(โทร. 039 - 433 -216- 8 โทรสาร 039 - 433209)

                    จำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำเศรษฐกิจ และสัตว์น้ำสวยงาม ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2561

ชนิด ขนาด ราคา
ปลากะพงขาว ขนาดตั้งแต่ 2 เซนติเมตรขึ้นไป ราคาเซนติเมตรละ 1 บาท
ปลาการ์ตูน ขนาดตั้งแต่ 1 นิ้ว ราคาตัวละ 30 บาท
หอยหวาน ขนาดตั้งแต่ 1 เซนติเมตร ราคาตัวละ 0.60 บาท

 

 


ติดต่อ-สอบตามข้อมูลได้ที่ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ   E_mail :kkbrdsc@yahoo.com
โทรศัพท์ : 0-3943-3216-8 โทรสาร : 0-3943-3209