กับดักแมลงต้นทุนต่ำ

          ในกระบวนการผลิตทางการเกษตร เกษตรกรมักประสบปัญหาการระบาดของแมลงศัตรูพืช
ที่สร้างความเสียหายแก่ผลผลิตที่ได้ให้มีคุณภาพ จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายในการป้องกันกำจัดโดยเฉพาะการ
ใช้สารเคมี นอกจากทำให้เพิ่มต้นทุนการผลิตแล้ว ยังเป็นอันตรายต่อตัวเกษตรกร ต่อผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม
งานวิชาการเกษตร ศูนย์ฯ ได้ตระหนักถึงปัญหาและความสำคัญกับการวางแนวทางป้องกันและควบคุม
การระบาดของแมลงศัตรูพืชการใช้กับดักแมลงต้นทุนต่ำ ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถควบคุมการระบาด
ของแมลงศัตรูพืช โดยเฉพาะหนอนชนิดต่างๆ ได้ผลดี โดยไม่ต้องใช้สารเคม

      

อุปกรณ์    1.กากน้ำตาล 1 ส่วน
    2.น้ำสะอาด 3 ส่วน
    3.ขวดน้ำพลาสติกใช้แล้ว

วิธีการ     1.กากน้ำตาล มาผสมกับน้ำสะอาด ตามอัตราส่วน
      2.บรรจุลงในขวดพลาสติก ซึ่งเจาะรูเป็นช่องหน้าต่างไว้ประมาณ 100
      3.นำไปแขวนในแปลงผักหรือสวนผลไม้ สูงจากพื้นดินประมาณ 80-100 ซม. ระยะห่างกัน
        ประมาณ 5-10 เมตร

ผล          ผีเสื้อกลางคืนตัวเต็มวัย ที่ต้องการจะวางไข่ทุกชนิด จะได้กลิ่นหอมของกากน้ำตาลบินลงมากินน้ำหวาน
จากกับดักดังกล่าวและจมน้ำตาย เป็นจำนวนมาก จึงเป็นการตัดวงจรการระบาดของแมลงศัตรูพืช โดยเฉพาะพวกหนอนต่างๆ อย่างได้ผล
ข้อจำกัด  ต้องคอยเปลี่ยนกากน้ำตาลผสมน้ำทุกๆ 10 วัน
ซึ่งสามารถนำไปใช้ทำน้ำหมักชีวภาพต่อได้

ประโยชน์          กับดักแมลงต้นทุนต่ำ สามารถทำใช้เองได้ง่ายและ
ได้ผลดีมีต้นทุนที่ต่ำ จึงลดต้นทุนการผลิตได้เป็นอย่างดี
            สามารถลดปริมาณแมลงศัตรูพืช
โดยเฉพาะหนอนชนิดต่างๆ อย่างได้ผลเป็นอย่างมาก
จึงเป็นวิธีการควบคุมแมลงศัตรูพืชที่ประหยัด
และปลอดสาร หากทำอย่างต่อเนื่องสามารถลด
การใช้สารเคมีป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชได้
จึงมีความปลอดภัยสูง


ติดต่อ-สอบตามข้อมูลได้ที่ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ   E_mail :kkbrdsc@yahoo.com
โทรศัพท์ : 0-3943-3216-8 โทรสาร : 0-3943-3209