การผลิตแก้วมังกรอินทรีย์ในพื้นที่ดินทราย

การผลิตแก้วมังกรอินทรีย์
                แก้วมังกร อยู่ในวงศ์ Cactaceae หรือ ตะบองเพชร สกุล Hylocereanae
มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  Hylocreus undutus    มีถิ่นกำเนิดในอเมริกากลาง ประเทศที่ปลูกเป็นการค้า
เช่น เวียดนาม ไต้หวัน นิคารากัว อิสราเอล รวมทั้งในประเทศไทย

ลักษณะโดยทั่วไปของแก้วมังกร
                แก้วมังกรเป็นไม้เลื้อย มีอายุยาวนานหลายปี ลำต้นมีลักษณะเป็น 3 แฉก มีสีเขียว
อวบน้ำ ซึ่งแท้จริงคือใบที่เปลี่ยนรูปไป ส่วนลำต้นที่แท้จริงอยู่ในตำแหน่งที่เป็นศูนย์กลางของแฉก
ทั้ง 3 บริเวณตาข้าง จะมีหนาม 1-5 หนาม ดอกจะเกิดบริเวณกิ่ง ในช่วงเดือนเมษายนถึงตุลาคม
ดอกจะบานในช่วงหัวค่ำจนถึงเช้า หลังดอกบานและติดผล ผลจะพัฒนาจนสุกแก่ เนื้อจะมีสีเหลือง
สีขาว สีชมพู หรือสีแดง ขึ้นอยู่กับพันธุ์และมีเมล็ดสีดำอยู่ภายในเนื้อผล

พื้นที่ปลูกและการปลูก
                พื้นที่ปลูกควรเป็นพื้นที่ราบสม่ำเสมอ หากเป็นที่ลุ่มน้ำท่วมขัง ทำการ
ยกร่องปลูกระยะปลูก 3 x 2.5 เมตร หรือ 3 x 3 เมตร ขุดหลุมปลูกขนาด 50 x 50 x50 ซม.
ใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพแห้ง  อัตรา 20 กิโลกรัมต่อหลุม คลุกเคล้ากับดินให้เข้ากัน 1 หลักใช้
ต้นพันธุ์ 3 กิ่ง หลังจากปลูก ทำการให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ นำวัสดุคลุมดิน เช่น ฟางข้าว ใบไม้
เพื่อรักษาความชื้นและป้องกันวัชพืช

การดูแลรักษา
                การให้น้ำ แก้วมังกรเป็นพืชทนแล้ง แต่การปลูกเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงและ
มีคุณภาพ จำเป็นต้องให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ต้นมีความสมบูรณ์
                การใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพแห้ง อัตรา 10 กิโลกรัมต่อหลัก ทุกๆ 3 เดือน
รดน้ำหมักชีวภาพ สูตรปลาหมัก อัตรา 1:100 ทุกๆ 15 วัน และในช่วงให้ผลผลิตสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ
                การตัดแต่งกิ่ง ตัดแต่งกิ่งแก้วมังกรที่เป็นกิ่งแก่ผ่านการให้ผลผลิตแล้ว
กิ่งที่ไม่สมบูรณ์และกิ่งด้านในที่ไม่ถูกแสงแดด กิ่งที่ตัดแต่งออกสามารถนำไปชำเพื่อขยายพันธุ์ หรือย่อยทำปุ๋ยหมักต่อไป
                การป้องกันกำจัดโรค ยังไม่พบโรคและแมลงที่ทำความเสียหายแก่ผลผลิต
จะพบบ้าง เช่น มดคันไฟ ป้องกันโดยใช้น้ำส้มควันไม้ และตัดแต่งกิ่งที่มดเข้าทำลายไปเผาไฟ
นกเอี้ยงจิกผลผลิต ป้องกันโดยวิธีการห่อผล เพื่อป้องกันนกทำลายผลผลิต

การออกดอกและติดผล
                หลังปลูกประมาณ 9 เดือน แก้วมังกรจะเริ่มให้ผลผลิตทั้งนี้ต้องมีการบำรุงรักษา
เป็นอย่างดี การออกดอกหรือติดผลมากน้อย ขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของต้นเป็นสิ่งสำคัญ
แก้วมังกรจะเริ่มให้ผลผลิตตั้งแต่เดือนเมษายน ถึง ตุลาคม รวมประมาณ 8-12 รุ่น
หลังดอกบาน 45 วัน สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้

การเก็บเกี่ยวผลผลิต
                ควรใช้กรรไกรตัดให้มีส่วนของกิ่งติดมากับผลเพื่อป้องกันผลช้ำ
และเก็บรักษาผลไว้ได้นาน หากเก็บไว้ในตู้เย็น สามารถเก็บไว้ได้นานประมาณ 15 วัน

ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิต

ต้นทุนการผลิต
บาท/ไร่

ผลผลิต
ก.ก./ไร่

ราคา
บาท/ก.ก.

รายได้สุทธิ
บาท/ไร่

13,120

2,800

15

28,880


ติดต่อ-สอบตามข้อมูลได้ที่ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ   E_mail :kkbrdsc@yahoo.com
โทรศัพท์ : 0-3943-3216-8 โทรสาร : 0-3943-3209