ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
 

จัดซื้อ-จัดจ้าง

  ประกาศศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
       เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2,400 ซีซี หรือกำลังสูงสุด
       ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
       ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   ประกาศศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
       เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการป้องกันและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
       อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2561

   ประกาศศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
   เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย เพื่อสนับสนุนหน่วยงานร่วม
   การก่อสร้างบ้านพัก ข้าราชการ (บ้านแฝด) จำนวน 1 รายการ
   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  ขอเชิญเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 9 เครื่อง
      วันที่ 4 มิถุนายน 2561 - 7 มิถุนายน 2561

  ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำทะเลแบบสแตนเลส ขนาดท่อ 4 นิ้ว มอเตอร์
      ขนาด 20 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ

  ประกาศศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
      เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์  จำนวน  3  รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
       1. เครื่องปั่นตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิ        จำนวน  1  เครื่อง
       2. เครื่องดูดไอสารเคมี                             จำนวน  1  เครื่อง  
       3. เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างแบบภาคสนาม   จำนวน  1  เครื่อง
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว      
      (กิจกรรมซ่อมแซมสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)

      ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
      ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
      - ประกาศศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ   

      - เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์ชนิด 4 ตา กำลังขยายสูงสุดพร้อม
      พร้อมอุปกรณ์จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
      กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 4 ตา

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเติมอากาศด้วยเครื่องยนต์ดีเซล 10 แรงม้า พร้อมชุดตู้คอนโทรล
      จำนวน 1 ชุด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
      เครื่องเติมอากาศด้วยเครื่องยนต์ดีเซล 10 แรงม้า พร้อมชุดตู้คอนโทรล

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ชุด จำนวน 21 รายการ

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
       วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ชุด จำนวน 8 รายการ
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
       วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำทะเลแบบสแตนเลส
       ขนาดท่อ 4 นิ้ว มอเตอร์ขนาด 20 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา
       อิเล็กทรอนิกส์

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
      เครื่องสูบน้ำทะเลแบบสแตนเลสขนาดท่อ 4 นิ้ว มอเตอร์ขนาด 20 แรงม้า
      พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด

  ประกาศศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว           
     (กิจกรรมซ่อมแซมสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)

     ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำทะเลแบบสแตนเลส ขนาดท่อ 4 นิ้ว มอเตอร์
      ขนาด 20 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ

   เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
      - ประกาศศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
      - รายละเอียดการจัดซื้อจัอจ้าง
   ประกาศศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
      เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์  จำนวน  3  รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
       1. เครื่องปั่นตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิ        จำนวน  1  เครื่อง
       2. เครื่องดูดไอสารเคมี                             จำนวน  1  เครื่อง  
       3. เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างแบบภาคสนาม   จำนวน  1  เครื่อง
  
   สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำฯ จำนวน 1 ราย
   สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานโครงการพัฒนาป่าไม้
   สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
   เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อเครื่องไนโตรเจน จำนวน 1 เครื่อง
     ในวันที่ 10 ตุลาคม 2559 - 21 ตุลาคม 2559
  
   สอบราคาซื้อเครื่องผลิตไนโตรเจนจำนวน1เครื่อง
     -ใบเสนอราคา
     - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องผลิตไนโตรเจนพร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง
   ประกวดราคาซื้ออาหารเม็ดสำเร็จรูปจำนวน 2 รายการ
   ซื้อตลับผงหมึกพิมพ์จำนวน 14 รายการ
   ประกวดราคาจ้างปลูกไม้ม่วงและปรับภูมิทัศน์บริเวณสวนรุกขชาติชายหาดแหลมเสด็จ 1 แห่ง
   ประกวดราคาจ้างปรับภูมิทัศน์จัดสวนแปลงสาธิต 32 ไร่ บริเวณงานวิชาการเกษตร
   ประกวดราคาจ้างซ่อมปะผุทำสีหัวเก๋งรถบรรทุกหกล้อหมายเลขทะเบียน 80-8593 จบ.
   จ้างผลิตและพิมพ์เอกสารเผยแพร่จำนวน 13 รายการ
   ประกวดราคาซื้อไม้แปรรูปขนาดต่างๆ จำนวน 15 รายการ
   ประกวดราคาจ้างผลิตและพิมพ์เอกสารเผยแพร่ศูนย์ฯ จำนวน 13รายการ     โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
      - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจ้างผลิตและพิมพ์เอกสารเผยแพร่  
      - รายการเอกสารเผยแพร่ศูนย์ฯ  
    สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์  จำนวน  1  หลัง 
   สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงานป่าไม้  จำนวน  1  หลัง
   สอบราคาซื้อตู้อบลมร้อนแสตนเลสทั้งตู้ระบบไฟฟ้า ชนิด 12 ถาด จำนวน 1 ตู้
   สอบราคาซื้อป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ จำนวน 8 ชุด
   สอบราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ขนาด 36 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ใบมีดดันดินหน้า
     ผานพรวน ผานบุกเบิก จอบหมุน ชุดตัดหญ้า จำนวน 1 คัน

   เรื่อง   สอบราคาซื้อรถยนต์นั่งตรวจการณ์ (ดีเซล) จำนวน 7 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบ
     ไม่ต่ำกว่า 2,900 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน

   สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร
   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด 30 รายการ 

      - แนบประกาศขายครุภัณฑ์ทอดตลาด  
       วันที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป