ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ   
 
 
  ประกาศศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาโรงเพาะพันธุ์อลุอนุบาลพันธุ์สัตว์น้ำ
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศกรมประมง
  เรื่อง กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ

 ประกาศศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 เรื่องขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 13 รายการ

 - รายการครุภัณฑ์ที่ชำรุด
   ประกาศศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
   เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน รายการครุภัณฑ์
   ประจำปีงบประมาณ 2562

   

วันที่ 18 เมษายน 2562 กำลังพลและครอบครัว กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี
ศึกษาดูงาน ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด สำนักโครงการและจัดการความรู้ (OKMD) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี มูลนิธิธรรมดี และ
บริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดโครงการตามรอยพระราชา
The King’s Journey เข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
ในวันที่ 17 เมษายน 2562

รดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ 2562

วันที่ 5 เมษายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองโสน จ.เพชรบุรี นำผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน

  วันที่ 2-3 เมษายน 2562 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ จัดอบรมหลักสูตร
    “พัฒนาองค์ความรู้การผลิตกุ้งพรีเมี่ยม” แก่เกษตรกรในกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งขาว อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 
  สำนักงานประมงจังหวัดระนอง จัดโครงการส่งเสริม การอนุรักษ์และพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ิ    และสิ่งแวดล้อม กิจกรรม สร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) โดยนำเจ้าหน้าที่      
    และผู้นำชุมชนประมงพื้นบ้าน ศึกษาดูงาน ในวันที่ 3 เมษายน 2562 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน ร่วมกับพระครูบาโก วัดเขาแจงเบง อ.สอยดาว
    จ.จันทบุรี พร้อมด้วยศิษยานุศิษย์ ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ
    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสพระชนมายุ 64 พรรษา
    วันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2562
  วันที่ 28 มีนาคม 2562 ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านโคกหิน
    อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
  วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 คณะข้าราชการตำรวจ วิทยาลัยการตำรวจ ฝ่ายอำนวยการ
    เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  วันที่ 21 มีนาคม 2562 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
    ซั้งเชือกบ้านปลาธนาคารปูไข่ การเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น และการแปรรูปผลิตภัณฑ์สาหร่ายพวงองุ่น
    และสาหร่ายโพรง ในโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ โดยชุมชนมีส่วนร่วม กลุ่มประมงพื้นบ้าน 14 จังหวัด
    ณ สำนักสงฆ์วัดสำเภาคว่ำ ต.กระแจะ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
  คณะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม จ.เพชรบูรณ์
    ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน  วันที่ วันที่ 15 มีนาคม 2562
  วันที่ 14 มีนาคม 2562 คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร จังหวัดลำพูน
      ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  วันที่ 13 มีนาคม 2562 คณะครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 โรงเรียนสามัคคีธรรม
     จ.พิษณุโลก ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาคุ้งกระเบนฯ ร่วมจัดนิทรรศการ งานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
     ร่วมกับ โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ วันที่ 12 มีนาคม 2562
     ณ วัดท่าหลวงล่าง ม.5 ต.มะขาม อ.เมือง จ.จันทบุรี
  คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา จากโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน  
     ศึกษาดูงานศูนย์ฯ คุ้งกระเบน วันที่ 11 มีนาคม 2562
  คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์ศึกษาดูงาน
    ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ วันที่ 8 มีนาคม 2562
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  ศึกษาดูงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
    วันที่ 7 มีนาคม 2562
  วันที่ 6 มีนาคม 2562 คณะบุคลากรโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา ศึกษาดูงาน
    ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ 
  วันที่ 5 มีนาคม 2562 คณะอาจารย์ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
    โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
    นำคณะกรรมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
    เข้าศึกษาดูงานศูนย์ฯ คุ้งกระเบน ในวันที่ 4 มีนาคม 2562 
  วันที่ 1 มีนาคม 2562 ข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงคมนาคมศึกษาดูงาน
    ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 1 (ฉะเชิงเทรา) ได้นำคณะผู้ฝึกอบรม
    จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา พร้อมทั้งล่าม และเจ้าหน้าที่ของกรมประมง เข้าศึกษาดูงาน
    ณ ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ
    จังหวัดนครราชสีมา ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  สำนักงาน กปร. ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นำโดย ดร.วิชัย รูปขำดี
    นำคณะผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร “นักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ” (นบร.)
    รุ่นที่ 8 ศึกษาดูงานศูนย์ฯ คุ้งกระเบน วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
  วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยปราบ จ.ระยอง เข้าศึกษาดูงาน
    ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
   คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านคำสะอาด จังหวัดศรีสะเกษ ศึกษาดูงาน
    ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
  สถานการณ์ขยะชายหาดแหลมเสด็จ จังหวัดจันทบุรี
  วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ทีมวิทยากรจิตอาสา 904
    หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่ 2/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” บรรยายเรื่อง
    “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ให้กับข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ
     และเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  โรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก นำดงคณะนายทหารนักเรียนหลักสูตร “การจัานส่งกำลังบำรุงชั้นสูง”
    รุ่นที่ 61 ศึกษาดูงาน ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
  คณะครู และนักศึกษาชั้น ปวช.3 จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการบ้านดุง จ.อุดรธานี เข้าศึกษาดูงาน
    ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี นำคณะนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
    ศึกษาดูงาน ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
  วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา13.00 น. ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน เข้าร่วมกิจกรรมทำความดี
    ด้วยหัวใจ จิตอาสาร่วมใจเก็บขยะ หาดเจ้าหลาว ณ.ท่าเทียบเรือสะพานปลาสุดขอบฟ้า
    บ้านเจ้าหลาว-ชายหาดเจ้าหลาวฟอเรส
    คณะครู นักเรียน โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ จ.หนองบัวลำภู ศึกษาดูงาน ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
      วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ โดยให้ส่วนราชการ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดบางสระเก้า
     ม.2 ต.บางสระเก้า อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุร
  คณะองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 
    ศึกษาดูงาน ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองจันทบุรี  ศึกษาดูงาน ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
     วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหัวเรือ อ.เมือง จ.อุบลราชธานีและคณะครูและนักเรียน
    โรงเรียนบ้านม่วงคำ  อ.วังชิ้น จ.แพร่ ศึกษาดูงาน ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
    วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562  
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และกลุ่มชุมชน เทศบาลตำบลภูเรือ อ.ภูเรือ จ.เลย
    ศึกษาดูงาน ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
  โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม จ.สุรินทร์ และโรงเรียนวังจระเข้ จ.สระแก้ว
    ศึกษาดูงาน ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
  อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทย์ - คณิต
    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศึกษาดูงาน ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
    วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) นำคณะผู้บริหาร และพนักงาน ทอท.
    ศึกษาดูงาน ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
  คณะผู้นำชุมชน เทศบาลเมืองบางคูวัด จังหวัดปทุมธานี ศึกษาดูงาน ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
    วันที่ 31 มกราคม 2562  
  ศูนย์ยุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ศึกษาดูงาน ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
    วันที่ 30 มกราคม 2562
  วิทยาลัยการทัพบก นำคณะผู้บังคับบัญชา อาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยการทัพบก
    ชุดที่ 64 ศึกษาดูงาน ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน วันที่ 29 มกราคม 2562
  โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ศึกษาดูงาน ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน วันที่ 28 มกราคม 2562
  โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) จ.ระยอง ศึกษาดูงานศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
     วันที่ 25 มกราคม 2562
  คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์ ศึกษาดูงานศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
    วันที่ 24 มกราคม 2562  
  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่และโครงการจังหวัด เคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 22 มกราคม 2562
     ณ วัดพลวง ม.4 ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
  โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ศึกษาดูงานศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
    วันที่ 22 มกราคม 2562
  โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม จ.บึงกาฬ ศึกษาดูงานศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
    วันที่ 21 มกราคม 2562
  นายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร ผอ.กองกองประสานงานโครงการพื้นที่ 1  สำนักงาน กปร.
    ติดตามงานขยายผลการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกร วันที่ 18 มกราคม 2562
  คณะครู นักเรียน โรงเรียนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  ศึกษาดูงานศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
    วันที่ 18 มกราคม 2562
  โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
     ในวันที่ 17 มกราคม 2562
  คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
    ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ วันที่ 16 มกราคม 2561
  โรงเรียนอำนวยวิทย์ จ.จันทบุรี นำคณะครู และนักเรียน ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
    วันที่ 15 มกราคม 2562  
  คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
   (องค์การมหาชน) หรือ พกฉ. ศึกษาดูงานศูนย์ฯ คุ้งกระเบน วันที่ 14 มกราคม 2562
  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562
    ณ บริเวณสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  คณะครู นักเรียน โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ศึกษาดูงาน
    วันที่ 11 มกราคม 2562 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จังหวัดลำพูน ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
     วันที่ 10 มกราคม 2562
  คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อทอง ศึกษาดูงานศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
    วันที่ 9 มกราคม 2562 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ
    พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ในวันที่ 8 มกราคม 2562 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  โครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ.2562
    ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ วันที่ 28 ธันวาคม 61- 2 มกราคม 2562
  ทำบุญครบรอบ 37 ปี ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน และ ทำบุญปีใหม่ 2562 วันที่ 21 ธันวาคม 2562
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการเลี้ยงกุ้งทะเล"
    วันที่ 17 ธันวาคม 2561 ณ ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด และโอเอซีส ซีเวิลด์ จ.จันทบุรี
  วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
    ได้ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ หมู่ 4 ตำบลช้างข้าม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
  วันที่ 6 ธันวาคม 2561 นายประจวบ ลีรักษาเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
    และคณะ ร่วมจัดนิทรรศการจำลองที่มีชีวิต และร่วมพิธีเปิดศูนย์ความเป็นเลิศ
   ด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเซีย (CESRA) ณ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ
   อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
    บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2561
    ณ หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำภายในอ่าวคุ้งกระเบน
  พิธีทำบุญตักบาตร เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
    บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม ประจำปี 2561

                                                          ( ข่าวย้อนหลัง)


  การเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นในบ่อดิน
  เมนูอาหารจากสาหร่ายพวงองุ่น
    การบริหารจัดการทรัพยากรปูม้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมธนาคารปูไข่โซล่าเซลล์
      โดย นายประจวบ ลีรักษาเกียรติ

  การจำแนกและเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
     อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  

  ชนิด ปริมาณ แบคทีเรียและแพลงก์ตอนในแหล่งน้ำธรรมชาติ เจ้าหลาว แหลมเสด็จและ
     คุ้งวิมาน จังหวัดจันทบุรี

    คู่มือสำหรับประชาชน : การขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อนำเข้ามาเพาะพันธุ์
   คู่มือธนาคารปูไข่คาร์บอนต่ำ
 
  คุณภาพน้ำ ดิน อ่าวคุ้งกระเบนและการให้บริการเกษตรกรในและนอกพื้นที่โครงการชลประทานน้ำเค็ม
      งบประมาณ 2560

 
"อีกง"
    สรุปคุณภาพน้ำและดิน ในพื้นอ่าวคุ้งกระเบนและชลประทานน้ำเค็ม และการให้บริการเกษตรกร
      ในและนอกพื้นที่โครงการชลประทานน้ำเค็มปีงบประมาณ 2559 (สิงหาคม 2558 ถึง กรกฎาคม 2559)

   บทความทางวิชาการ  เรื่อง เฝ้าระวังการเลี้ยงกุ้งทะเลในช่วงฤดูฝน
   
สร้างบ้านปลา(ซั้งเชือก)...อรุณรุ่งอนาคตประมงไทย 
 
 “ปูขน”ผู้มาเยือนจากดอยอินทนนท์
  
  บทความทางวิชาการ  เรื่อง การพิสูจน์ความใช้ได้ของวิธีและการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด
      งานทางเคมี
  

  
 ประมาณค่า BOD และ TOC สำหรับน้ำชายฝั่ง จากค่าความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ 
  
 คุณภาพน้ำ ดิน อ่าวคุ้งกระเบน และการให้บริการเกษตรกรในและนอกพื้นที่โครงการชลประทานน้ำเค็ม
      งบประมาณ 2558
 

    องุ่น.....บำบัดน้ำ 
 
  การบำบัดน้ำทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่อ่าวคุ้งกระเบน 
    ทำไมต้องงดอาหารเพื่อลดความรุนแรงของ EMS และตับสีฟ้าในลูกกุ้ง  
    สภาพความเป็นด่าง Alkalinity 
    การผลิตปุ๋ยหมักดินเลนนากุ้ง 

   เพลิดเพลินเชิญชมมัจฉา
    พายเรือคายัคชมธรรมชาติแห่งอ่าวคุ้งกระเบน
    การปลูกเมล่อนปลอดภัยสารพิษในระบบโรงเรือน
    การเพาะเลี้ยงและแปรรูปสาหร่ายพวงองุ่น


  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม SWOT
     ของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

  ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

  โครงการจัดทำมาตราฐานอาชีพและวุฒิวิชาชีพ
    สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ
  หลักธรรมาภิบาลของการบริการกิจการ
    บ้านเมืองที่ดี
  ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยสำนักวิจัยและ
     พัฒนาประมงชายฝั่ง
  คู่มือหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับและ
     การแต่งตั้งโยกย้ายบุคลากร
  ผลงานรัฐบาล 6 เดือน   พระราชบัญญัติการประมง