(การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อพลาสติก)
..........................................................................................................

     ปัจจุบันการเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก กำลังเป็นที่นิยมเนื่องจากใช้พื้นที่น้อยวัสดุมีอายุใช้งานประมาณ 3-5 ปี
สามารถลดปัญหาคุณภาพน้ำไม่เหมาะสมอันเกิดจากสภาพของพื้นดิน โดยเฉพาะพื้นที่ดินเปรี้ยว กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมงของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ได้จัดทำโครงการเลี้ยงปลา
ในโรงเรียนในพื้นที่ โดยกำหนดให้เลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย ซึ่งเป็นปลาที่เลี้ยงง่าย โตเร็วเหมาะสมกับกิจกรรมของโรงเรียน

 การเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก (HDPE)

1. เลือกทำเลที่เหมาะสมสามารถหาน้ำจืด
  ได้สะดวก ทำงานง่าย มีร่มเงาบ้างเล็กน้อย
2.ขนาดของบ่อพลาสติกสามารถจัดทำได้ 
  หลายขนาด ขึ้นอยู่กับพื้นที่และวัสดุปกติจะ
  ใช้บ่อ ให้มีความลึกประมาณ 1 เมตร
  ความกว้างxความยาว นิยมใช้ 4x5 เมตร
  ,5x5เมตร หรือ 6x5 เมตร
3. ควรเตรียมน้ำให้ได้ความเป็นกรดเป็นด่าง
   ประมาณ 7-7.5 โดยเริ่มต้นที่ความลึก
   30 เซนติเมตร สำหรับปล่อยลูกปลาดุกบิ๊กอุย
   ขนาดประมาณ 2-3 นิ้วในอัตรา 30-40 ตัว
   ต่อตารางเมตร แล้วจึงเพิ่มระดับน้ำภายหลัง
4. อาหารที่ใช้เลี้ยงปลาอาจใช้อาหารเม็ด
   สำเร็จรูป อาหารปลาสดบดละเอียด หรือ
   เศษอาหารก็ได้ ควรมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำบ้าง
   ถ้าน้ำมีคุณสมบัติไม่เหมาะสม
5. การเลี้ยงใช้เวลาในการเลี้ยง 3-4 เดือน
   ปลาจะมีขนาดประมาณ 5-7 ตัวต่อกิโลกรัม
   อัตรารอด 80-90%สามารถให้ผลผลิตสูงถึง
   5-7 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
6. ระดับน้ำในเดือนแรกของการเลี้ยงควรอยู่
   ในระดับที่ความลึก 30-40 เซนติเมตรติดต่อ-สอบตามข้อมูลได้ที่ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ   E_mail :kkbrdsc@yahoo.com