ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน โทร.   039 - 433216 - 8
  แฟกซ์  039 - 433209
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ โทร.   039 - 433105
หน่วยตรวจสอบพันธุ์สัตว์น้ำ (วัตถุดิบ) โทร.   039 - 433115


 

ติดต่อ-สอบตามข้อมูลได้ที่ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ    E_mail :kkbrdsc@yahoo.com