พิธีมอบรางวัลเกียรติบัตรการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2
และสัมมนาวิชาการเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2
วันที่ 30 พฤษภาคม 2555
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

       สำนักศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (ศศช) และศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จัดพิธีมอบรางวัลเกียรติบัตรการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ครั้งที่ 2 และสัมมนาวิชาการเศรษฐกิจพอเพียง 4 ภาค ครั้งที่ 2
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ วันที่ 30 พฤษภาคม 2555

       โดยมี ม.ล.จิรพันธุ์ ทวีวงศ์ รองเลขาธิการ กปร. เป็นประธานมอบรางวัลฯ
และกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัล มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 200 คน
จากนั้นร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วยลงสู่ทะเลหลังที่ทำการศูนย์ฯ

       ผู้เข้าร่วมงานศึกษาดูงานในพื้นที่
        - งานวิชาการเกษตร
        - สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำฯ
        - หน่วยสาธิตการเลี้ยงปลาในกระชัง
        - ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน

ติดต่อ-สอบตามข้อมูลได้ที่ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ   E_mail :kkbrdsc@yahoo.com
โทรศัพท์ : 0-3943-3216-8 โทรสาร : 0-3943-3209