ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
 
มุมดาวน์โหลด (Download)
การเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นในบ่อดิน
เมนูอาหารจากสาหร่ายพวงองุ่น
 เอกสารแนะนำศูนย์ฯ
   - ภาษาไทย (Thai)
   - ภาษาอังกฤษ (English)
 ชลประทานน้ำเค็ม
 คู่มือการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ
 แผ่นพับ/โปสเตอร์ (Leaflet/Poster)