โครงการฟื้นฟูเกษตรกรหลังน้ำท่วมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์ของโครงการ
    1.เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยให้ได้รับความรู้
      ที่เป็นผลสำเร็จจากการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
      และศูนย์สาขาฯ ทั้งในด้านหลักวิชาในการประกอบอาชีพ และได้มีปัจจัยการผลิตทางการ
      เกษตรที่จำเป็นสำหรับดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป
    2.เพื่อปลูกหญ้าแฝกหลังน้ำลดเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน

ประโยชน์ของโครงการ
    1.เพื่อบรรเทาและฟื้นฟูประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัย
    2.ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยได้รับความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
      สามารถนำองค์ความรู้ไปวางแผนการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมกับตนเองและ
      สอดคล้องกับสภาวการณ์
    3.เป็นการเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพในลักษณะอาชีพหลักและอาชีพเสริมเพิ่มเติม
    4.สามารถปลูกแฝกหลังน้ำลดเพื่อป้องกันการพังทลายของดินได้เป็นอย่างดี

ผลการดำเนินงาน
โครงการฟื้นฟูเกษตรกรหลังภาวะน้ำท่วมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

จังหวัด
รวม
กรุงเทพฯ
นนทบุรี
ปทุมธานี
ชลบุรี
จันทบุรี
ระยอง
ตราด
สมุทรปราการ
อยุธยา
หลักสูตร 1 การเพาะเห็ดเศรษฐกิจระบบถุง
  - รุ่นที่ 1 วันที่ 21-22 ก.พ.55
40
-
-
-
19
-
-
-
-
59
  - รุ่นที่ 2 วันที่ 27-28 ก.พ.55
23
-
9
-
10
17
-
-
-
59
  - รุ่นที่ 3 วันที่ 1-2 มี.ค.55
-
60
-
-
2
-
-
-
-
62
รวมทั้งหมด
63
60
9
-
31
17
-
-
-
180

หลักสูตร 2 การผลิตพืชผักปลอดสารพิษ

- รุ่นที่ 1 วันที่ 6-7 มี.ค.55
-
-
11
-
41
5
4
-
-
61
- รุ่นที่ 2 วันที่ 13-14 มี.ค.55
-
-
50
-
50
4
-
-
1
105
- รุ่นที่ 3 วันที่ 20-21 มี.ค.55
-
-
-
-
14
-
-
-
-
14
รวมทั้งหมด
-
-
61
-
105
9
4
-
1
180
หลักสูตร 3 ส่งเสริมการปลูกพืชอายุสั้นเพื่อแก้ปัญหา
ความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ
- รุ่นที่ 1 วันที่ 21-22 ก.พ.55
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- รุ่นที่ 2 วันที่ 6-7 มี.ค.55
-
-
-
-
36
5
60
-
-
101
- รุ่นที่ 3 วันที่ 27-28 มี.ค.55
-
-
-
49
30
-
-
-
-
79
รวมทั้งหมด
-
-
-
49
66
5
60
-
-
180
หลักสูตร 4 โครงการเลี้ยงเป็ดเนื้อ-ไก่ไข่เพื่อฟื้นฟูช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
- รุ่นที่ 1 วันที่ 27-28 ก.พ.55
-
-
-
-
49
12
-
-
-
61
- รุ่นที่ 2 วันที่ 13-14 มี.ค.55
22
-
9
-
1
18
-
-
2
52
- รุ่นที่ 3 วันที่ 22-23 มี.ค.55
-
12
-
10
15
-
20
-
-
67
รวมทั้งหมด
22
12
9
10
75
30
20
-
2
180
หลักสูตร 5 อาชีพการเลี้ยงปลาและเลี้ยงกบเป็นรายได้หลัก
- รุ่นที่ 1 วันที่ 1-2 มี.ค.55
-
-
-
-
50
-
-
-
-
50
- รุ่นที่ 2 วันที่ 20-21 มี.ค.55
-
22
-
-
5
44
-
-
-
71
- รุ่นที่ 3 วันที่ 27-28 มี.ค.55
-
-
14
10
2
-
32
1
-
59
รวมทั้งหมด
-
22
14
10
57
44
32
1
-
180

 


ติดต่อ-สอบตามข้อมูลได้ที่ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ   E_mail :kkbrdsc@yahoo.com
โทรศัพท์ : 0-3943-3216-8 โทรสาร : 0-3943-3209