สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำด้วยระบบชลประทานน้ำเค็ม ร่วมทำบุญประจำปี 2554
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ และร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่ทะเล
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2554

 
ติดต่อ-สอบตามข้อมูลได้ที่ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ   E_mail :kkbrdsc@yahoo.com
โทรศัพท์ : 0-3943-3216-8 โทรสาร : 0-3943-3209