สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำคณะผู้เข้ารับการอบรม
หลักสูตร "Exposure visit to Thailand on the Rural Empowerment Agricultural
Development Program" จากประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 17 คน ศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 โดยเยี่ยมชม
ระบบชลประทานน้ำเค็มเพื่อการเลี้ยงกุ้งทะเล, งานวิชาการเกษตร, การปศุสัตว์,
และสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ ของศูนย์ฯ

 

 

ติดต่อ-สอบตามข้อมูลได้ที่ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ   E_mail :kkbrdsc@yahoo.com
โทรศัพท์ : 0-3943-3216-8 โทรสาร : 0-3943-3209