ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
 
 
 

 

  ประกาศศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเจ้าปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราวศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
  - ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
  - ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสด
  ประกาศศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเจ้าปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราวศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
  ตำแหน่ง นักวิชาการประมง 

   ประกาศศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
   เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน รายการครุภัณฑ์
   ประจำปีงบประมาณ 2562

     

โรงเรียนตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
จัดทำโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ฯ
และศึกษาดูงานศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
ระหว่างวันที่ 14 - 16 พฤศจิกายน 2561

ประชมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

กิจกรรมวันรักต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561
วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน

  พิธีทำบุญตักบาตร และวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2561
    ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
  คณะทูตานุทูตฯ เข้าเยี่ยมชม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
    วันที่ 21 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ
     มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล วันที่ 20 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
  พิธีจุดเทียนน้อมรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
    บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าตากสินมหาราช
    จ.จันทบุรี
  พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
    พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 12 ตุลาคม 2561
    ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  เจ้าหน้าที่จากสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและการฟื้นฟู
    ป่าชายเลน วันที่ 26 กันยายน 2561 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
     วันที่ 20 กันยายน 2561
  โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและ นวัตกรรมสู่กลุ่มผู้รับประโยชน์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
    วันที่ 12-13 กันยายน 2561  ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  วันที่ 3-4 กันยายน 2561 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
    จัดฝึกอบรมโครงการขยายผลถ่ายทอดองค์ความรู้ หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพริกไทยคุณภาพ
    ณ ห้องประชุมกะพงทอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.คลองขุด
    อ.ท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี
  คณะกรรมาธิการศึกษาและกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
    วันที่ 22 สิงหาคม 2561
  การฝึกอบรมขยายผลถ่ายทอดองค์ความรู้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
    หลักสูตร "การปลูกผักสวนครัวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"
    วันที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  พีธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
     ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
      ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
    ในรัชกาลที่ 9  ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561
     ณ หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำภายในอ่าวคุ้งกระเบน
  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และโครงการจังหวัด เคลื่อนที่ วันที่ 3 สิงหาคม 2561
     ณ เทศบาลตำบลเขาวัวพลอยแหวน ม.2 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
  พิธีวางพานพุ่ม และจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
    บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ จ.จันทบุรี
  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร
    วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ณ หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำภายในอ่าวคุ้งกระเบน
  โครงการส่งเสริมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา (แห่เทียนพรรษา) ประจำปี 2561
    วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุร
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
    เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
  กิจกรรม "จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ทำความสะอาดชายหาด เก็บขยะชายหาด
    วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ
   
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามายุ วันที่ 13 กรกฎาคม 2561
    ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  งานวันประมงน้อมเกล้า ครั้งที่ 30 กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่งออนไลน์
    วันที่ 29 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ
     สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี วันที่ 4 กรกฎาคม 2561
     ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  โครงการวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561
     วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต้นแบบวิสาหกิจชุมชน
  พิธีปล่อยแถวโครงการจิตอาสาพัฒนาชายหาดแหลมเสด็จ วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561
     ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  ผู้บัญชาการป้องกันเกาะและชายฝั่ง กองทัพเรือ  ประเทศกัมพูชา ศึกษาดูงานศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
     วันที่ 19 มิถุนายน 2561
   การฝึกอบรมเรื่อง "การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) "
     อย่างถูกต้องตามมาตราฐาน วันที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมกะพงทอง ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
    คณะผู้เข้าฝึกอบรม เรื่อง " Short - Tern Training course on Sustainable Forest
      Management " ประเทศภูฏาน วันที่ 11 มิถุนายน 61 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  "7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี2561" วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนสฤษดิเดช
       จ.จันทบุรี
    ค่ายเยาวชน 4 - H Summer Camp 2018 วันที่ 3 มิถุนายน 2561
      ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561 วันที่ 28 พฤษภาคม 2561
     ณ สวนรุกขชาติ ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
  โครงการจัดกิจกรรมป่าในเมือง“สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย”
      วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
    ขอเชิญเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 9 เครื่อง
      วันที่ 4 มิถุนายน 2561 - 7 มิถุนายน 2561
   วันที่ 22 พฤษภาคม 2561ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
      สนับสนุนพันธุ์กุ้งกุลาดำแก่กลุ่มชุมชนบ้านสีลำเทียน ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี
   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 สูตรน้ำ รุ่นที่ 4
       วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2561  ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
   กิจกรรมทำความสะอาดชายหาดแหลมเสด็จ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561
      ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
   การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"การเพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพการจัดการน้ำ
      เพื่อการเกษตร " วันที่ 5-6 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
     พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทร กิติคุณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2561
  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศึกษาดูงานผลการดำเนินงาน
    ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ วันที่ 4 พฤษภาคม 2561
   ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกแก่
      นักท่องเที่ยว (กิจกรรมซ่อมแซมสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)

      ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
      ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ วันที่ 3 พฤษภาคม 2561
     ณ สนามกีฬาเนินทุ่งยาง ม.5 ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
  โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล เยาวชนรักษ์คุ้งกระเบน รุ่นที่ 10
      วันที่ 23-27 เมษายน 2561 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
    การประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สัญจร ครั้งที่ 12
   
วันที่ 19-20 เมษายน 2561 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  รดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ 2561 วันที่ 11 เมษายน 2561
  โครงการบริการวิชาการ Comm.Art Group and Training ปี 3 “อบรมเชิงปฏิบัติการ
     การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อประชาสัมพันธ์ และผลิตสื่อ เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟู การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
     ธนาคารปูม้า” วันที่ 4 เมษายน 2561
     ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
   
เนื่องในโอกาสพระชนมายุ 63 พรรษา 2 เมษายน 2561
   
ณ หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำภายในอ่าวคุ้งกระเบน
  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ศึกษาดูงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ วันที่ 31 มีนาคม 2561
  คณะสถานีวิทยุ F.M. 99 MHz Active Radio ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
     วันที่ 30 มีนาคม 2561
  คณะข้าราชการกระทรวงต่างประเทศเข้าศึกษาดูงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
     วันที่ 27 มีนาคม 2561
   คณะสื่อมวลชนจอร์แดน ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
     วันที่ 26 มีนาคม 2561
  สำนักงานประมงจังหวัดระยอง ศึกษาดูงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
      วันที่ 26 มีนาคม 2561
  โครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
     วันที่ 12-16 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
     อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และจังหวัดเชียงใหม่
  โครงการพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนหลักสูตรทำซูชิ วันที่ 17 มีนาคม 2561 ณ ห้องผลิตภัณฑ์
     ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ วันที่ 14 มีนาคม 2561 ณ วัดตะเคียนทอง ม.3 ต.ตะเคียนทอง อ.เขาคิชกูฏ
    จ.จันทบุรี
  โครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง วิชาการทำขนมเบเกอรี่สร้างรายได้
  พิธีถวายราชสักการะ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
   
“พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” วันที่ 2 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1
    ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
  คณะผู้รับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 70 วันที่ 1 มีนาคม  2561
      ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
   อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร (อนส.) เข้าศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
     วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
  โครงการซั้งเชือกลดความเหลื่อมล้ำ วันที่  24  กุมภาพันธ์ 2561  ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วยงานส่งเสริมการเกษตร       
     และงานปศุสัตว์ ร่วม "โครงการจังหวัดเคลื่อนที่"  ณ โรงเรียนต้นตะบก อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
   นายก อบต.บางสระเก้า พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน ม.5 ต.บางสระเก้า อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
      และคณะ ศึกษาดูงานการเลี้ยง การล้าง และแปรรูปสาหร่ายพวงองุ่น
   โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร
      ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี

   วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 นายประจวบ ลีรักษาเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
      อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ที่ร่วมกิจกรรม "
      ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ พัฒนาชายฝั่งทะเลจันท์ เพื่อสานฝันทะเลงาม  ครั้งที่ 14 "
      ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

  ประกาศศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว           
     (กิจกรรมซ่อมแซมสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)

     ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราวศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
      ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประมง
   รับสมัครจ้างเหมาบุคคลภายนอก
      - ทำหน้าที่ขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
      ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
   ประกาศกรมประมง กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ

     นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
       และคณะเยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

   กิจกรรมปล่อยสัตว์น้ำออนไลน์ งานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561
      ระหว่างวันที่  26 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
   คณะผู้เข้าอบรมนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ 7
     ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561
   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำแดง
     เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561
    “ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ พัฒนาชายฝั่งทะเลจันท์ เพื่อสานฝันทะเลงาม” ครั้งที่ 14
       วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
    ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน ฯ ได้ต่อยอดผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายพวงองุ่นโดยการแปรรูป
       เป็นอาหารว่าง เช่น แครกเกอร์ กรีนคาเวียร์ แฮมโรลกรีนคาเวียร์
    นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฟังบรรยาย
       การดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ วันที่ 20 มกราคม 2561
       ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
    ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
      - ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประมง
      ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 มกราคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำทะเลแบบสแตนเลส
       จำนวน 1 รายการ
    กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561 วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ บริเวณสวนรุกขชาติ
       ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

                                                          ( ข่าวย้อนหลัง)


    การบริหารจัดการทรัพยากรปูม้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมธนาคารปูไข่โซล่าเซลล์
      โดย นายประจวบ ลีรักษาเกียรติ

  การจำแนกและเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
     อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  

  ชนิด ปริมาณ แบคทีเรียและแพลงก์ตอนในแหล่งน้ำธรรมชาติ เจ้าหลาว แหลมเสด็จและ
     คุ้งวิมาน จังหวัดจันทบุรี

    คู่มือสำหรับประชาชน : การขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อนำเข้ามาเพาะพันธุ์
   คู่มือธนาคารปูไข่คาร์บอนต่ำ
 
  คุณภาพน้ำ ดิน อ่าวคุ้งกระเบนและการให้บริการเกษตรกรในและนอกพื้นที่โครงการชลประทานน้ำเค็ม
      งบประมาณ 2560

 
"อีกง"
    สรุปคุณภาพน้ำและดิน ในพื้นอ่าวคุ้งกระเบนและชลประทานน้ำเค็ม และการให้บริการเกษตรกร
      ในและนอกพื้นที่โครงการชลประทานน้ำเค็มปีงบประมาณ 2559 (สิงหาคม 2558 ถึง กรกฎาคม 2559)

   บทความทางวิชาการ  เรื่อง เฝ้าระวังการเลี้ยงกุ้งทะเลในช่วงฤดูฝน
   
สร้างบ้านปลา(ซั้งเชือก)...อรุณรุ่งอนาคตประมงไทย 
 
 “ปูขน”ผู้มาเยือนจากดอยอินทนนท์
  
  บทความทางวิชาการ  เรื่อง การพิสูจน์ความใช้ได้ของวิธีและการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด
      งานทางเคมี
  

  
 ประมาณค่า BOD และ TOC สำหรับน้ำชายฝั่ง จากค่าความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ 
  
 คุณภาพน้ำ ดิน อ่าวคุ้งกระเบน และการให้บริการเกษตรกรในและนอกพื้นที่โครงการชลประทานน้ำเค็ม
      งบประมาณ 2558
 

    องุ่น.....บำบัดน้ำ 
 
  การบำบัดน้ำทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่อ่าวคุ้งกระเบน 
    ทำไมต้องงดอาหารเพื่อลดความรุนแรงของ EMS และตับสีฟ้าในลูกกุ้ง  
    สภาพความเป็นด่าง Alkalinity 
    การผลิตปุ๋ยหมักดินเลนนากุ้ง 

 

   เพลิดเพลินเชิญชมมัจฉา
    พายเรือคายัคชมธรรมชาติแห่งอ่าวคุ้งกระเบน
    การปลูกเมล่อนปลอดภัยสารพิษในระบบโรงเรือน
    การเพาะเลี้ยงและแปรรูปสาหร่ายพวงองุ่น


  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม SWOT
     ของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

  ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

  โครงการจัดทำมาตราฐานอาชีพและวุฒิวิชาชีพ
    สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ
  หลักธรรมาภิบาลของการบริการกิจการ
    บ้านเมืองที่ดี
  ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยสำนักวิจัยและ
     พัฒนาประมงชายฝั่ง
  คู่มือหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับและ
     การแต่งตั้งโยกย้ายบุคลากร
  ผลงานรัฐบาล 6 เดือน   พระราชบัญญัติการประมง