เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2554 คณะเจ้าหน้าที่กองแผนงาน และสำนักงานงบประมาณกรมประมง นำโดย นายสมชาติ เจริญวุฒิชัย
ผู้ตรวจราชการกรมประมง และ นางเยาวลักษณ์ มานะตระกูล
ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 2 ได้เข้าเยี่ยมชม
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เข้ารับฟังการบรรยายสรุปพร้อมกับเยี่ยมชมกิจกรรมการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ป่าชายเลน  การเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่งและสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ
โดยมี นายทวี จินดามัยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป


ติดต่อ-สอบตามข้อมูลได้ที่ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ   E_mail : kkbrdsc@yahoo.com
โทรศัพท์ : 0-3943-3216-8 โทรสาร : 0-3943-3209