โครงการ “คุ้งกระเบนเทิดไท้องค์ราชัน พัฒนาชายหาดร่วมกัน เพื่อสานฝันทะเลงาม”
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา

วันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2555
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

*****************************

หลักการและเหตุผล

     ปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำลังได้รับผลกระทบอย่างมากจากการใช้ประโยชน์
ด้านต่างๆของมนุษย์ ทำให้ขาดความสมดุลของสิ่งแวดล้อมเกิดภัยพิบัติต่างๆซึ่งทวีความรุนแรงเรื่อยๆ
การดูแลป้องกันหรือเฝ้าระวังรักษา ควรให้มีกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่มีการ
รวมกลุ่มเพื่อให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจกำกับดูแลการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ภายในจังหวัดจันทบุรี จากที่มาดังกล่าวหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้ร่วมกันจัดทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดการ
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนแก่ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีตลอดไป


วัตถุประสงค์

      เพื่อปลูกจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล


เป้าหมายและการดำเนินการ

1.จัดให้มีการทำความสะอาดชายหาดและท้องทะเล พร้อมปลูกกิ่งปะการังเขากวาง
จำนวน 140 กิ่ง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียน นักศึกษา ประชาชน นักท่องเที่ยว
ผู้ประกอบการ ส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมีนักดำน้ำอาสาสมัคร และผู้ช่วยนักดำน้ำ
ร่วมดำน้ำทำความสะอาดใต้ท้องทะเลบริเวณแนวปะการังเทียมจันทบุรี1 และ 2 อำเภอท่าใหม่
จังหวัดจันทบุรี

2.จัดให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ร่วมกันทำความสะอาด
บริเวณชายหาดเจ้าหลาว-แหลมเสด็จ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

3.เพื่อเชิญชวนพสกนิกรทำความดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาส
เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา

4.ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ได้แก่ กุ้งแชบ๊วย จำนวน 1 ล้าน ตัว หอยหวาน จำนวน 30,000 ตัว
ปลากะพงขาว จำนวน 30,000 ตัว และ เต่าทะเล จำนวน 5 ตัว


ผลการดำเนินงาน

      การดำเนินการทำความสะอาดชายหาดและใต้ทะเลโครงการ “คุ้งกระเบนเทิดไท้องค์ราชัน
พัฒนาชายหาดร่วมกัน เพื่อสานฝันทะเลงาม” เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา
มีนายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานโครงการ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจาก
ภาครัฐ เอกชน และประชาชน จำนวน 3,135 คน โดยแยกการดำเนินการออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้
      
ส่วนที่ 1
ทำความสะอาดชายหาดเจ้าหลาว-แหลมเสด็จ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
ระยะทาง 7 กิโลเมตร โดยมีหน่วยงานราชการ เอกชน ชาวบ้านร่วมทำความสะอาด
จำนวน 2,665 ราย ปริมาณขยะได้ทั้งหมด 4,200 กิโลกรัม แบ่งเป็น 4 โซน ได้แก่
    โซนที่ 1 ตั้งแต่บริเวณจุดขึ้นเขาเจ้าหลาว ถึงโรงแรมนิวแทรเวลบีช ระยะทาง 740 เมตร
ปริมาณขยะ 2,000 กิโลกรัม
     โซนที่ 2 ตั้งแต่บริเวณโรงแรมนิวแทรเวลบีช ถึงคลองยายเหลน ระยะทาง 1,890 เมตร
ปริมาณขยะ 1,200 กิโลกรัม
     โซนที่ 3 ตั้งแต่บริเวณคลองยายเหลน ถึงหาดฟ้าคราม ระยะทาง 2,150 เมตร
ปริมาณขยะ 400 กิโลกรัม
     โซนที่ 4 ตั้งแต่บริเวณหาดฟ้าคราม ถึงวัดแหลมเสด็จ ระยะทาง 2,220 เมตร
ปริมาณขยะ 600 กิโลกรัม
               
ส่วนที่ 2
เก็บขยะใต้ทะเล บริเวณแนวปะการังเทียม จันทบุรี 1 ระยะทางห่างจากฝั่ง 8 กิโลเมตร
ความลึกน้ำ 17-18 เมตร และแนวปะการังเทียม จันทบุรี 2 ระยะทางห่างจากฝั่ง 10 กิโลเมตร
ความลึกน้ำ 18-20 เมตร โดยมีผู้สนับสนุนเรือขนาดใหญ่ จำนวน 17 ลำ เรือหางยาวชาวประมง
จำนวน 17 ลำ เรือยาง จำนวน 5 ลำ เรือเร็ว จำนวน 3 ลำ พร้อมอาสาสมัครนักดำน้ำ
เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 470 ราย เก็บขยะท้องทะเลได้ 148 กิโลกรัม
               
ส่วนที่ 3
ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำคืนสู่ทะเล โดยมีพันธุ์เต่าทะเล จำนวน 5 ตัว พันธุ์กุ้งแชบ๊วย
จำนวน 1 ล้านตัว พันธุ์หอยหวาน จำนวน 30,000 ตัว และพันธุ์ปลากะพงขาว
จำนวน 30,000 ตัว ณ ชายหาดแหลมเสด็จ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
         
ส่วนที่ 4 ปลูกกิ่งปะการังเขากวาง จำนวน 140 กิ่ง ณ ท้องทะเลเกาะนมสาว จ.จันทบุรี

ส่วนที่ 5 เรือคายักสำหรับพายเก็บขยะในทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนศูนย์ฯ อยู่ในช่วงดำเนินการจัดซื้อ


นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ประธานในพิธี
เปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะ และประจำแท่นพิธี   


นายทวี จินดามัยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ กล่าวรายงาน


ประธาน รับมอบ หมวก 1,000 ใบ จาก นายชูชาติ อ่อนเจริญ
ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานระยอง
(ระยอง-จันทบุรี) ผู้แทน ททท.ภูมิภาคตะวันออก


ประธาน รับมอบ เงิน 100,000 บาท
จาก นายวิวรรธน์ สิงห์ทวีศักดิ์ ผู้แทน บ.เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


ประธาน รับมอบ เงิน 45,000 บาท จาก นางสาวอมรัตน์ รอดทอง
 บ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด มหาชน


ประธาน รับมอบกิ่งปะการังเขากวาง 140 กิ่ง จาก นายประสาน แสงไพบูลย์
ประธานมูลนิธิกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์


ประธาน รับมอบกระเช้าศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
จาก ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ประธานในพิธี
กล่าวเปิดงาน “คุ้งกระเบนเทิดไท้องค์ราชัน พัฒนาชายหาดร่วมกัน
เพื่อสานฝันทะเลงาม เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา”


ประธานในพิธี ลั่นฆ้องชัย 3 ครั้ง และการแสดงกลองสะบัดชัย โดย โรงเรียนมัธยมท่าแคลง


ผู้เข้าร่วมงาน คุ้งกระเบนเทิดไท้องค์ราชัน พัฒนาชายหาดร่วมกัน เพื่อสานฝันทะเลงาม
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา


ประธาน และแขกผู้มีเกียรติร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ ชายหาดแหลมเสด็จ


กลุ่มชาวประมงที่เข้าร่วมโครงการ“คุ้งกระเบนเทิดไท้องค์ราชัน
พัฒนาชายหาดร่วมกันเพื่อสานฝันทะเลงาม”
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา
หน่วยงานภาคราชการ,เอกชน และประชาชนในพื้นที่
ร่วมเก็บขยะบริเวณชายหาดเจ้าหลาว-แหลมเสด็จ 


อาสาสมัครนักดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเล 293 คน ร่วมกันเก็บขยะใต้ทะเล
ได้จำนวน 148 กิโลกรัม โดยขยะส่วนมากจะเป็นเนื้ออวนประกอบเครื่องมือประมง


ติดต่อ-สอบตามข้อมูลได้ที่ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ   E_mail :kkbrdsc@yahoo.com
โทรศัพท์ : 0-3943-3216-8 โทรสาร : 0-3943-3209