นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “84 พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา”
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ระหว่างวันที่ 24 - 28 พฤษภาคม 2554


        สำนักราชเลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงบประมาณ สำนักงาน กปร. กรมประมง จังหวัดจันทบุรี และศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ร่วมจัดงานนิทรรศการเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ในโครงการ "84 พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา" ระหว่างวันที่
24 - 28 พฤษภาคม 2554 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
        โดยมี ฯพณฯ องคมนตรี นายพลากร  สุวรรณรัฐ  เป็นประธานเปิดงาน นายธีรเทพ ศรียะพันธ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวต้อนรับ และนายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ รองเลขาธิการ กปร. กล่าวรายงาน
การจัดงาน ในการนี้ ฯพณฯ องคมนตรี กล่าวเปิดงาน และมอบโล่พร้อมเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการแข่งขัน
ประกวดภาพถ่าย หลังจากนั้นประธานและแขกผู้มีเกียรติเดินชม นิทรรศการ " 84 พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา" ซึ่งประกอบนิทรรศการจากหน่วยงานร่วม และกลุ่มเกษตรกร
        ฯพณฯ องคมนตรี และแขกผู้มีเกียรติ ตลอดจน นักเรียนและประชาชน ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
ได้แก่ เต่าทะเล จำนวน 7 ตัว ปลากะพงขาว จำนวน 84,000 ตัว และกุ้งแชบ๊วย จำนวน 840,000 ตัว ลงสู่ทะเลหลังที่ทำการศูนย์ฯ
        ฯพณฯ องคมนตรี ปลูกต้นตีนเป็ดทราย บริเวณป่าชายหาด และเป็นประธานเปิด
จุลนิทรรศการสังขวิทยา ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำฯ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
เยี่ยมชมสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน หลังจากนั้นจึงเดินทางกลับ


คณะแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดงาน "84 พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา"


การแสดงชุดรำถวายพระพร


นายธีรเทพ ศรียะพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
กล่าวต้อนรับ


นายสุวัฒน์  เทพอารักษ์ รองเลขาธิการ กปร.
กล่าวรายงาน


ฯพณฯ องคมนตรี นายพลากร  สุวรรณรัฐ กล่าวเปิดงาน 


ประธานลั่นฆ้อง เปิดพิธี 

  
รับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จากกิจกรรมประกวดภาพถ่าย


บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
มอบฝายชะลอความชุ่มชื้นจำนวน 284 ฝาย
ประธานมอบโล่เกียรติบัตรฯพณฯ องคมนตรี และแขกผู้มีเกียรติ ตลอดจน นักเรียนและประชาชน ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
( เต่าทะเล จำนวน 7 ตัว ปลากะพงขาว จำนวน 84,000 ตัว และกุ้งแชบ๊วย จำนวน 840,000 ตัว
)


ฯพณฯ องคมนตรี ปลูกต้นตีนเป็ดทรายบริเวณป่าชายหาด


ฯพณฯ องคมนตรีเป็นประธาน
เปิดจุลนิทรรศการสังขวิทยา ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำฯ


นิทรรศการ "84 พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา"
วันที่ 24 -28 พฤษภาคม 2554
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ


ติดต่อ-สอบตามข้อมูลได้ที่ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ   E_mail :kkbrdsc@yahoo.com
โทรศัพท์ : 0-3943-3216-8 โทรสาร : 0-3943-3209