วันที่ 11 มกราคม 2554 เวลา 11.30 น.
       วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำนักศึกษา
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 53 และหลักสูตรการป้องกัน
ราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 23 พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่
จำนวน 160 คน เดินทางมาศึกษาดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออก
       ในการนี้ นายธีรเทพ ศรียะพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวต้อนรับ
โดยมี นายทวี จินดามัยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ บรรยายสรุป จากนั้นคณะร่วม
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (ปลากะพงขาว)
จำนวน 30,000 ตัว สู่ทะเลด้านหลังที่ทำการศูนย์ฯ และศึกษาระบบนิเวศ
วิทยาป่าชายเลนในรูปแบบ "พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต" ชมแปลงสาธิต
ทำการเกษตรแบบผสมผสาน โดยงานวิชาการเกษตร และศึกษาด้าน
การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง โดยงานประมง


นายธีรเทพ ศรียะพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
กล่าวต้อนรับ คณะนักศึกษาและคณาจารย์
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร และสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ


นายทวี จินดามัยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
บรรยายสรุปการดำเนินงานของศูนย์


นายทวี จินดามัยกุล รับมอบของที่ระลึกจากคณะฯ


คณะ วปอ.รุ่นที่ 53 และ ปรอ.รุ่นที่ 23
ร่วมปล่อยพันธุ์ปลากะพงขาว จำนวน 30,000 ตัว


คณะ วปอ.รุ่นที่ 53 และ ปรอ.รุ่นที่ 23
ปลูกต้นตะเคียนทอง บริเวณป่าชายเลน


นายโชติ ตราชู
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปลูกต้นจิกทะเล บริเวณป่าชายเลน


คณะ วปอ.รุ่นที่ 53 และ ปรอ.รุ่นที่ 23
ศึกษาดูงานสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน


คณะ วปอ.รุ่นที่ 53 และ ปรอ.รุ่นที่ 23
ศึกษาดูงานงานวิชาการเกษตร

 

ติดต่อ-สอบตามข้อมูลได้ที่ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ   E_mail : kkbrdsc@yahoo.com
โทรศัพท์ : 0-3943-3216-8 โทรสาร : 0-3943-3209