ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
 
 
 

 

  ประกาศศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
  - ตำแหน่ง คนงานปศุสัตว์ จำนวน 1 อัตรา
   ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 22 มกราคม - 28 มกราคม 2562 ณ ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
 
  ประกาศกรมประมง
  เรื่อง กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ
  ประกาศศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเพาะฟัก ตำบลคลองขุด อ.ท่าใหม่
  จ.จันทบุรี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  - เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเพาะฟัก   
   ประกาศศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
   เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน รายการครุภัณฑ์
   ประจำปีงบประมาณ 2562

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม จ.บึงกาฬ
วันที่ 21 มกราคม 2562
ณ ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน

นายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร ผอ.กองกองประสานงานโครงการพื้นที่ 1 
สำนักงาน กปร.ติดตามงานขยายผลการถ่ายทอด
องค์ความรู้สู่เกษตรกร วันที่ 18 มกราคม 2562

คณะครู นักเรียน โรงเรียนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
ศึกษาดูงานศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
วันที่ 18 มกราคม 2562

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี
โดยเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
ในวันที่ 17 มกราคม 2562

  คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
    ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ วันที่ 16 มกราคม 2561
  โรงเรียนอำนวยวิทย์ จ.จันทบุรี นำคณะครู และนักเรียน ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
    วันที่ 15 มกราคม 2562  
  คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
   (องค์การมหาชน) หรือ พกฉ. ศึกษาดูงานศูนย์ฯ คุ้งกระเบน วันที่ 14 มกราคม 2562
  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562
    ณ บริเวณสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  คณะครู นักเรียน โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ศึกษาดูงาน
    วันที่ 11 มกราคม 2562 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จังหวัดลำพูน ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
     วันที่ 10 มกราคม 2562
  คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อทอง ศึกษาดูงานศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
    วันที่ 9 มกราคม 2562 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ
    พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ในวันที่ 8 มกราคม 2562 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  โครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ.2562
    ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ วันที่ 28 ธันวาคม 61- 2 มกราคม 2562
  ทำบุญครบรอบ 37 ปี ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน และ ทำบุญปีใหม่ 2562 วันที่ 21 ธันวาคม 2562
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการเลี้ยงกุ้งทะเล"
    วันที่ 17 ธันวาคม 2561 ณ ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด และโอเอซีส ซีเวิลด์ จ.จันทบุรี
  วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
    ได้ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ หมู่ 4 ตำบลช้างข้าม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
  วันที่ 6 ธันวาคม 2561 นายประจวบ ลีรักษาเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
    และคณะ ร่วมจัดนิทรรศการจำลองที่มีชีวิต และร่วมพิธีเปิดศูนย์ความเป็นเลิศ
   ด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเซีย (CESRA) ณ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ
   อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
    บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2561
    ณ หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำภายในอ่าวคุ้งกระเบน
  พิธีทำบุญตักบาตร เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
    บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม ประจำปี 2561

                                                          ( ข่าวย้อนหลัง)


    การบริหารจัดการทรัพยากรปูม้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมธนาคารปูไข่โซล่าเซลล์
      โดย นายประจวบ ลีรักษาเกียรติ

  การจำแนกและเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
     อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  

  ชนิด ปริมาณ แบคทีเรียและแพลงก์ตอนในแหล่งน้ำธรรมชาติ เจ้าหลาว แหลมเสด็จและ
     คุ้งวิมาน จังหวัดจันทบุรี

    คู่มือสำหรับประชาชน : การขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อนำเข้ามาเพาะพันธุ์
   คู่มือธนาคารปูไข่คาร์บอนต่ำ
 
  คุณภาพน้ำ ดิน อ่าวคุ้งกระเบนและการให้บริการเกษตรกรในและนอกพื้นที่โครงการชลประทานน้ำเค็ม
      งบประมาณ 2560

 
"อีกง"
    สรุปคุณภาพน้ำและดิน ในพื้นอ่าวคุ้งกระเบนและชลประทานน้ำเค็ม และการให้บริการเกษตรกร
      ในและนอกพื้นที่โครงการชลประทานน้ำเค็มปีงบประมาณ 2559 (สิงหาคม 2558 ถึง กรกฎาคม 2559)

   บทความทางวิชาการ  เรื่อง เฝ้าระวังการเลี้ยงกุ้งทะเลในช่วงฤดูฝน
   
สร้างบ้านปลา(ซั้งเชือก)...อรุณรุ่งอนาคตประมงไทย 
 
 “ปูขน”ผู้มาเยือนจากดอยอินทนนท์
  
  บทความทางวิชาการ  เรื่อง การพิสูจน์ความใช้ได้ของวิธีและการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด
      งานทางเคมี
  

  
 ประมาณค่า BOD และ TOC สำหรับน้ำชายฝั่ง จากค่าความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ 
  
 คุณภาพน้ำ ดิน อ่าวคุ้งกระเบน และการให้บริการเกษตรกรในและนอกพื้นที่โครงการชลประทานน้ำเค็ม
      งบประมาณ 2558
 

    องุ่น.....บำบัดน้ำ 
 
  การบำบัดน้ำทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่อ่าวคุ้งกระเบน 
    ทำไมต้องงดอาหารเพื่อลดความรุนแรงของ EMS และตับสีฟ้าในลูกกุ้ง  
    สภาพความเป็นด่าง Alkalinity 
    การผลิตปุ๋ยหมักดินเลนนากุ้ง 

 

   เพลิดเพลินเชิญชมมัจฉา
    พายเรือคายัคชมธรรมชาติแห่งอ่าวคุ้งกระเบน
    การปลูกเมล่อนปลอดภัยสารพิษในระบบโรงเรือน
    การเพาะเลี้ยงและแปรรูปสาหร่ายพวงองุ่น


  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม SWOT
     ของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

  ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

  โครงการจัดทำมาตราฐานอาชีพและวุฒิวิชาชีพ
    สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ
  หลักธรรมาภิบาลของการบริการกิจการ
    บ้านเมืองที่ดี
  ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยสำนักวิจัยและ
     พัฒนาประมงชายฝั่ง
  คู่มือหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับและ
     การแต่งตั้งโยกย้ายบุคลากร
  ผลงานรัฐบาล 6 เดือน   พระราชบัญญัติการประมง