การศึกษาดูงาน
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
วันที่ 30 พฤษภาคม 2555
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

       วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันการป้องกันประเทศ นำนักศึกษา
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 54 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ
ร่วมเอกชน รุ่นที่ 24 และหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง รุ่นที่ 5 พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วม 304 คน เข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2555
โดยมี นายทวี จินดามัยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุป
กิจกรรมของศูนย์


ติดต่อ-สอบตามข้อมูลได้ที่ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ   E_mail :kkbrdsc@yahoo.com
โทรศัพท์ : 0-3943-3216-8 โทรสาร : 0-3943-3209