เอกสารเผยแพร่
- ประจำปี 2551
        มกราคม - มีนาคม 51
        เมษายน - มิถุนายน 51
        กรกฎาคม - กันยายน 51
        ตุลาคม - ธันวาคม 51
- ประจำปี 2552
        มกราคม - มีนาคม 52
        เมษายน - มิถุนายน 52
        กรกฎาคม - กันยายน 52
        ตุลาคม - ธันวาคม 52
- ประจำปี 2553
        มกราคม - มีนาคม 53
        เมษายน - มิถุนายน 53
        กรกฎาคม - กันยายน 53
        ตุลาคม - ธันวาคม 53
- ประจำปี 2554
        มกราคม - มีนาคม 54
        เมษายน - มิถุนายน 54
        กรกฎาคม - กันยายน 54
        ตุลาคม - ธันวาคม 54
- ประจำปี 2555
        มกราคม - มีนาคม 55
        เมษายน - มิถุนายน 55
        กรกฎาคม - กันยายน 55
        ตุลาคม - ธันวาคม 55
- ประจำปี 2556
        มกราคม - มีนาคม 56
        เมษายน - มิถุนายน 56
        กรกฎาคม - กันยายน 56
        ตุลาคม - ธันวาคม 56

ติดต่อ-สอบตามข้อมูลได้ที่ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ   E_mail :kkbrdsc@yahoo.com
โทรศัพท์ : 0-3943-3216-8 โทรสาร : 0-3943-3209