ประวัติ

       เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระชนมายุครบ 72 พระชันษา
ในปี พ.ศ.2542 กรมประมง โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาประมงอ่าวคุ้งกระเบน
และสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยดำเนินการก่อสร้างสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ
ในบริเวณพื้นที่โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
การก่อสร้างสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำดังกล่าว ความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระราชทานนามสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำแห่งนี้เพื่อเป็นศิริมงคลว่า

   "สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา"

     โดยต่อมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนิน
ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2545

     วัตถุประสงค์

1.เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ   ในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุครบ 72 พระชันษา
  ในปีพ.ศ.2542

2.เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ด้านระบบนิเวศน์และพันธุ์สัตว์น้ำ   ที่มีความสำคัญในด้านต่างๆ แก่ประชาชนที่สนใจ
   รวมทั้งนักเรียน นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ
   ที่เข้ามาศึกษาดูงานในพื้นที่ศูนย์ฯ แห่งนี้

3.เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ในพื้นที่
   อีกทั้งยังให้ประโยชน์ในด้านการพักผ่อนหย่อนใจ

ความสำคัญ

        ปัจจุบันสถานการณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำในน่านน้ำทะเล
ของไทย นับว่าอยู่ในขั้นวิกฤตการนำทรัพยากรสัตว์น้ำขึ้น
มาใช้อย่างมากมายเกินกว่าที่ธรรมชาติจะรักษาสภาวะสมดุล
ไว้ได้ ย่อมจะก่อให้เกิดปัญหาในอนาคตขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
แนวทางหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาดังกล่าวได้คือการสร้างจิตสำนึก
และให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับประชาชน
   สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯแห่งนี้จึงเป็นส่วนหนึ่ง
ที่จะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรสัตว์น้ำ
ในด้านต่างๆ นอกเหนือจากความเพลิดเพลินขณะเข้าเยี่ยมชม

ลักษณะการดำเนินงาน  

        สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา  มีการดำเนินงานภายใต้
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาประมงอ่าวคุ้งกระเบน
จังหวัดจันทบุรี กรมประมงปฏิบัติงานจัดหาและรวบรวมพันธุ์สัตว์น้ำทะเลที่น่าสนใจจากท้องถิ่นและ
พื้นที่ใกล้เคียงมาจัดแสดง เพื่อผลทางด้านการศึกษาหาความรู้ และการพักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชนผู้สนใจ
โดยไม่คิดมูลค่า พร้อมทั้งจัดวิทยากรเพื่อนำบรรยายความรู้ให้กับคณะผู้เยี่ยมชม

         สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำมีพันธุ์สัตว์น้ำแสดงทั้งหมด 36 ตู้ โดยพื้นที่ระยะที่ 1 และพื้นที่ระยะที่ 2
จำนวน 15 ตู้ รวมทั้งตู้หลอดและอุโมงค์สัตว์น้ำที่นำมาแสดงนี้มีถิ่นอาศัยอยู่ในบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน
และพื้นที่ใกล้เคียง  ตลอดจนแสดงระบบนิเวศวิทยาของอ่าวคุ้งกระเบน และความสัมพันธ์ของสัตว์น้ำ
มีทั้งประเภทสวยงาม และสัตว์น้ำที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจที่พบตามแนวปะการังและโขดหินตามแนวชายฝั่ง
ชายหาดแหลมเสด็จ-ชายหาด บ้านเจ้าหลาว อาทิ เช่น ปลากะพงขาว,ปลากะพงแดง,ปลากะรัง ปลาสินสมุทร,
ปลาการ์ตูน,ปลาฉลามกบ,ปลากระเบน เป็นต้น          เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาประชาชนและผู้สนใจใช้เป็นที่ศึกษาหาความรู้และทำให้เกิดความเพลิดเพลิน
ในความสวยงามของสัตว์น้ำต่างๆ เหล่านี้ อันก่อให้เกิดจิตสำนึกรักธรรมชาติและร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติที่มีคุณค่าต่อไป

    

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ แห่งนี้เปิดบริการโดยไม่คิดมูลค่า

เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่ 8.30 - 16.30 น.


ติดต่อ-สอบตามข้อมูลได้ที่ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ   E_mail :kkbrdsc@yahoo.com