มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี นำคณะ "Zhejiang Maricucture Research Institute Wenzhou Institute Of Oceangraphy" จากสาธารณรัฐประชาชนจีนศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 โดยเยี่ยมชมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ด้านการวิจัยสัตว์น้ำของศูนย์ฯ

 

 

ติดต่อ-สอบตามข้อมูลได้ที่ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ   E_mail :kkbrdsc@yahoo.com
โทรศัพท์ : 0-3943-3216-8 โทรสาร : 0-3943-3209