งานชลประทานน้ำเค็ม เพื่อการเลี้ยงกุ้งทะเล
งาน CoC - GAP
งานฟื้นฟูอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  ด้วยระบบชลประทานน้ำเค็ม
งานวิเคราะห์คุณภาพดิน และน้ำในอ่าวคุ้งกระเบน

ติดต่อ-สอบตามข้อมูลได้ที่ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ   E_mail :kkbrdsc@yahoo.com
โทรศัพท์ : 0-3943-3216-8 โทรสาร : 0-3943-3209