ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
 
  โครงการ "ฝึกอบรมเกษตรกรภายใต้ผลสำเร็จของศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ "
เพื่อขอรับการสนับสนุนจากโครงการขับเคลื่อนการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

      สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
(สำนักงาน กปร.) ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย จัดทำ "โตรงการฝึกอบรมเกษตรกรภายใต้ผลสำเร็จ
ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ"
โดยการนำผลงานศึกษา วิจัย ของศูนย์ศึกษา
การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ที่สำเร็จแล้วมาจัดทำหลักสูตร จำนวน 93 หลักสูตร
เพื่อนำไปส่งเสริมและขยายผลให้แก่เกษตรกร ทั่วประเทศ จังหวัดละ 100 คน โดยมีศูนย์ศึกษา
การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทัง 6 แห่ง

   หลักการและเหตุผล

        สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
(สำนักงาน กปร.) ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในด้านการขยายผล เพื่อเผยแพร่โครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดำริ และได้พิจารณาแล้วพบว่า ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง
6 แห่ง เป็นศูนย์รวมของการศึกษา ทดลอง และสาธิตที่ประสบผลสำเร็จ ทั้งทางด้านเกษตร แหล่งน้ำ
ปศุสัตว์ ประมง ตลอดจนการพัฒนาด้านสังคม ในการนี้ สำนักงาน กปร. จึงได้จัดทำโครงการ
"ฝึกอบรมเกษตรกรภายใต้ผลสำเร็จของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ "
ขึ้น โดยนำผลการศึกษา ทดลอง วิจัยที่สำเร็จ และพร้อมถ่ายทอดมาขยายผลสู่เกษตรกรทั่วประเทศ
และเป็นการเผยแพร่ และขยายผลองค์ความรู้ต่างๆ ให้แก่เกษตรกรได้นำไปประยุกต์
ใช้ในการประกอบอาชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งส่งผลให้ราษฎรมีความพออยู่พอกิน
อันจะนำไปสู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อตนเองและครอบครัว
และนำไปสู่การพัฒนาประเทศในภาพรวมอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

   ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการทำการเกษตรที่ถูกต้องตามหลัก
  วิชาการ ทำให้ได้ผลิตที่มีคุณภาพ ช่วยลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มรายได้
- เพื่อสร้างเครือข่ายเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
- เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อน้อมนำ
  มาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และในการดำรงชีวิตประจำวัน

     การฝึกอบรม "เกษตรกรภายใต้ผลสำเร็จของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องจากพระราชดำริ"
             ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หลักสูตร
รุ่นที่ 1
(จ.ระยอง)
19-21 พ.ย.56
รุ่นที่ 2
(จ.ตราด)
26-28 พ.ย.56
รุ่นที่ 3
(จ.ชลบุรี)
11-13 ธ.ค.56
รุ่นที่ 4
(จ.จันทบุรี)
17-19 ธ.ค.56
รุ่นที่ 5
(จ.สมุทรปราการ)
24-26 ธ.ค.56
รวม
(คน)
1.การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติท้องทะเล
1
1
2.การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน
1
1
3.การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
3
1
4
4.การเลี้ยงกุ้งทะเลระบบปิด
1
1
5.การเพาะและอนุบาลปลาการ์ตูน
2
2
6.การผลิตปุ๋ยหมักจากดินเลนนากุ้ง
10
11
4
1
25
51
7.การปรับปรุงบำรุงดินการป้องกัน
  โรคพืชและแมลงโดยชีววิธี
38
12
30
4
23
107
8.การเพาะเลี้ยงหนอนแมลงวัน
   เพื่อทดแทนโปรตีนจากอาหารสัตว์
1
2
3
9.การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
12
27
26
53
23
141
10.การแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มรายได้
10
3
13
11.การผลิตผักปลอดภัยสารพิษในพื้นที่
    ดินทราย
1
20
37
16
74
12.การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
10
26
10
1
47
13.การผลิตไม้ดอกในพื้นที่ดินทราย
1
1
14.การแปรรูปสมุนไพร
10
5
15
15.การผลิตไม้ผลเศรษฐกิจปลอดภัยสารพิษ
15
2
1
18
16.การเลี้ยงและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้ง
     และชันโรง
11
5
5
21
รวม
100
98
100
115
87
500

รุ่นที่ 1 จังหวัดระยอง
รุ่นที่ 2 จังหวัดตราด
รุ่นที่ 3 จังหวัดชลบุรี
รุ่นที่ 4 จังหวัดจันทบุร
รุ่นที่ 5 จังหวัดสมุทรปราการ