ประวัติส่วนตัว
   นายทวี จินดามัยกุล

วันเกิด
   8 ธันวาคม 2495

ประวัติการศึกษา
   2519 ปริญญาตรี วท.บ.(ประมง)    
   2528 ปริญญาโท  M.Ag. (Fisheries)


ประวัติรับราชการ

วัน/เดือน/ปี
หน้าที่รับผิดชอบ
หน่วยงาน
2520 – 2521
หัวหน้างานผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้ำ สถานีประมงน้ำกร่อย จ.สุราษฎร์ธานี
2521 – 2530
หัวหน้างานผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้ำ สถานีประมงน้ำกร่อย จ.ภูเก็ต
2530 – 2537
หัวหน้างานผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้ำ ศูนย์พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต
2537 – 2540
หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระนอง สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระนอง
2540 – 2544
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา ศูนย์พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา
2544 – 2549
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ คุ้งกระเบน ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
2549 - 2551
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต ศูนย์พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต
2551 - ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ คุ้งกระเบน ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน

ประวัติการดูงาน/ฝึกอบรม/สัมมนา ณ ต่างประเทศ

วัน/เดือน/ปี
เรื่อง/ด้าน
ประเทศ
5 พ.ค.-5 ก.ค.2523 Training Course on Aquaculture Management (Milkfish) ฟิลิปปินส์
29 ก.ย.-16 ต.ค.2533 Study tour on Shrimp Culture and Hatchery สหรัฐอเมริกา
11-18 ม.ค.2546 ประชุมด้านประมง โครงการความร่วมมือ NRCT - STDHP สาธารณรัฐประชาชนจีน
4-13 ตค.2546 สัมมนาหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 3 สาธารณรัฐประชาชนจีน

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ ทั้งในและต่างประเทศ

ปี
ชื่อเรื่อง
2533
การศึกษาเปรียบเทียบการอนุบาลลูกกุ้งกุลาดำโดยการควบคุมอุณหภูมิและไม่ควบคุมอุณหภูมิ
2533
การทดลองเลี้ยงกุ้งกุลาดำจากนากุ้งให้มีไข่แก่
2533
การศึกษาเปรียบเทียบการอนุบาลลูกกุ้งด้วยอาหารต่างชนิดกัน
2533
การศึกษาเปรียบเทียบการอนุบาลลูกกุ้งกุลาดำโดยการใช้ยาและไม่ใช้ยา
2533
การศึกษาการเพาะและอนุบาลลูกปลากะรังจุดแดง
2536
การผลิตพันธุ์กุ้งกุลาดำจากแม่กุ้งที่มีขนาดต่างกันโดยการกระตุ้นด้วยการบีบตา
2540
ศึกษาการเลี้ยงแม่กุ้งบีบตาให้มีไข่แก่และผสมพันธุ์โดยใช้อาหารสดร่วมกับอาหารเม็ด
ที่เสริมด้วยวิตามินอีในระดับต่างๆ
2540
การเปรียบเทียบผลผลิตนอเพลียสกุ้งกุลาดำจากแม่กุ้งสามแหล่งวางไข่
2544
ผลของแอสตาแซนทินต่อสีปลากะพงแดง
2545
การศึกษาการย่อยโปรตีนจากวัตถุดิบต่างชนิดในอาหารปลาหมอทะเล

ติดต่อ-สอบตามข้อมูลได้ที่ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ   E_mail : kkbrdsc@yahoo.com
โทรศัพท์ : 0-3943-3216-8 โทรสาร : 0-3943-3209