วันที่ 4 เมษายน 2555 ฯพณฯ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เข้าเยี่ยมชม
ผลการดำเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ โดยมี นายทวี จินดามัยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ พร้อมด้วยคณะข้าราชการหน่วยงานร่วม
โครงการฯ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ

       นายทวี จินดามัยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ บรรยายสรุปผลการดำเนินงาน และรับมอบของที่ระลึก
จากนั้น ฯพณฯ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ร่วมปลูกต้นหูกระจง บริเวณด้านข้างอาคาร
กปร. และศึกษาดูงานในพื้นที่ดังนี้
       - การอนุรักษ์ป่าชายเลน
       - สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ
       - หน่วยสาธิตการเลี้ยงปลาในกระชัง
       จากนั้นร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วยจำนวน 50,000 ตัว ลงสู่อ่าวคุ้งกระเบน


ติดต่อ-สอบตามข้อมูลได้ที่ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ   E_mail :kkbrdsc@yahoo.com
โทรศัพท์ : 0-3943-3216-8 โทรสาร : 0-3943-3209