ไบโอดีเซล

ไบโอดีเซล คือ อะไร
       น้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพที่ผ่านการผลิตมาจากน้ำมันพืช หรือไขมันสัตว์ผสมกับเอทานอล (Ethanol) หรือ
เมทานอล (Methanol) เพื่อให้ได้เชื้อเพลิงโมเลกุลเล็กลง ซึ่งจะมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน้ำมันดีเซลและสามารถ
ใช้ทดแทนได้


วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต..น้ำมันไบโอดีเซล
       สามารถผลิตได้จากวัตถุดิบหลากหลายชนิด เช่น น้ำมันพืช ไขมันสัตว์ แต่ที่นิยมใช้ผลิต คือ
-น้ำมันปาล์ม
-น้ำมันพืชใช้แล้ว
-น้ำมันจากเมล็ดสบู่ดำ

การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้ว
       วัสดุ น้ำมันพืชใช้แล้ว

คุณสมบัติน้ำมันพืชใช้แล้วเพื่อผลิตไบโอดีเซล
    1.ผ่านการกรองแยกเศษอาหารและแยกน้ำ โดยทำให้ตกตะกอน
    2.ต้องมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างระหว่าง 4 - 10
    3.ความถ่วงจำเพาะของน้ำมันพืชใช้แล้ว 0.81 - 0.95

สารเคมี
   -โปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) หรือ โซเดียมโฮดรอกไซด์ (NaOH) 1%
   -เมทานอล (Methanol) หรือ เอทานอล (Ethanol) 25 %

ขั้นตอนการผลิต
   -ให้ความร้อนน้ำมันพืชใช้แล้วจนถึงอุณหภูมิ 110  ํC เป็นเวลา 30 นาที
   -ปล่อยให้อุณหภูมิน้ำมันพืชลดลงเหลือ 60  ํC
   -เติมสารเคมีที่เตรียมไว้ผสมกับน้ำมันพืชภายในถังปฏิบัติการ
   -ขณะผสมสารเคมีกับน้ำมันพืชต้องกวนส่วนผสมตลอดเวลา และรักษาอุณหภูมิที่  60  ํC เป็นเวลา 1 ชั่วโมง
   -แยกชั้นไบโอดีเซลและกลีเซอรีน
   -นำไบโอดีเซลไปใช้เป็นพลังงานทดแทนได้

การใช้ประโยชน์
   -เครื่องยนต์หมุนช้า ใช้แทนน้ำมันดีเซลได้ 100 %
   -เครื่องยนต์หมุนเร็ว ใช้แทนน้ำมันดีเซลได้ 5 % (B5)

ประโยชน์ที่ได้รับจากการผลิตและการใช้ไบโอดีเซล
   -สามารถพึ่งพาตนเองด้วยการผลิตไบโอดีเซลทดแทน
    การใช้น้ำมันดีเซล
   -ช่วยเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตร เช่น
     ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว สบู่ดำ
   -ช่วยเพิ่มมูลค่าของน้ำมันพืชใช้แล้ว นำมาผลิตไบโอดีเซล
   -ช่วยลดการนำน้ำมันพืชใช้แล้วกลับมาสู่วงจรการบริโภค
    ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งในผู้บริโภค
   -ลดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ
   -ส่งเสริมนโยบายของประเทศด้านพลังงานทดแทน

ตารางค่าใช้จ่ายในการผลิตไบโอดีเซล ขนาด 100 ลิตร/วัน/ครั้ง

ลำดับที่
รายการ
หน่วย
ค่า
หมายเหตุ
1
  การจัดหาน้ำมันพืชใช้แล้ว
  - ชนิดวัตถุดิบ
น้ำมันพืชใช้แล้ว
  - ราคาน้ำมันวัตถุดิบ    (น้ำมันพืชใช้แล้ว)
บาท/ลิตร
12.00
13.00
ราคาของวัตถุดิบ
  - ปริมาณน้ำมันพืชที่ใช้ในการผลิต
ลิตร
105.26
105.26
วัตถุดิบในการผลิต
  - ปริมาณไบโอดีเซลที่ผลิตได้สูงสุด
   (ค่า Yieid = 95%)
ลิตร
100.00
100.00
2
  การดำเนินการผลิต
  - ค่าใช้จ่ายสารเคมีในการทำปฏิกิริยา
บาท/ลิตร
5.15
5.15
ปริมาณการสั่งซื้อเพื่อ
ผลิตไบโอดีเซล
2,000 ลิตร
  - ค่าใช้จ่ายค่าแรง
บาท/ลิตร
2.00
2.00
ค่าแรงในการผลิต
ไบโอดีเซล 1 คน
คนละ 200 บ./วัน

  - ค่าไฟฟ้า + ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
บาท/ลิตร
0.19
0.19
 
  รวมค่าใช้จ่ายในการผลิตไบโอดีเซล
บาท/ลิตร
19.97
21.02
 
  เงินทุนในการดำเนินการผลิต
บาท/วัน/ครั้ง
1,997.16
2,102.42
  เงินทุนในการดำเนินการผลิต
บาท/เดือน
59,914.74
63,072.63
  ราคาน้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท.
บาท/ลิตร
24.24
24.24
  ราคาไบโอดีเซลที่ขาย (ถูกกว่าหน้าปั๊ม
  2 บาท)
บาท/ลิตร
22.24
22.24
  รายได้จากการขายไบโอดีเซล
บาท/ลิตร
2.27
1.22
  รายได้จากการขายไบโอดีเซลต่อวัน
บาท/วัน
226.84
121.58
  รายได้จากการขายไบโอดีเซลต่อเดือน
บาท/เดือน
6,805.26
3,647.37
  จำนวนวันที่ทำการผลิต
วัน/ปี
365
365
  รายได้จากการขายไบโอดีเซลต่อปี
บาท/ปี
82,797.37
44,376.32

หมายเหตุ : ค่าวัตถุดิบ ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามแต่ภูมิภาค

          หากกลุ่มหรือเกษตรกรมีความประสงค์จะผลิตไบโอดีเซล ทางศูนย์ฯ คุ้งกระเบน ยินดี จะให้
   การสนับสนุน แต่ทางกลุ่มหรือเกษตรกรต้องเสืยค่าใช้จ่าย ดังนี้ คือ

1.น้ำมันพืชใช้แล้ว ครั้งละ 100 ลิตร
2.ค่ากระแสไฟฟ้าในระหว่างการผลิต
3.สารเคมีสำหรับผลิตไบโอดีเซล

      รายละเอียดค่าใช้จ่ายสามารถดูได้จากตารางค่าใช้จ่าย หากสนใจติดต่อมาที่ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
  โทร 039-388116-8  โทรสาร 039-388119