ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
 
Individual Scorecard
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมประมง
ปี 2562

 - การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1