พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555
โดยพระครูบาโก วัดเขาแจงเบง และสำนักงาน กปร.
ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

 


ติดต่อ-สอบตามข้อมูลได้ที่ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ   E_mail :kkbrdsc@yahoo.com
โทรศัพท์ : 0-3943-3216-8 โทรสาร : 0-3943-3209