ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
 
- งานชลประทานน้ำเค็ม เพื่อการเลี้ยงกุ้งทะเล
- งาน CoC - GAP
- งานฟื้นฟูอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  ด้วยระบบชลประทานน้ำเค็ม
- งานวิเคราะห์คุณภาพดิน และน้ำในอ่าวคุ้งกระเบน