คณะผู้ประกอบการนำเที่ยวจากประเทศกัมพูชา
เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน
วันที่ 5 สิงหาคม 2554
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี

      จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี และสมาคมส่งเสริม
การเที่ยวจันทบุรี จัดโครงการสัมมนาผู้ประกอบการสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว
ประเทศกัมพูชา (จังหวัดเสียมราฐ) โดยนำคณะผู้ประกอบการนำเที่ยวจาก
ประเทศกัมพูชา จำนวน 29 คน เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
วันที่ 5 สิงหาคม 2554


ติดต่อ-สอบตามข้อมูลได้ที่ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ   E_mail :kkbrdsc@yahoo.com
โทรศัพท์ : 0-3943-3216-8 โทรสาร : 0-3943-3209