnaeus, Nees)  
126 ปัญหาพิเศษ เรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรอำเภอท่าใหม่ ที่มีต่อปุ๋ยชีวภาพ  
127 การทดลองปรับเปลี่ยนขนาดตาอวนลอบปูม้าเพื่อหาประสิทธิภาพในการทำประมงปูม้า
แบบมีความรับผิดชอบร่วมกัน
 
128 การทดลองอาหารสูตรผสมเพื่อการเลี้ยงปลาน้ำกร่อยในกระชัง  2550-2551  
129 การสำรวจและรวบรวมพ่อแม่พันธุ์หอยชักตีนบริเวณน่านน้ำคุ้งกระเบน เพื่อการสร้างแหล่งพ่อแม่พันธุ์หอยชักตีนบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน  
130 การพัฒนาแปลงต้นแบบการผลิตพืชผสมผสาน ตามแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสม  
131 การเจริญเติบโตของแฝกลุ่มและแฝกดอนในพื้นที่ดินเค็มรอบบ่อเลี้ยงกุ้งอ่าวคุ้งกระเบน  
132 การสำรวจความสมบูรณ์ของสิ่งมีชีวิตในแนวปะการังเจ้าหลาว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี  
133 การศึกษาการเพาะขยายพันธุ์หญ้าทะเลเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งทรัพยากรประมงชายฝั่ง  
134 โครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเปรียบเทียบระบบปิดหมุนเวียนสำหรับเลี้ยงกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius, 1798) ให้เป็นพ่อแม่พันธุ์  
135 การสำรวจความสมบูรณ์ของสัตว์หน้าดินบริเวณป่าชายเลนและแหล่งหญ้าทะเลอ่าวคุ้งกระเบน
อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
 
136 การศึกษาศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนและมูลค่าของคาร์บอนเครดิตของป่าชายเลนคุ้งกระเบน
สมชาย  ดิษฐศร
 
137 การศึกษาความหลากชนิดและความชุกชุมของนกในพื้นที่ป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบนเพื่อการอนุรักษ์
และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ธนพล   คงทรัพย์ศิริอนันต์
 
138 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณพืช สัตว์ป่า และแมลงเพื่อจัดทำฐานข้อมูลด้านวิชาการของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมชาย  ดิษฐศร
 
139 การศึกษาผลการตัดสางขยายระยะในระยะเวลา 5 ปี ต่อความหลากหลายของสัตว์หน้าดิน การสืบพันธุ์ตามธรรมชาติของลูกไม้ การเจริญเติบโต มวลชีวภาพและอินทรียวัตถุในพื้นป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน  
140 ศึกษาผลของน้ำทิ้งจากกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งในอ่าวคุ้งกระเบน  
141 การเลี้ยงปูม้าในบ่อดิน  
142 ความถี่ของการลงเกาะของลูกหอยนางรมบนวัสดุล่อแบบแขวนที่ระดับความลึกต่างกันบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน  
143 การใช้ปุ๋ยโพแทสเซียมและปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพเพื่อผลิตข้าวในพื้นที่อ่าวคุ้งกระเบน  
144 ผลของการใช้ปุ๋ยรายแปลงในนาข้าวที่ปลูกในชุดดินระแงะ  
145 โครงการสำรวจประชากรและการแพร่กระจายของนกในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบนเพื่อการอนุรักษ์  
146 โครงการสำรวจปริมาณและความหลากชนิดของหิ่งห้อยในพื้นที่ทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลยอ่าวคุ้งกระเบน  
147 การขยายพันธุ์หญ้าทะเลด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  
148 กลยุทธ์ทางการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาชุมชนให้แข็งแรงของประชาชนภายใต้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ภารดี พึ่งสำราญ และ สุทธินันท์ โสตวิถี
2554
149 ความสัมพันธ์ระหว่างพลวัตประชากรปูม้า Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758) กับปัจจัยทางกายภาพของแหล่งหญ้าทะเล อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
กุศล เรืองประเทืองสุข
2552
150 นิเวศวิทยาประชากรปูหิน Thalamita crenata Latreille (1829) และความหลากชนิดของประชากรปู บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
ชุตาภา คุณสุข, เสาวภา  สุราวุธ  และ วิญญู  ภักดี
2554
151 การประเมินประชากร และรูปแบบการเคลื่อนย้ายของปูม้า Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758) เพื่อการจัดการที่ยั่งยืน กรณีศึกษาอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
ชุตาภา  คุณสุข
2554
152 การศึกษาความสมบูรณ์ของสัตว์ทะเลหน้าดินและแพลงก์ตอนในอ่าวคุ้งกระเบน
วศิน  ยุวนะเตมีย์, สราวุธ  ศิริวงศ์*,
เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล, ชลี ไพบูลย์กิจกุล และ สหรัฐ  ธีระคัมพร
2553
153 SEAWATER ERRIGATION MANAGEMENT FOR SHRIMP CULTURE IN KUNGKRABAEN BAY, CHANTHABURI PROVINCE   
Phenkae  Kunawongdat
2545
154 PROSPECTS OF PARTICIPATORY MANGROVE-SHRIMP FARMING;  A CASE STUDY IN KHLUNG DISTRICT, CHANTHABURI PROVINCE, THAILAND
Sellappu I. Nithiaraj
2539
155 นิเวศวิทยาการแพร่กระจายตัวและกายวิภาคของหอยในอ่าวคุ้งกระเบน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี : กรณีศึกษาหอยกระปุก
รัชนีวรรณ บุญเงิน
2545
156 ความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของสาหร่ายขนาดใหญ่ในอ่าวคุ้งกระเบนและนากุ้ง ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
ณิชาภัทร  ศิริวรรณ
2545
157 ความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของเฟิร์นและกล้วยไม้ ในอ่าวคุ้งกระเบน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี  
กิติยา  กันยา
2545
158 นิเวศวิทยาการแพร่กระจายตัวและกายวิภาคของหอยในอ่าวคุ้งกระเบน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี : กรณีศึกษาหอยนางรมปากจีบ
สรรณ์ทนา  แผลงสูงเนิน
2545
159 นิเวศวิทยา การแพร่กระจายตัว และกายวิภาคของหอยในอ่าวคุ้งกระเบน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี: กรณีศึกษาหอยกีบหมู
นิภาพร อุ่นเจริญ
2545
160 นิเวศวิทยา การแพร่กระจายตัว และกายวิภาคของหอยในอ่าวคุ้งกระเบน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี: กรณีศึกษาหอยพอก
จันทิมา พูลเพิ่ม
2545
161 นิเวศวิทยาการแพร่กระจายตัวและกายวิภาคของหอยในอ่าวคุ้งกระเบน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี : กรณีศึกษาหอยหวาน
จิราภรณ์ อสิพงษ์
2545
162 การศึกษาผลกระทบของโครงการชลประทานน้ำเค็มต่อพื้นที่ของโครงการชลประทานน้ำเค็ม ต่อพื้นที่บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน
มะลิ บุณยรัตผลิน, ชนินทร์  แสงรุ่งเรือง, สมศักดิ์ ตันติเสาวภาพ และ
อำพร เลาวพงษ์
2545
163 โครงสร้างสังคมสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่ในแหล่งหญ้าทะเล บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
นพดล ค้าขาย
2547
164 การสำรวจชนิดของหอยในอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
นพดล ค้าขาย
2554
165 การประเมินเทคโนโลยีและผลกระทบจากโครงการชลประทานน้ำเค็มเพื่อการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 17
2547
166 การประเมินสภาวะการทำประมงปูม้าและปูทะเลบริเวณแหล่งหญ้าทะเลในอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
ผู้ดำเนินการ
ธชณัฐ ภัทรสถาพรกุล, รัชนา อยู่มั่น, จีรายุทธ หาชิต และกัญลิน จิรัฐชยุท
2551
167 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการเพื่อรองรับธุรกิจชุมชน : กรณีศึกษาอ่าวคุ้งกระเบน
ผศ.ชาญศักดิ์  บุญเรือง, นายธีระ วงษ์เจริญ, นายสงกรานต์ สืบศิริพูนชัย, นายสรณัญช์ จำปาศรี,
ผศ.ไพโรจน์ แสงจันทร์, ผศ.ดร.เตือนใจ ปิ่นเกิด, ผศ.พรทิพา นิโรจน์, อจ.กนกพร จาริก,
อจญ.พิชญา เบี้ยแก้ว, ผศ.ดร.วิสิฏฐ์ กิจปรีชา
2545
168 การประเมินอัตราการใช้ออกซิเจนและจำนวนเครื่องให้อากาศที่เหมาะสมในบ่อเลี้ยงกุ้งขาว
(Litopenaeus vannamei Boone, 1931)
สุพล ตั่นสุวรรณ, จุฑารัตน์ กิตติวานิช และนรินทร์ สงสีจันทร์
2556

ติดต่อ-สอบตามข้อมูลได้ที่ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ   E_mail :kkbrdsc@yahoo.com