นายทวี จินดามัยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
รับมอบเกียรติบัตรมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวและโล่ จาก กรมการท่องเที่ยว
โดยมี นายสมบัติ คุรุพันธ์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน
มอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2554
ณ ห้องบอลล์รูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ติดต่อ-สอบตามข้อมูลได้ที่ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ   E_mail :kkbrdsc@yahoo.com
โทรศัพท์ : 0-3943-3216-8 โทรสาร : 0-3943-3209