"รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ"

วันเสาร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2554
งานวันเด็ก ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

 

ติดต่อ-สอบตามข้อมูลได้ที่ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ   E_mail : kkbrdsc@yahoo.com
โทรศัพท์ : 0-3943-3216-8 โทรสาร : 0-3943-3209