ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
       
   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ร่วมจัดนิทรรศการการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ โครงการ 
    " ด้วยความจงรักและภักดี"  ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม  2561
    ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
  โรงเรียนตะพานหิน จังหวัดพิจิตร จัดทำโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ฯ
     และศึกษาดูงานศูนย์ฯ คุ้งกระเบน ระหว่างวันที่ 14 - 16 พฤศจิกายน 2561
  ประชมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
    ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  กิจกรรมวันรักต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561 วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
  พิธีทำบุญตักบาตร และวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2561
    ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
  คณะทูตานุทูตฯ เข้าเยี่ยมชม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
    วันที่ 21 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ
     มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล วันที่ 20 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
  พิธีจุดเทียนน้อมรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
    บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าตากสินมหาราช
    จ.จันทบุรี
  พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
    พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 12 ตุลาคม 2561
    ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  เจ้าหน้าที่จากสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและการฟื้นฟู
    ป่าชายเลน วันที่ 26 กันยายน 2561 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
     วันที่ 20 กันยายน 2561
  โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและ นวัตกรรมสู่กลุ่มผู้รับประโยชน์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
    วันที่ 12-13 กันยายน 2561  ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  วันที่ 3-4 กันยายน 2561 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
    จัดฝึกอบรมโครงการขยายผลถ่ายทอดองค์ความรู้ หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพริกไทยคุณภาพ
    ณ ห้องประชุมกะพงทอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.คลองขุด
    อ.ท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี
  คณะกรรมาธิการศึกษาและกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
    วันที่ 22 สิงหาคม 2561
  การฝึกอบรมขยายผลถ่ายทอดองค์ความรู้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
    หลักสูตร "การปลูกผักสวนครัวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"
    วันที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  พีธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
     ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
      ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
    ในรัชกาลที่ 9  ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561
     ณ หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำภายในอ่าวคุ้งกระเบน
  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และโครงการจังหวัด เคลื่อนที่ วันที่ 3 สิงหาคม 2561
     ณ เทศบาลตำบลเขาวัวพลอยแหวน ม.2 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
  พิธีวางพานพุ่ม และจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
    บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ จ.จันทบุรี
  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร
    วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ณ หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำภายในอ่าวคุ้งกระเบน
  โครงการส่งเสริมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา (แห่เทียนพรรษา) ประจำปี 2561
    วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุร
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
    เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
  กิจกรรม "จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ทำความสะอาดชายหาด เก็บขยะชายหาด
    วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ
   
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามายุ วันที่ 13 กรกฎาคม 2561
    ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  งานวันประมงน้อมเกล้า ครั้งที่ 30 กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่งออนไลน์
    วันที่ 29 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ
     สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี วันที่ 4 กรกฎาคม 2561
     ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  โครงการวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561
     วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต้นแบบวิสาหกิจชุมชน
  พิธีปล่อยแถวโครงการจิตอาสาพัฒนาชายหาดแหลมเสด็จ วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561
     ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  ผู้บัญชาการป้องกันเกาะและชายฝั่ง กองทัพเรือ  ประเทศกัมพูชา ศึกษาดูงานศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
     วันที่ 19 มิถุนายน 2561
   การฝึกอบรมเรื่อง "การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) "
     อย่างถูกต้องตามมาตราฐาน วันที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมกะพงทอง ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
    คณะผู้เข้าฝึกอบรม เรื่อง " Short - Tern Training course on Sustainable Forest
      Management " ประเทศภูฏาน วันที่ 11 มิถุนายน 61 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  "7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี2561" วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนสฤษดิเดช
       จ.จันทบุรี
    ค่ายเยาวชน 4 - H Summer Camp 2018 วันที่ 3 มิถุนายน 2561
      ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561 วันที่ 28 พฤษภาคม 2561
     ณ สวนรุกขชาติ ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
  โครงการจัดกิจกรรมป่าในเมือง“สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย”
      วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
    ขอเชิญเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 9 เครื่อง
      วันที่ 4 มิถุนายน 2561 - 7 มิถุนายน 2561
   วันที่ 22 พฤษภาคม 2561ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
      สนับสนุนพันธุ์กุ้งกุลาดำแก่กลุ่มชุมชนบ้านสีลำเทียน ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี
   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 สูตรน้ำ รุ่นที่ 4
       วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2561  ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
   กิจกรรมทำความสะอาดชายหาดแหลมเสด็จ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561
      ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
   การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"การเพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพการจัดการน้ำ
      เพื่อการเกษตร " วันที่ 5-6 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
     พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทร กิติคุณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2561
  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศึกษาดูงานผลการดำเนินงาน
    ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ วันที่ 4 พฤษภาคม 2561
   ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกแก่
      นักท่องเที่ยว (กิจกรรมซ่อมแซมสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)

      ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
      ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ วันที่ 3 พฤษภาคม 2561
     ณ สนามกีฬาเนินทุ่งยาง ม.5 ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
  โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล เยาวชนรักษ์คุ้งกระเบน รุ่นที่ 10
      วันที่ 23-27 เมษายน 2561 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
    การประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สัญจร ครั้งที่ 12
   
วันที่ 19-20 เมษายน 2561 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  รดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ 2561 วันที่ 11 เมษายน 2561
  โครงการบริการวิชาการ Comm.Art Group and Training ปี 3 “อบรมเชิงปฏิบัติการ
     การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อประชาสัมพันธ์ และผลิตสื่อ เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟู การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
     ธนาคารปูม้า” วันที่ 4 เมษายน 2561
     ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
   
เนื่องในโอกาสพระชนมายุ 63 พรรษา 2 เมษายน 2561
   
ณ หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำภายในอ่าวคุ้งกระเบน
  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ศึกษาดูงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ วันที่ 31 มีนาคม 2561
  คณะสถานีวิทยุ F.M. 99 MHz Active Radio ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
     วันที่ 30 มีนาคม 2561
  คณะข้าราชการกระทรวงต่างประเทศเข้าศึกษาดูงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
     วันที่ 27 มีนาคม 2561
   คณะสื่อมวลชนจอร์แดน ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
     วันที่ 26 มีนาคม 2561
  สำนักงานประมงจังหวัดระยอง ศึกษาดูงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
      วันที่ 26 มีนาคม 2561
  โครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
     วันที่ 12-16 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
     อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และจังหวัดเชียงใหม่
  โครงการพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนหลักสูตรทำซูชิ วันที่ 17 มีนาคม 2561 ณ ห้องผลิตภัณฑ์
     ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ วันที่ 14 มีนาคม 2561 ณ วัดตะเคียนทอง ม.3 ต.ตะเคียนทอง อ.เขาคิชกูฏ
    จ.จันทบุรี
  โครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง วิชาการทำขนมเบเกอรี่สร้างรายได้
  พิธีถวายราชสักการะ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
   
“พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” วันที่ 2 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1
    ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
  คณะผู้รับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 70 วันที่ 1 มีนาคม  2561
      ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
   อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร (อนส.) เข้าศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
     วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
  โครงการซั้งเชือกลดความเหลื่อมล้ำ วันที่  24  กุมภาพันธ์ 2561  ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วยงานส่งเสริมการเกษตร       
     และงานปศุสัตว์ ร่วม "โครงการจังหวัดเคลื่อนที่"  ณ โรงเรียนต้นตะบก อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
   นายก อบต.บางสระเก้า พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน ม.5 ต.บางสระเก้า อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
      และคณะ ศึกษาดูงานการเลี้ยง การล้าง และแปรรูปสาหร่ายพวงองุ่น
   โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร
      ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี

   วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 นายประจวบ ลีรักษาเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
      อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ที่ร่วมกิจกรรม "
      ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ พัฒนาชายฝั่งทะเลจันท์ เพื่อสานฝันทะเลงาม  ครั้งที่ 14 "
      ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

  ประกาศศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว           
     (กิจกรรมซ่อมแซมสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)

     ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราวศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
      ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประมง
   รับสมัครจ้างเหมาบุคคลภายนอก
      - ทำหน้าที่ขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
      ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
   ประกาศกรมประมง กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ

     นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
       และคณะเยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

   กิจกรรมปล่อยสัตว์น้ำออนไลน์ งานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561
      ระหว่างวันที่  26 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
   คณะผู้เข้าอบรมนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ 7
     ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561
   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำแดง
     เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561
    “ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ พัฒนาชายฝั่งทะเลจันท์ เพื่อสานฝันทะเลงาม” ครั้งที่ 14
       วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
    ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน ฯ ได้ต่อยอดผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายพวงองุ่นโดยการแปรรูป
       เป็นอาหารว่าง เช่น แครกเกอร์ กรีนคาเวียร์ แฮมโรลกรีนคาเวียร์
    นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฟังบรรยาย
       การดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ วันที่ 20 มกราคม 2561
       ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
    ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
      - ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประมง
      ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 มกราคม 2561
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำทะเลแบบสแตนเลส
       จำนวน 1 รายการ
    กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561 วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ บริเวณสวนรุกขชาติ
       ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
   -  วันที่ 27 ธันวาคม 2560 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน ร่วมศึกษา สนทนา
      และเรียนรู้ธรรมะเพื่อการดำรงชีวิต ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
   -  วันที่ 12 ธันวาคม 2560 ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการ "35 ปี ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้
      ร่วมใจ สืบสาน รักษา พัฒนา ต่อยอด"    ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ 
  - พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาท
     สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2560
     และถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
     วันที่ 5 ธันวาคม 2560 ณ หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำภายในอ่าวคุ้งกระเบน
  - เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
     แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิม
     พระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
   -  วันที่ 5 ธันวาคม 2560 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
       สนับสนุนพันธุ์กุ้งกุลาดำ ให้แก่ชาวบ้านบ้านสีลำเทียน หมู่ที่ 6 ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี
   - โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560  ณ วัดโขมง ม.2 ต.โขมง
      อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

   -  กิจกรรมคาราวานแรลลีสร้างความสุขบนถนนสวยเลียบชายหาด วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
      ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

   - โครงการ “เครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชดำริ” รุ่นที่ 4 วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2560
       ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
   - เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
      - ประกาศศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
      - รายละเอียดการจัดซื้อจัอจ้าง
   -  วันที่ 7-12 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
      ร่วมงาน 9 แห่งพระมหากรุณาธิคุณ ประมงรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ครั้งที่ 7
       ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่า เวสต์เกต

   -  กองการเจ้าหน้าที่ กรมประมง จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : เศรษฐกิจพอเพียง”
     ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

   -  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ สนับสนุนพันธุ์กุ้งกุลาดำ
       แก่ชุมชนบ้านสีลำเทียน ม.6 ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี
   - พิธีวางพวงมาลา วันปิยะมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2560
      ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
   -  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้
       ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560 วันที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
   - พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันคล้ายวันสวรรคต
      พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2560
       ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

   -  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดประชุมคณะอนุกรรมการ
       ดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 11 ตุลาคม 2560
       ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

   - คณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมโครงการพลังประชารัฐ ด้านการเกษตรและเยี่ยมชม
     โครงการฟาร์มเลี้ยงกุ้งด้วยนวัตกรรม 3 สะอาด เพื่อป้องกันอาการตายด่วน วันที่ 28 กันยายน 2560
      ณ สหกรณ์ประมงคุ้งกระเบน จำกัด ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

  - ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
    ร่วมทำกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย
    และครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย วันที่ 28 กันยายน 2560 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

   -  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำออนไลน์ เนื่องในวันสถาปนากรมประมง ปีที่ 91 วันที่  21 กันยายน 2560
       ณ หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำภายในอ่าวคุ้งกระเบน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

   - กิจกรรมทำความสะอาดชายฝั่งทะเล เนื่องในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากลในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
      วันที่ 16 กันยายน 2560 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

  - โครงการชลประทานอุดรธานี และโครงการศูนย์พัฒนา และบริการด้านการเกษตร ห้วยซอน-ห้วยซั้ว
     (หลัก 22) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไทยประชาชนลาว ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
      วันที่ 9 กันยายน 2560
  - โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 60
     ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน วันที่ 9 กันยายน 2560
  - โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 60
     ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน วันที่ 8 กันยายน 2560

  -  โครงการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐาน และแผนที่แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ดำเนินการและขยายผล
      ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
      วันที่ 7-8 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมกะพงทอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

  -  งานส่งเสริมการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร
     ที่เข้ารับการฝึกอบรม “โครงการส่งเสริมการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา และเชื้อราบิวเวอเรียในการป้องกัน
     กำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช” วันที่ 6 กันยายน 2560 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  - ประชุมติดตามความก้าวหน้า โครงการศึกษาความหลากหลายชนิดเห็ดในพื้นที่ป่าเบญจพรรณ
     และป่าดิบแล้ง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ วันที่ 5-6 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมกระเบนทอง
     ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
  - โครงการฝึกอบรมขยายผลถ่ายทอดองค์ความรู้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
     ประจำปีงบประมาณ 2560 หลักสูตร : การปลูกหม่อนทานผลสดและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหม่อน
      วันที่ 5 กันยายน 2560 ณ งานวิชาการเกษตรศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
  -  วันที่ 4 กันยายน 2560 นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมประมง และคณะเยี่ยมชมการดำเนินงาน
      สหกรณ์ประมงคุ้งกระเบน จำกัด ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ตามโครงการ
      “ทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการเลี้ยงกุ้งทะเล”

  -   วันเยาวชนแห่งชาติประจำปีจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2560 “น้อมรำลึกองค์ภูมินทร์ คีตศิลป์มหาราชา”
      วันที่ 1 กันยายน 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมือง
      จังหวัดจันทบุรี

  - นักเรียนหลักสูตรนายทหารสัญญาบัตรชั้นต้นรุ่นที่ 40 โรงเรียนเหล่าทหารพระธรรมนูญ
     ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ วันที่ 31 สิงหาคม 2560
  -  โครงการฝึกอบรมขยายผลถ่ายทอดองค์ความรู้ หลักสูตร การแปรรูปปลานวลจันทร์ทะเล
     ให้แก่กลุ่มเกษตรกรบ้านบางสระเก้า กลุ่มเกษตรกร อ.แหลมสิงห วันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2560
      ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำแดง ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี

  -   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ร่วมจัดนิทรรศการจังหวัดเคลื่อน ณ เทศบาลตำบลเกาะขวาง
      เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560
  -  การฝึกปฏิบัติงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     หลักสูตร นักการทูตแรกเข้าของกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2560 วันที่ 21-26 สิงหาคม 2560
      ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  - คณะเจ้าหน้าที่ประเทศโมร็อกโค ศึกษาดูงานการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
     วันที่ 23 สิงหาคม 2560
  -  การฝึกปฏิบัติงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     หลักสูตร นักการทูตแรกเข้าของกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2560 วันที่ 21-26 สิงหาคม 2560
      ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

  - กองเรือยุทธการ จังหวัดชลบุรี ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ วันที่ 16 สิงหาคม 2560

  -  พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
     ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
      ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
  -  พิธีปล่อยสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
     เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2560
     ณ หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำภายในอ่าวคุ้งกระเบน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  -  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
     เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
     ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

  -  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
     สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
     และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
     วันที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

  - โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ณ อ่าวคุ้งกระเบน
  - กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
    วันที่ 5 สิงหาคม 2560
  - พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
     เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560
      ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  -  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
     สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
     วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  -  การประชุม ชี้แจง และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจมาตรฐานฟาร์ม มกษ.7401-2557
     สำหรับการเลี้ยงกุ้งทะเลโครงการแปลงใหญ่ประชารัฐ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
      วันที่ 24 กรกฎาคม 2560
  - สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
     วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2560 (22 กรกฎาคม 2560)
  - สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
     วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2560 (21 กรกฎาคม 2560)
  - โครงการพลังเครือข่ายเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 3 ประจำปี 2560 ศึกษาดูงาน
     ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน วันที่ 18 กรกฎาคม 2560
  -  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำคณะคณาจารย์และนักวิจัยชาวญี่ปุ่น ศึกษาดูงาน
      วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  -  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ
      พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัตดามาตุ วันที่ 13 กรกฎาคม 2560
      ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์จำนวน 1 หลัง
      ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  - ถวายเทียนประจำพรรษา ณ วัดแหลมเสด็จ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
    วันที่ 7 กรกฎาคม 2560
  - กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
     วันที่ 7 กรกฎาคม 2560
  - ประชุมการจัดทำแผนแม่บทศูนย์ฯ คุ้งกระเบน พ.ศ.2560-2564 ฉบับที่ 7 ครั้งที่ 2
      วันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2560
 - กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำออนไลน์ งานประมงน้อมเกล้า ครั้งที่ 29
   วันที่ 30 มิถุนายน 2560 - 9 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
     - วันที่ 30 มิถุนายน 2560
     - วันที่ 1 กรกฎาคม 2560
     - วันที่ 2 กรกฎาคม 2560 
    - วันที่ 3 กรกฎาคม 2560
    - วันที่ 4 กรกฎาคม 2560
    - วันที่ 5 กรกฎาคม 2560
    - วันที่ 6 กรกฎาคม 2560
    - วันที่ 7 กรกฎาคม 2560
   - สรุปปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำออนไลน์ วันที่ 30 มิ.ย.-9 ก.ค.60  

   - ประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าไทยและคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงาน
      "โครงการสานพลังประชารัฐ" สหกรณ์ประมงคุ้งกระเบน วันที่ 24 มิถุนายน 2560
       ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

   - สำนักวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย นำนักศึกษาจากวิทยาลัยในประเทศอินเดีย
     ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ วันที่ 16 มิถุนายน 2560

   - โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 59 
      ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ วันที่ 16 มิถุนายน 2560

   - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศนำนักศึกษา
      หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 59 ศึกษาดูงานศูนย์ฯ คุ้งกระเบน  
      วันที่ 15 มิถุนายน 2560
  - โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 59 
      ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ วันที่ 15 มิถุนายน 2560
  - โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 59 
      ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ วันที่ 14 มิถุนายน 2560
  -  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ณ วัดท่าหลวงบน หมู่ 5
      ต.ท่าหลวง อ.มะขาม จ.จันทบุรี วันที่ 13 มิถุนายน 2560
  - สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสมาคมพลังงานทดแทนเพื่อความยั่งยืน
      จัดโครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ    
      วันที่ 12-13 มิถุนายน 2560
  -  งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)
      ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) มังคุด วันที่ 13 มิถุนายน 2560
  -  คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนายทหาร นักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 61
      เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
 -   คณะสื่อมวลชนจากประเทศกัมพูชาเยี่ยมชม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
      วันที่ 8 มิถุนายน 2560
 -  โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2560
     โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จ.ระยอง
     วันที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  - กิจกรรมปั่นจักรยานวันมหาสมุทรโลก (World Ocean Day 2017)
     วันที่ 4 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  -  คณะอนุกรรมการวิชาการโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     ติดตามผลความก้าวหน้าโครงการศึกษา ทดลอง วิจัย/ทดสอบ สาธิต
     ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ประจำปีงบประมาณ 2560
  -  โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่กลุ่มผู้รับประโยชน์
     เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจาปี 2560 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
     - รายละเอียดโครงการฯ
     - กำหนดการฝึกอบรม
  -  บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสิ่งแวดล้อม
     วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  -  สำนักงาน กปร.นำคณะผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่าย
     ขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พพร.) รุ่นที่ 6
     ศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
  -  นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานด้านการขยายผลของ
     ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ วันที่ 19 พฤษภาคม 2560
     ณ งานวิชาการเกษตรยางตอกทอย (100 ไร่)
  -  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
     พ.ศ.2560
  - การประชุมการจัดทำแผนแม่บท ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ 2560-2564
     วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2560
  - งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560
      วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้า อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
  -  คณะดูงานจากประเทศเอกวาดอร์ วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
 - นายเฉลิมพร พิรุณสาร อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ เยึ่ยมชมการดำเนินงาน
    ของศูนย์ฯ คุ้งกระเบน วันที่ 16 พฤษภาคม 2560
  - สำนักงานเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน วันที่ 15 พฤษภาคม 2560
  - นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาอัญมณี เครื่องประดับ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
      ศึกษาดูงานศูนย์ฯ คุ้งกระเบน วันที่ 9 พฤษภาคม 2560
  -  ดร.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และ ฯพณฯ หนิง ฟูขุ่ย
     เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนา
     อ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2560
  -  โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลเยาวชนรักษ์คุ้งกระเบน รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2560
      ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  -  คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน ร่วมงานถวายพวงมาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
     เนื่องในวันสวรรคตสมเด็จพระเนศวร 25 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
  -  โครงการแปลงใหญ่ประชารัฐ กุ้งทะเล วันที่ 21 เมษายน 2560 ณ ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
  -   ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบุคคลภายนอก ทำหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
      ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 27 เมษายน 2560 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  -   18 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ร่วมให้บริการเกษตรกร
       เนื่องในงานจังหวัดเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ ต.วังใหม่ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
  -   ศูนย์บริการประชาชน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
      ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ระหว่างวันที่ 12 – 17 เมษายน 2560
  -  ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมรดน้ำขอพร ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ สงกรานต์ 2560
     เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560
  -  พิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ
     วันมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ ศาลากลางจันทบุรี เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560
  -  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ สนับสนุนพันธุ์กุ้งกุลาดำ ให้แก่ หมู่ 2,5 และ 6
      ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560
  - พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
     เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2560
  - การสัมมนาเครือข่ายอาสาสมัครเอกลักษณ์ของชาติ วันที่ 25 มีนาคม 2560
     ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  -  การสัมมนาเครือข่ายอาสาสมัครเอกลักษณ์ของชาติ วันที่ 24 มีนาคม 2560
     ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  -  ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งคนงานปศุสัตว์ จำนวน 1 อัตรา
      ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 3 เมษายน 2560 ณ งานปศุสัตว์ ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
  -  คณะผู้เข้าอบรมนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 68  
      ศึกษาดูงานศูนย์ฯ คุ้งกระเบน วันที่ 22 มีนาคม 2560
  -  กระทรวงการคลัง จัดฝึกอบรมหลักสูตร การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
     วันที่ 16 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  -  กระทรวงการคลัง จัดฝึกอบรมหลักสูตร การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
     วันที่ 15 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  -  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ร่วมกิจกรรมโครงการให้บริการเกษตรจังหวัดเคลื่อนที่
     ณ วัดโป่งขนมจีน ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560
  - การประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครง ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่สินค้าประมง
     ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ วันที่ 6 มีนาคม 2560
  - ชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ.จันทบุรี ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
     วันที่ 4 มีนาคม 2560
  - สภาคณบดี สาขาเกษตรแห่งประเทศไทย ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนน
     วันที่ 3 มีนาคม 2560
  -  คณะผู้อบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 108 ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
      วันที่ 1 มีนาคม 2560
   - คณะสื่อมวลชนอีหร่าน ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
  -  การอบรม "การพัฒนาเทคนิคการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว" จัดโดยกรมการท่องเที่ยว
      วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  -  คณะดูงานจากอำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
     วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
  -  วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี นำคณะอาจารย์และนักศึกษาจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียศึกษาดูงาน
      ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
  -  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี นำผู้เข้าร่วมโครงการจากทาง
      มหาวิทยาลัยบูรพา และบุคลากรจาก Zhejiang University ประเทศจีน
       ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
  -   กระทรวงการต่างประเทศนำคณะสื่อมวลชน ผู้มีอิทธิพลทางความคิดจากประเทศสมาชิกอาเชียน และ
     ประเทศคู่เจรจา (ญี่ปุ่น) เยือนประเทศไทย และศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
     เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
   - ประกาศรับสมัตรลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการประมง จำนวน 1 อัตรา
     ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560  ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  - ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ร่วมกิจกรรมแต่งงานปู ณ สะพานรักษ์แสม ต.เนินฆ้อ
     อ.แกลง จ.ระยอง เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560
  - โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่างนักเรียนไทยกับนิวซีเแลนด์ ครั้งที่ 5
     วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  - ผู้แทนจากบริษัท เมอร์เคียว จำกัด เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
     เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
   - การฝึกอบรมหลักสูตร "อัยการผู้ช่วย" รุ่นที่ 51/2 พ.ศ.2559 ภาควิชาดาร ศึกษาดูงาน
      ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
  - สำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร     ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ     ตามรอยแนวความคิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
    ระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2560 - 2 กุมภาพันธ์ 2560  ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ  
      รับสมัครลูกจ้างชั่วครวรายเดือน
     - ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
     - เจ้าหน้าที่ประมง จำนวน 1 อัตรา
      ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560  ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

    - นาย Didier Dogley รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมพลังงาน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
      สาธารณรัฐเซเชลล์ และคณะศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
      เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560
   - โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 68
    ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ  เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560
    - กิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
      พระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช   เนื่องในโอกาสบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน)
      วันที่ 24 มกราคม 2560 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
    - ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ร่วมงาน "งานกุ้งจันท์ตะวันออกแฟร์" ครั้งที่ 21
      วันที่ 21 - 22 มกราคม 2560 ณ โรงแรม เคพี แกรนด์ จันทบุรี
    - คณะกรรมาธิการ ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)
     ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ วันที่ 21 มกราคม 2560
    - วันที่ 20 มกราคม 2560 นายประจวบ ลีรักษาเกียรติ
      ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ร่วมบำเพ็ญกุศลสตมวาร(100 วัน)
      ณ วัดไผ่ล้อมพระอารามหลวง จังหวัดจันทบุรี
   - การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
    ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
   - โครงการค่ายเยาวชนกลุ่ม 77 กับการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาดูงาน
     ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ วันที่ 14 มกราคม 2560
   - ดร.อดิ ศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เยี่ยมชมความคืบหน้า และติดตามผลการดำเนินงาน
    โครงการประชารัฐกลุ่มสัตว์น้ำ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560

   - วันที่ 12 -13 มกราคม 2560 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ร่วมซับน้ำตาชาวใต้ผู้ประสบภัย
     น้ำท่วม ร่วมบริจาคสิ่งของและเงินให้แก่หน่วยกู้ภัยจันทบุรี

   - รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ยาม จำนวน 1 อัตรา
     ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 20 มกราคม 2560 สอบคัดเลือกวันที่ 23 มกราคม 2560
     ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
   - วันที่ 11 มกราคม 2560 นายประจวบ ลีรักษาเกียรติ ผอ.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
     ร่วมรายการบ่ายนี้มีคำตอบ
    - คณะจากกรมป่าไม้ ศึกษาดูงานศูนย์ฯ คุ้งกระเบน เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560
  - รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
    ตั้งแต่ วันที่ 5 มกราคม 2560 - 17 มกราคม 2560 สอบคัดเลือกในวันที่ 20 มกราคม 2560
    ณ งานวิชาการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
   - วันที่ 30 ธันวาคม 2559 - วันที่ 3 มกราคม 2560 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ดำเนินโครงการ
     "ส่งความสุขปีใหม่ 2560 จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "
   - "ปลูกป่าตามรอยพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน" วันที่ 30 ธันวาคม 2559
      ณ บริเวณพื้นที่ป่าชายเลน บ้านเสม็ดงาม
   - วันที่ 27 ธันวาคม 2559 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ      อันเนื่องมากจากพระราชดำริ
      ร่วมทำบุญครบรอบ 35 ปี ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน และทำบุญปีใหม่ 2560
    - วันที่ 20 ธันวาคม 2559  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ       ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
       ณ โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 

    - วันที่ 20 ธันวาคม 2559 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เข้าร่วมพิธีเปิด
       และร่วมจัดนิทรรศการในโครงการอบรมสัมมนาวันคนพิการสากลจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 16
      “คนพิการใต้ร่มพระบารมี : สู่การพัฒนาที่ยังยืน” ณ ลานขนถ่ายสินค้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

    - เจ้าหน้าที่จากราชอาณาจักรตองก้า เข้าศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559
      ณ  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

   - วันที่ 12 ธันวาคม 59 นายประจวบ ลีรักษาเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
     นำคณะข้าราชการ และหน่วยงานร่วม เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมงานพิธีธรรมงานสวดพระอภิธรรม
     พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

   - วันที่ 10 ธันวาคม 59 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
    สนับสนุนพันธุ์กุลาดำและปลากะพงขาว แก่ ธอส.
   - สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานโครงการพัฒนาป่าไม้
     วันที่ 7 ธันวาคม 2559 - วันที่ 22 ธันวาคม 2559

   - การฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์ฯ และการใช้ประโยชน์ข้อมูลสภาพอากาศในด้านการเกษตร                               
     ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 6 ธันวาคม 2559

    - วันที่ 5 ธันวาคม 2559 นายประจวบ ลีรักษาเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
       ร่วมจุดเทียนถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อบจ.จันทบุรี

   - วันที่ 5 ธันวาคม 2559 นายประจวบลีรักษาเกียรติผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ      
    ร่วมตักบาตรอาหารแห้งแสดงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลแด่
     พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2559

   - วันที่ 5 ธันวาคม 2559 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ได้จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ      เพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
   - วันที่ 5 ธันวาคม 2559 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ สนับสนุนพันธุ์กุลาดำ แก่บ้านสีลำเทียน
    - วันที่ 1 ธันวาคม 2559 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 14 สำนักพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหาร
     พัฒนาร่วมกับ      ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
     เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
    - นิทรรศการ"ล้นเกล้าชาวไทยสถิตในดวงใจนิรันดร์" วันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2559
   - การฝึกอบรมหลักสูตร "การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ"
    - การฝึกอบรมหลักสูตร "การเลี้ยงและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้งและชันโรง"
     - การประกวดภาพถ่าย "ปวงประชาเป็นสุขศานต์ จากยอดเขาสู่ท้องทะเลอ่าวคุ้งกระเบน"
     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่จัดสรร และราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
     - จัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เยาวชนโรงเรียนในพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ
      และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเขตจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด

    - วันที่ 27 ตุลาคม 2559 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ สนับสนุนพันธุ์กุ้งกุลาดำให้แก่ ชาวบ้าน
     หมู่ 6 บ้านสีลำเทียน  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่  "พ่อของแผ่นดิน"

   - วันที่ 27 ตุลาคม 2559 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน และราษฎรในพื้นที่โครงการศูนย์ฯ
    คุ้งกระเบน ร่วมตักบาตรถวายภัตตาหารรวมถึงถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่ พระสงฆ์ 4 รูป
    และร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ 890,000 ตัว
    เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
    - วันที่ 23 ตุลาคม 2559 นายประจวบ ลีรักษาเกียรติ     ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ          
    นำคณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
     - วันที่ 21 ตุลาคม 2559   เวลา 13.00 น. นายประจวบ ลีรักษาเกียรติ     ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ร่วมออกรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ช่อง9 อสมท.

   - วันที่ 19 ตุลาคม 2559 ข้าราชการ และหน่วยงานร่วมศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
     สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ร่วมสวดพระอภิธรรม และถวายความอาลัยพระบรมศพ
     พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

    -  วันที่ 19 ตุลาคม 2559 นายประจวบ ลีรักษาเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ    
      
ให้การต้อนรับ ท่านทูตประเทศแคนาดา คุณ Donica Pottie        และนำเยี่ยมชมการดำเนินงานของของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

  -  วันที่ 18 ตุลาคม 2559 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
    ร่วมถวายสักการะพระบรมศพ

   - วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 15.00 น. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ร่วมลงนามถวายความอาลัย

   -  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน ถวายความอาลัย พร้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

   -  โครงการ "เยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท"
     - วันที่ 13 ตุลาคม 2559
     - วันที่ 14 ตุลาคม 2559

 - วันที่ 5 ตุลาคม 2559 จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ สำนักงานราชองครักษ์ประจำ   
ได้จัดประชุมส่วนราชการและหน่วยงานเอกชน   
    ณ  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวกระเบนฯ  

- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ  รับมอบประกาศนียบัตรลดโลกร้อน ประเภท LESS
    ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจ ลดโลกร้อน” จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
    วันที่ 19 กันยายน 2559
  
-  กลุ่ม TRASH HERO ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคกลางเขต 4   
     และศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ร่วมจัดกิจกรรมทำความสะอาดชายหาดเจ้าหลาว-แหลมเสด็จ
    วันที่ 18 กันยายน 2559

- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ร่วมจัดนิทรรศการ มหกรรมประมงไทยใต้ร่มพระบารมี ครั้งที่ 3
    ระหว่างวันที่ 8-12 กันยายน  2559 ณ เซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ร่วมเดินรณรงค์ป้องกันไวรัสซิกา  วันที่ 6 กันยายน 2559
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
   (Work shop) เพื่อพิจารณาทบทวนร่างแผนแม่บท ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
   ปี 2556 – 2564 และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการสำหรับบุคลากร
   ระหว่างวันที่ 1 – 4 กันยายน 2559  ณ ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน       

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ร่วมปลูกต้นไม้มงคลประจำจังหวัด  ณ ที่ทำการอุทยาแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น
     อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี

รณรงค์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่นทุ่งสนสนามไชย สาธารณประโยชน์
   โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
   สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) พื้นที่ทุ่งสนสนามไชยสาธารณประโยชน์วันที 25 สิงหาคม 2559

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ร่วมกับ งานป่าไม้ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ
   เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ บ้านแหลมแม่นกแก้ว  ตำบลช้างข้ามอำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

ประชุมกองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 15-16 สิงหาคม 2559
    ณ อาคาร กปร. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

 พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
     เนื่องในโอกาสเฉลิมพระขนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559   ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าตากสินมหาราช

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ สนับสนุนพันธุ์ปลากะพงขาว และกุ้งกุลาดำ  แก่ท่าเรือทุ่งโปรง ฐานทัพเรือสัตหีบ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ  สนับสนุนกุ้งกุลาดำ แก่ บ้านโรงไม้  ม.2 ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ สนับสนุนกุ้งกุลาดำ แก่ บ้านสีลำเทียน ม.6 ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี
 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ  สนับสนุนพันธุ์ปลากะพง แก่โรงเรียน ตชด.บ้านน้ำแดง
 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ร่วมกับ สำนักงาน กปร.และพระครูบาโก  วัดเขาแจงเบง พร้อมด้วยศิษยานุศิษย์
    ร่วมปล่อยสัตว์น้ำ  ณ หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำภายในอ่าวคุ้งกระเบน

 ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ  ประชุมและบรรยายเรื่องการบริหารงานที่โปร่งใส
      พร้อมทั้งนำลงนามถวายพระพร  กล่าวคำถวายพระพรและรับเข็มพระราชทาน สก.84

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ  ร่วมงานนิทรรศการและจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์
   งานเฉลิมพระเกียรติ "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 10 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
;  วันที่ 7-14 สิงหาคม 2559

 ฝึกอบรมโครงการขยายผลถ่ายทอดองค์ความรู้ศูนย์ฯ ให้แก่เกษตรกร ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี
   วันที่ 8-9 สิงหาคม 2559

สมาคมพลังงานทดแทนเพื่อความยั่งยืน ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
   จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและ นวัตกรรมสู่กลุ่มผู้รับผลประโยชน์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
   ในวันที่ 8- 9 สิงหาคม 2559  ณ ห้องกะพงทอง ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน

ศูนย์อาเซียนเกาหลี ศึกษาดูงาน ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน วันที่ 8 สิงหาคม 2559
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
    ศึกษาดูงานศูนย์ฯ คุ้งกระเบน วันที่ 5 สิงหาคม 2559

 งานป่าไม้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ จัดทำโครงการอบรมเยาวชนอนุรักษ์ป่าชายเลน รุ่นที่ 8
    ระหว่างวันที่ 26 – 28 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

 เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมงกุฏราชกุมาร
     วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

 ปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร                 
    วันที่ 28 กรกฎาคม 2559  ณ หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำภายในอ่าวคุ้งกระเบน

  โครงการปลูกป่าต่างระดับ เฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
   ในโอการฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558  วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ บ้านน้ำใส หมู่ที่ 11
   ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุร

 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอ่าวคุ้งกระเบน วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2559
    ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดำเนินการ "คืนควาnมสุข สู่ประชาชน"   
    บริการจุดพักรถยนต์ ห้องน้ำ กาแฟ น้ำเย็น ผ้าเย็น และลูกอม พร้อมบริการข้อมูลการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว
    ระหว่างวันที่ 16 - 20 กรกฎาคม 2559

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขุด
   จัดพิธีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2559 ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

  โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการผลิตปุ๋ยหมักจากดินเลนนากุ้ง วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2559
    ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังราด  อ.แกลง จ.ระยอง

 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร  “การผลิตไม้ผลเศรษฐกิจปลอดภัยสารพิษ” วันที่ 14 กรกฎาคม 2559
     ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร  “การเลี้ยงและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้งและชันโรง”
   วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2559  ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

โครงการอบรมหลักสูตรการผลิตผักปลอดภัยสารพิษ รุ่นที่ 1 วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ร่วมจัดกิจกรรม field day   ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร
   ม.6 ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559

วันที่ 12 กรกฎาคม 2559     ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ บันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ
     พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

งานปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯจัดฝึกอบรมโครงการขยายผลถ่ายทอดองค์ความรู้
   หลักสูตรการเพาะเลี้ยงหนอนแมลงวันเพื่อทดแทน โปรตีนจากอาหารสัตว์ให้แก่เกษตรกร วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2559

วันที่ 8 กรกฎาคม 2559  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ร่วมปลูกป่าต่างระดับ  ณ บ้านซับยี่หร่า ม.9  ต.วังใหม่
    อ.นายายอาม จ.จันทบุร

วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 งานวิชาการเกษตร ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน จัดฝึกอบรมการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ   และการแปรรูปเห็ด
 วันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2559 งานพัฒนาที่ดิน  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ จัดฝึกอบรมหลักสูตร
   "การปรับปรุงบำรุงดิน  การป้องกันโรคพืชและแมลงโดยชีววิธี”

  วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ มอบพันธุ์กุ้งกุลาดำให้กับชาวบ้าน บ้านน้ำแดง หมู่ 6
    ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
  
งานปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ   อบรมครูและนักเรียน โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ 
    พร้อมมอบปัจจัยการผลิต  ที่  โรงเรียนวัดโขดหอย   ต.กระแจะ  อ.นายายอาม จ.จันทบุรี

 วันที่ 29-30 มิถุนายน 2559 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี
    จัดฝึกอบรมหลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผึ้งและชันโรง

 วันที่ 28-29 มิถุนายน 2559 งานส่งเสริมการเกษตร ออกติดตามการดำเนินงานของ ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการ
    ส่งเสริมการใช้เชื้อรา Metarhiziumanisopliae  กำจัดศัตรูพืช”และ “ส่งเสริมการใช้เชื้อรา ไตรโคเดอร์มาป้องกันโรคพืช”

 นักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 116 และผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยา
    ความมั่นคงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน รุ่นที่ 3
    ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ  วันที่ 28 มิถุนายน 2559

 วันที่ 28 มิถุนายน 2559 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี ฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและ
     พัฒนาอาชีพการเลี้ยงชันโรงเพื่อการเกษตร

  โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานตาม  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2559
  วันที่ 22 มิถุนายน 2559 กลุ่มเกษตรกรบ้านท่าศาลา (น้ำมังคุด)  บริการวิชาการให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดรำพันเป็นกิจกรรม
      สนับสนุน ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ให้แก่นักเรียน

วันที่ 15-16 มิถุนายน 2559 บริษัทประชาคมมัลติมีเดีย จำกัด  ถ่ายทำการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
วันที่ 15 มิถุนายน 2559 งานส่งเสริมการเกษตร  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
   จัดฝึกอบรมโครงการ “ส่งเสริมการใช้เชื้อรา Trichoderma harzianum ป้องกันโรคพืช”

 วันที่ 15 มิถุนายน 2559  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ  ศึกษาดูงาน ณ ไบเทค บางนา
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในมหามงคลทรงครองสิริราชสมบัติ
   ครบ 70 ปี  และในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ 84 พรรษา
   ณ วัดแหลมเสด็จ(สาขาวัดเขาสุกิม) อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี  วันที่ 15 มิถุนายน 2559

บริษัท ben 2014 ให้เป็นผู้ผลิตรายการสารคดีท่องเที่ยวพิเศษ ชุด ตามรอยพระบาท 70 เส้นทาง วันที่ 11 มิถุนายน 2559
โครงการอบรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่  รุ่นที่ 2 อบรมระหว่างวันที่ 9 - 11 มิถุนายน 2559                 
    ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

 วันที่ 7-10 มิถุนายน 2559 สถานีโทรทัศน์ไทยทีวี โดยบริษัท ทริปเปิ้ล วี บรอดคาส จำกัด    เข้าถ่ายทำกิจกรรมการดำเนินงานต่างๆของ     ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 
วันพุธที่ 8  มิถุนายน 2559 คุณจันทนี ธนรักษ์ รองราชเลขาธิการ คุณหญิงอารยา พิบูลนครินทร์ ราชเลขานุการในพระองค์
    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะสำรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
    สยามบรมราชกุมารี

 โครงการอบรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ รุ่นที่ 1 อบรมระหว่างวันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2559                
    ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

 วันที่ 4 มิถุนายน 2559  พลตำรวจโท ศตวรรษ หิรัญบูรณะ รองหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ และคณะ
     เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ฯ คุ้งกระเบน

 วันที่ 3-4 มิถุนายน 2559 กลุ่มหอยนางรมครบวงจร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการเพาะเห็ดแปรรูปเห็ด บ้านไร่เก่า
   ร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพ ในงาน "จันทบุรี เมืองเกษตรสีเขียว" ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาจันทบุรี

วันที่ 3 มิถุนายน 2559      คณะผู้เข้าอบรม พพร. รุ่นที่ 5 (สำนักงาน กปร.) ศึกษาดูงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริ
   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

วันที่ 2 มิถุนายน 2559 ติดตามการดำเนินงานของผู้ผ่านการอบรมโครงการ ส่งเสริมการใช้ เชื้อรา Metarhizium anisopliae
    หมู่ 6 ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

 วันที่ 2 มิถุนายน 59 งานส่งเสริมการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
     มอบปัจจัยการผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา และเมทาไรเซียม กำจัดแมลงศัตรูพืช แก่กลุ่มเกษตรกร

วันที่ 1 มิถุนายน 2559 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ สนับสนุน และร่วมกับชุมชน หมู่ที่ 6 บ้านสีลำเทียน ตำบลบางชัน
    อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรี นครินวิโรฒ ได้จัดทำโครงการพัฒนาจิตสำนึกสาธารณะ
   สำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 วันที่ 28 พฤษภาคม 2559

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) สำนักงานกวางโจว  นำคณะสื่อมวลชนจากเมืองหนานซาง มณฑลเจียงซี
   สาธารณรัฐประชาชนจีนศึกษาดูงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ วันที่ 27 พฤษภาคม 2559  

บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)  ศึกษาดูงานศูนย์ฯ คุ้งกระเบน วันที่ 26 พฤษภาคม 2559
 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กทม.
   จัดโครงการพัฒนาจิตสำนึกสาธารณะสำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 2-3 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2559
   ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

 ถ่ายทำรายการคุยโขมงบ่าย 3 โมง ช่อง 9 MCoT HD  วันที่ 26 พฤษภาคม 2559   
   สำนักงานสรรพากรภาค 10 จ.อุดรธานี ศึกษาดูงานการผลิตไม้ผล ของศูนย์เรียนรู้และชิมผลไม้จากสวน
   ของ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการผลิตผักไม้ผลปลอดภัยสารพิษ  วันที่ 26 พฤษภาคม 2559

 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการผลิตผักไม้ผลปลอดภัยสารพิษ เข้าร่วมประกวดผลไม้ ในงาน
  "จันทบุรี มหานครผลไม้ ประจำปี 2559  วันที่ 25 พฤษภาคม 2559

 วันที่ 25 พฤษภาคม 2559   ติดตามการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
   กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กทม.
  จัดโครงการพัฒนาจิตสำนึกสาธารณะสำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 2-3 ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2559
   ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 งานปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ  มอบปัจจัยการผลิตให้แก่โรงเรียนวัดโขดหอย  
   โรงเรียนวัดวังเวียน  และโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

 เกษตรกรศูนย์เรียนรู้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ส่งเสริมการปลูกแคตาลูป "ระบบปิด"
   ม.5 ต.บางคา อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา  วันที่ 23 พฤษภาคม 2559

นักศึกษาจาก University of Iceland, Faculty of Life and Environmental Scien ประเทศสาธารณรัฐไอซ์แลนด์
   เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ วันที่ 21 พฤษภาคม 2559

 วันที่ 21 พฤษภาคม 2559 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ
   ได้จัดทำโครงการพัฒนาจิตสำนึกสาธารณะ ณ จุดเรียนรู้อนุรักษ์ระบบนิเวศป่าชายเลน บ้านแหลมแม่นกแก้ว 

วันที่ 20 พฤษภาคม 2559 สำนักงานอัยการคดีเยาวชน  และครอบครัวจังหวัดจันทบุรี รวมปลูกต้นไม้วันต้นไม้  
   ประจำปีของชาติ พ.ศ.2559 ณ จุดเรียนรู้อนุรักษ์ระบบนิเวศป่าชายเลน บ้านแหลมแม่นกแก้ว 

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2559 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ร่วมกันปลูกป่าบกเฉลิมพระเกียรติฯ
   ในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2559

วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 งานส่งเสริมการเกษตรจัดฝึกอบรมโครงการ ส่งเสริมการใช้ เชื้อรา
    Metarhizium anisopliae กำจัดแมลงศัตรูพืช ให้แก่เกษตรกร

 วันที่ 13 พฤษภาคม 2559  ติดตามการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
     กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

 วันที่ 12 พฤษภาคม 2559  ติดตามการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2559 รายการ "Diplomats in 12 Cities" พาทูตเที่ยว 12 เมืองต้องห้าม...พลาด"
    มาเยี่ยมชมและถ่ายทำรายการที่ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน

 วันที่ 5 พฤษภาคม 2559 จุดเรียนรู้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บ้านท่าศาลา ผลิตน้ำมังคุดส่งร้านค้าภัทรพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา
     และบริการวิชาการให้แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

  นายประจวบ ลีรักษาเกียรติ ผอ.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ นำคณะ ข้าราชการ
      และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมวางพานพุ่ม เนื่องในวันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม 2559  ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

 โครงการ "THAILAND SCAN ME " ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ วันที่ 2 พฤษภาคม 2559
  ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลเยาวชนรักษ์คุ้งกระเบน  ระหว่างวันที่ 25-29 เมษายน 2559 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  วันที่ 20 เมษายน 2559 นิตยสารแพรว เข้าสัมภาษณ์กิจกรรมการดำเนินงานของ  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดบริการจุดพักรถยนต์ น้ำดื่ม ผ้าเย็น
     ลูกอม และกาแฟ พร้อมห้องน้ำ แก่นักท่องเที่ยวและผู้เดินทาง ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ  
     ระหว่างวันที่ 13 - 17 เมษายน 2559

  ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมรดน้ำขอพร นายประจวบ ลีรักษาเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
      ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ไทย สงกรานต์ 2559

 ประชุมหารือกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร วันที่ 8 เมษายน 2559
     ณ ห้องกระเบนทอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

งานส่งเสริมเกษตร แนะนำและฝึกปฏิบัติ การทำเชื้อราไตรโคเดอร์มา บิวเวอร์เรีย  และ  เมททาไรเซี่ยม และงานปศุสัตว์
     คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ  การเลี้ยงไก่ไข่

 วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559  สำนักงาน กปร.และร้านภัทรพัฒน์เข้าเยี่ยมชมและให้คำแนะนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์
     ของกลุ่มแม่บ้าน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

 ปล่อยพันธุ์สัตว์กุ้งกุลาดำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   สยามบรมราชกุมารี
     เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2559 ณ ตชด.บ้านน้ำแดง และบ้านสีลำเทียน อ.ขลุง จ.จันทบุรี

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ  ,วัดเขาแจงเบง และอบต.คลองขุด ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ  เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ
    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน 2559
     ณ หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำภายในอ่าวคุ้งกระเบน

 ถ่ายทำสารคดีด้านการเลี้ยงชันโรงโดยสื่อมวลชนจากประเทศญี่ปุ่น วันที่ 1 เมษายน 2559
 ติดตามการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงวันที่ 30 มีนาคม 2559
 อบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาผู้นำด้านปศุสัตว์ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 29 มีนาคม 2559
 วันที่ 25 มีนาคม 2559 ติดตามการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
 วันที่ 24 มีนาคม 2559 งานปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ จัดโครงการฝึกอบรมการเลี้ยงสัตว์ปีกสู่เกษตรกร
 วันที่ 23 มีนาคม 2559 งานปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ จัดโครงการฝึกอบรมเกษตรกรสาธิต
      การเลี้ยงกวางในสวนผลไม้

  นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ศึกษาดูงานกิจกรรมการดำเนินงานของ  ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน วันที่ 24 มีนาคม 2559
  นิทรรศการโครงการ อพ.สธ. "ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งตน"  วันที่ 23-29 มีนาคม 2559
      ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี จัดกิจกรรม "ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล"
     ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ระหว่างวันที่ 20 - 22 มีนาคม พ.ศ. 2559

 ติดตามการดำเนินงานฝึกอบรมโครงการพัฒนาฝีมือแรงงาน  ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 18 มีนาคม 2559
 Mr.Sao Sarath รองผู้ว่าราชการจังหวัดไพลิน ประเทศกัมพูชา  และคณะ เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
    วันที่ 15 มีนาคม 2559

 สำนักงาน กพ. และนักศึกษาหลักสูตร นักบริหารคลื่นลูกใหม่ในระบบราชการ รุ่นที่ 21
    ศึกษาดูงานการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ  วันที่ 14 มีนาคม 2559

 โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน  ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า
     ระหว่างวันที่ 14-18 มีนาคม 2559   ณ ศาลากลางหมู่บ้าน (บ้านโป่งมะม่วงหวาน)  ม.10 อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

 วันที่ 10 มีนาคม 2559 งานส่งเสริมการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ นำเจ้าหน้าที่ศูนย์และ
     และเกษตรกร ศึกษาดูงานการป้องกันโรคและแมลงโดยชีววิธี ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช
     จังหวัดชลบุรี

วันที่ 9 มีนาคม 2559 กลุ่มการเลี้ยงชันโรง บ้านต้นเลียบตำบลรำพัน ประกวดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดจันทบุรี 
 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประชุมหารือกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มแม่บ้าน
     วันพุธที่ 9 มีนาคม 2559 น. ณ ห้องกระเบนทอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

วันที่ 8 มีนาคม 2559 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ
   พระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ ร่วมลงนามถวายพระพร ณ ศาลาสหทัยสมาคม สำนักพระราชวัง กรุงเทพฯ
 
โรงเรียนวัดศรีประชาราม จังหวัดชลบุรี  เข้าค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2559
      ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งชันโรง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559
    ณ กลุ่มการเลี้ยงชันโรง ต.กระแจ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี

การประชุมชี้แจงผลการศึกษาและระดมความคิดเห็นเรื่องพลังงานทดแทน ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
    ณ ห้องกระเบนทอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

 "การส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท"
     วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมเคพีแกรนด์ จันทบุรี

"การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบทด้านความมั่นคง"
   วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559  ณ ห้องประชุมกะพงทอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ                           

การประชุมคณะทำงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ครั้งที่ 2/2559 มื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559
    ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

สำนักงาน กปร. ดำเนินการประเมินผลแผนแม่บท  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559
 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ประชุมหารือกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มแม่บ้าน วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559
    ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

 อบรม"โครงการตามรอยแนวความคิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ"  ระหว่างวันที่ 27 - 29 มกราคม 2559
    ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2  มอบซั้งเชือกให้กับศูนย์ฯ คุ้งกระเบน เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559                     
 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี ปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ และปลากะพงขาว
    เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
   ร่วมทำบุญศูนย์ฯ และปล่อยพันธุ์ปลาพงขาว วันที่ 29 ธันวาคม 2558 ณ ชายหาดแหลมเสด็จ

โครงการ  " คุ้งกระเบนเทิดไท้องค์ราชัน พัฒนาชายหาดร่วมกัน  เพื่อสานฝันทะเลงาม ครั้งที่ 13
   วันที่ 19 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สมุทรสาคร จัดโครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันที่ 14 ธันวาคม 2558  ณ พื้นที่ป่าชายเลนบ้านเสม็ดงาม
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ  ร่วมจัดนิทรรศการ  “ก้าวต่อ 9 ทำต่อความดี...ทำดีตามพ่อ “
   ระหว่างวันที่ 11-14 ธันวาคม 2558  ณ สนามเสือป่า พระราชวังดุสิต

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ  ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ในกิจกรรม
   ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

วันที่ 5 ธันวาคม 2558 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
   ร่วมกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ  หน้าศาลากลางจันทบุรี

วันที่ 5 ธันวาคม 2558 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ร่วมทำบุญตักบาตร และลงนามถวาย
   พระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
   88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ    เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา
   วันที่ 5 ธันวาคม 2558  ณ หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำภายในอ่าวคุ้งกระเบน
 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ  ร่วมวางพานพุ่มเนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"
     วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558  ณ ศาลากลางจันทบุรี

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ภูมิพลอดุลยเดช
      เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558

 ประชุมคณะทำงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2559
     วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2558  ณ ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน

 ประชุมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เยาวชนโรงเรียนในพื้นที่หมู่บ้านรอบ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
     วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน

  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ประชุมหารือกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มแม่บ้าน วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2558
      ณ ห้องกะพงทอง ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน

 นายประจวบ ลีรักษาเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ทำพิธีวางพวงมาลาในวันปิยมหาราช
      ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558  ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

  นายธนิตย์ เอนกวิทย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน     
      ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ วันที่ 19 ตุลาคม 2558       

  ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC)   ศึกษาดูงาน
      ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ วันที่ 14 ตุลาคม 2558

  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ร่วมออกบริการ ประชาชนในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จันทบุรี  
     วันที่ 16 ตุลาคม 2558 ณ วัดหนองชิ่ม อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี  

  สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี  ถ่ายทำสารคดีตามรอยพระบาทยาตรา วันที่ 13 ตุลาคม 2558  
  ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน ร่วมกับสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำคณะกรรมการสหกรณ์ประมงคุ้งประเบน จำกัด
      ร่วมประชุมหารือกับสหกรณ์บ้านฉาง จ.ระยอง

 ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน  ร่วมงานรับมอบเกียรติบัตร   " ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน"  
   การสวดมนต์เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันที่ 21 กันยายน  2558  ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  ประชุมคุณอนุกรรมการ  ดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ วันที่ 16 กันยายน 2558 
       ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

  คณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมความสำเร็จของการเลี้ยงกุ้ง Green City ฝ่าวิกฤต EMS ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2558
      ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานี เข้าค่ายวิทยาศาสตร์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามรอยพ่อ
      ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การเพาะเห็ดเศรษฐกิจในถุงพลาสติก"
      วันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2558

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การเพาะเห็ดเศรษฐกิจในถุงพลาสติก"
     วันที่ 28-30 สิงหาคม 2558

   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การปรับปรุงบำรุงดิน การป้องกันโรคพืชและแมลงโดยชีววิธี"
     วันที่ 28 สิงหาคม 2558

 ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 9 เยี่ยมชมโครงการเพิ่มประสิทธิการเลี้ยงกุ้งทะเลอย่างครบวงจร
   (โครงการแปลงใหญ่) และได้เยี่ยมสหกรณ์ประมงคุ้งกระเบน จำกัด วันที่ 27 สิงหาคม 2558

 ปลูกไม้ม่วงและมะม่วงแก้วเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
    ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอง 2 เมษายน 2558 วันที่ 25 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน

  วันที่ 22 ส.ค. 58  คณะอนุกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
      เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ฯ คุ้งกระเบน

 วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 งานป่าไม้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ
    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บ้านเกาะแมว หมู่ที่ 14 ต. ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 

 พิธีวางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
   ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558  ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

  กิจกรรมปล่อยพันธุ์น้ำ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
    ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558

  วันที่ 12 ส.ค. 58 ศูนย์ฯ คุ้งกระเบนร่วมตักบาตร และลงนามถวายพระพ  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
      เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

  ปลูกป่าต่างระดับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในโอกาส ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ
     2 เมษายน 2558 วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ณ บ้านเนินมณฑา ม.10 ต.กระแจะ อ.นายายอาม

   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
    พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  โครงการ ร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อม  บูรณาการท้องถิ่นสานต่อพระราชดำริ
    ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 1 (RDPB CAMP 5) ณ ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ นำคณะรองราชเลขาธิการ
    สำนักพระราชวังเยี่ยมชมการปฏิบัติงานศูนย์ฯ คุ้งกระเบน

 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ คุ้งกระเบนร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
    สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา
    28 กรกฎาคม 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

 การฝึกอบรมโครงการ "60 พรรษา 60 หมู่บ้าน 6 ศูนย์ศึกษา สร้างคน สร้างป่า พัฒนาคุณภาพชีวิต"
     หมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติ "ม.6 บ้านสีลำเทียน ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี"
     หลักสูตร "การเลี้ยงและแปรรูปปลานวลจันทร์ทะเล" วันที่ 27 - 28 กรกฎาคม พ.ศ.2558
     ณ โรงเรียนตชด.บ้านน้ำแดง ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี

 การฝึกอบรมเกษตรกรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้โครงการ"60 พรรษา 60 หมู่บ้าน 6 ศูนย์ศึกษา
     สร้างคน สร้างป่า   พัฒนาคุณภาพชีวิต" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
    สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
    วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2558

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ จัดฝึกอบรม 3 หลักสูตร คือ การเพาะเห็ดฟาง ,การเลี้ยงไข่ไก่
     และการผลิตไม้ผลปลอดภัยสารพิษ วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

ปลูกป่าบก และป่าต่างระดับเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   สยามบรมราชกุมารี
     วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ณ บ้านโป่งมะม่วงหวาน   ม.10 ต.รำพัน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ   ร่วมกับโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์    ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ 10 ไร่ วันที่ 17 กรกฎาคม 2558
   ณ บ้านตะกาดเง้า ม.1 ต.ตะกาดเง้า  อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ จัดอบรมและแลกเปลี่ยน เรียนรู้ แก่เกษตรกร จังหวัดชลบุรี, ระยอง ,จันทบุรี และตราด
   วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2558  ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนในชุมชน จ.จันทบุรี และ จ.ระยอง
    วันที 8 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
 ผส.อุศณีย์ ธูปทอง และคณะเจ้าหน้าที่    สำนักประสานงานโครงการพื้นที่ 4 ร่วมกิจกรรม
     สร้างบ้านปลา, สร้างบ้านหอย และเขี่ยไข่ปู เพื่ออนุรักษ์    และเพิ่มประชากรสัตว์น้ำอ่าวคุ้งกระเบน

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2558 วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558
 การฝึกอบรม "การปรับปรุงบำรุงดิน การป้องกันโรคพืชและแมลงโดยชีววิธี"    
    ระหว่างวันที่  25 - 26 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

 โครงการปลูกไม้ม่วงเฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 25 มิถุนายน 2558
ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน รับมอบป้ายสื่อความหมายที่จัดทำ QR Code จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 วันที่ 22 มิถุนายน 2558 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ และงานส่งเสริมสหกรณ์
      จัดอบรมโครงการสหกรณ์วาระแห่งชาติสู่ประชาชน    และมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
      ฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกรศูนย์ฯ  

  สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) นำคณะเจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมจากส่วนกลางของประเทศ
      ศรีลังกา จำนวน 14 ราย ศึกษาดูงานศูนย์ฯ คุ้งกระเบน วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558

 มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างกลุ่มที่ 1 จัดกิจกรรมเข้าค่ายศึกษาเรียนรู้โครงการพระราชดำริ
     ระหว่างวันที่ 16-20  มิถุนายน 2558  ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ  

 โครงการอบรมเยาวชนอนุรักษ์ป่าชายเลน รุ่นที่ 7 วันที่  8 – 10  มิถุนายน  2558
      งานป่าไม้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ  ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2558  อบรม "การผลิตเห็ดถั่งเช่า" ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  โครงการ “ คุ้งกระเบนเทิดไท้องค์ราชัน พัฒนาชายหาดร่วมกัน สานฝันทะเลงาม ” ครั้งที่ 12
      วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2558  ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

 ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน ได้ลงในบทความ เกษตรนวัตกรรม ของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558
 โครงการฝึกอบรมการเพาะเห็ดเศรษฐกิจในถุงพลาสติก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
    ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 วันที่ 29 เมษายน 2558 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

 โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลานวลจันทร์ทะเล  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ      
     สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 วันที่ 28 เมษายน 2558
     ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 7 วันที่  20 – 24  เมษายน  2558   ณ ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
  การปฏิบัติงานของ หน่วยนางนวล ยามฝั่งทะเลไทย ในงาน ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล  เยาวชนรักษ์คุ้งกระเบน รุ่นที่ 7
     ระหว่างวันที่  20 – 24  เมษายน  2558

  ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเฉพาะกิจทางน้ำ ระหว่างวันที่  11-15  เมษายน  2558
 เมื่อวันที่ 3-4 เมษายน 2558 ร่วมวางปะการังเทียมในเขตฐานทัพเรือสัตหีบ (โครงการพันธุกรรมพืชสมเด็จพระเทพ)
 ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ   โดยโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำแดงวันที่ 2 เมษายน 2558
สรุป ผลการประชุมชี้แจง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  การพัฒนาองค์ความรู้  เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านกุ้งทะเล เพื่อพิชิต EMS
      วันที่ 31 มีนาคม 2558  ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวัดเขาแจงเบง วันที่ 27 มีนาคม 2558
ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ โดยคณะพระธรรมทูต วันที่ 26 มีนาคม 2558
 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ  โดยกรมธนารักษ์ วันที่ 26 มีนาคม 2558
 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกุ้งทะเลอย่างครบวงจร วันที่ 18 มีนาคม 2558
 พิธีรับเข็มพระราชทานที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
      วันที่ 16 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

 อบรมการกู้ชีพทางทะเล  วันที่ 11-13  ก.พ. 58  ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
โครงการอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลนตามแนวพระราชดำริ ในวันที่ 10 มีนาคม 2558
"โครงการตามรอยแนวคิด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ" ระหว่างวันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558   กิจกรรม  “ คืนความสุขให้คนไทย คืนชายหาดให้คนจันท์  จันทบุรีเมืองแห่งความสุข      
       สุขทุกวันที่จันทบุรี  สุขทุกนาทีที่เจ้าหลาว-แหลมเสด็จ "

  วันที่ 23 กุมภาพันธ์  2558 กฟผ ได้จัดงานมอบหลอดไฟฟ้า LED   แก่ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
   วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
      ร่วมปลูกเงาะ และลำไยในโครงการปลูกไม้ผลยืนต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
      สยามบรมราชกุมารี

  กิจกรรม " หยุดหัวใจไว้ที่เธอ จันทบุรีเมืองต้องห้าม.... พลาด "  ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกู้ชีพและช่วยเหลือทางทะเล ระหว่างวันที่ 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2558
      ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

 วันที่ 29 มกราคม 2558 นายศุภวัฑฒ์ โกมลมาลย์ ผู้อำนวยการกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมประมง
      ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ปลูกต้นมะม่วงแก้ว ศรีสะเกษ 007

 วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน ฯ
      ประชุมหารือกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มแม่บ้าน  ณ ห้องกระเบนทอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

  วันที่ 22 - 25 มกราคม 2558 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ร่วมงานนิทรรศการครบรอบ 32 ปี       ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ    อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
   กิจกรรมรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558  ณ หมู่ 3 ตำบลรำพัน
       อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

 โครงการ “เสริมสร้างความสุขสันต์ เพื่อสานฝันวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558” วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558
      ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมวางพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพร
 วันที่ 4 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00-12.00 น. ศูนย์ฯ คุ้งกระเบนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
     ณ วัดแหลมเสด็จ 
 พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำคืนสู่ธรรมชาติ  เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 3 ธันวาคม 2557
 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ  ร่วมกับศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ ช่วยพ่อทำสวน
      เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวา มหาราช วันที่ 3 ธันวาคม 2557

  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ  ร่วมกับ อบต.คลองขุด รวมพลังสามัคคีพัฒนาทำความสะอาดระดับตำบลคลองขุด
      "คลองขุด คลีนนิ่งเดย์"  วันที่ 3 ธันวาคม 2557

 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว " 9 รักพ่อ งานของในหลวง "
     ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2557

 โครงการ "คุ้งกระเบนเทิดไท้องค์ราชัน สร้างบ้านปลาร่วมกัน  เพื่อสานฝันทะเลงาม " วันที่ 29 พฤศจิกายน 2557
      ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ การท่องเที่ยวและกีฬาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
      วันที่ 22 พฤศจิกายน 2557

   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
      เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557

  วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ร่วมเซ็น MOU กับมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
 โครงการ“ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ” (RDPB Camp) รุ่นที่ 4/7
      ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤศจิกายน 2557

 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2557   นายประจวบ ลีรักษาเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
     ร่วมกับ ประธานกรรมการ บริษัท อิตั้น อิมปอร์ต จำกัด จัดทำธนาคารหอยพอก
     ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำแดง

 วันที่ 30 ตุลาคม 2557ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
      และหัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ณ ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน

   วันที่ 29-30 ตุลาคม 2557 บริษัทแปซิฟิค อินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น  จำกัด ถ่ายทำสารคดีเฉลิมพระเกียรติฯ
   การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงาน โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ครั้งที่1/2557
 นายประจวบ ลีรักษาเกียรติ ผอ.ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน    นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
     ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  
      เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

    กิจกรรมปล่อยเต่าคืนสู่ธรรมชาติ    เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
 นางต้อยประมวลสุข   เกษตรกรโครงการชลประทานน้ำเค็มเพื่อการเลี้ยงกุ้งทะเลอ่าวคุ้งกระเบนฯ  
     ได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่น     เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 12
  ประกาศรับสมัครอาสาสมัครนักดำน้ำเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อการอนุรักษ์ ในวันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2557
  ปรากฎการณ์แมงกะพรุนหลากสีที่อ่าวคุ้งกระเบนฯ
  วันที่ 25 กันยายน 2557 ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน “ตามรอยพระมหากษัตริย์นักพัฒนา
      น้ำพระทัยเพื่อประชาด้วยเกษตรกรรม” เข้าศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การผลิตผักและผลไม้ให้มีคุณภาพ
      และปลอดภัย
  วันที่ 16 กันยายน 2557 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7  ได้ติดตามทำรายงานพิเศษ ในคอลัมน์กรีนรีพอร์ต
      ข่าวเที่ยง เรื่องที่มาและสภาพปัญหาของพื้นที่อ่าวคุ้งกระเบน
  วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน 2557 ชมรมคอลัมนิสต์ นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ไทย
      มีสมาชิกสื่อมวลชนหลายแขนงจากกรุงเทพ เข้าศึกษาดูงานศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
  วันที่ 12-14 กันยายน 2557  บริษัทพิจิตรา มัลติมีเดีย จำกัด ผู้ผลิตรายการ “เดินตามพ่อ”
      ช่อง 1 ถ่ายทำผลสำเร็จในการประกอบอาชีพของเกษตรกร
 วันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557 รายการเรื่องจริงผ่านจอ เข้าถ่ายทำกิจกรรม คนเรื่องขออาสารักษ์โลกกับโตโยต้า
      เข้าปลูกหญ้าทะเล  ณ บ่อสาธิตการบำบัดน้ำ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
   ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ     สยามบรมราชกุมารี  วันที่ 7 กันยายน 2557
  โครงการปลูกป่า 82 พรรษา มหาราชินี วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2557  บ้านโป่งมะม่วงหวาน
     หมู่ 10 ต.รำพัน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

  การประชุมเชิงปฏิบัติการ    โครงการขับเคลื่อนขยายผลองค์ความรู้ของศูนย์ฯ วันที่ 22 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ 21 สิงหาคม 2557 โครงการขยายผลสำเร็จของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสัมนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรต
  ร่วมวางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  วันที่ 12 สิงหาคม 2557
   พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ
   พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 57
  โรงเรียนอำมาตย์ราชนุกูล จังหวัดกระบี่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดชายทะเล เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2557
       ณ ชายหาดแหลมเสด็จ

 พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557
 จัดนิทรรศการมหกรรมปลาสวยงามบ้านโป่ง จ.ราชบุรี วันที่ 1-3 สิงหาคม 2557
  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ร่วมกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น  เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557
 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ   จัดทำโครงการพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มแม่บ้าน
      เกษตรกรศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ   เพื่อเทิดพระเกียรติ ระดับประเทศ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
      สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ระหว่างวันที่28-29 กรกฎาคม 2557 องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
   ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 30  กรกฎาคม 2557
  ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัฒนานครทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ แหลมแม่นกแก้ว อ.นายายอาม   จ.จันทบุรี
  กระทรวงการต่างประเทศนำคณะผู้แทนระดับสูงจากหน่วยงาน ภาครัฐของกัมพูชา ศึกษาดูงาน วันที่ 23 กรกฎาคม 2557
 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม  ประจำปี 2557 วันที่ 14 กรกฎาคม 2557
  วันที่ 12 และ 13 ก.ค.2557 คณะนักเรียน Global   Exploration Group  จากประเทศฮอลแลนด์จำนวน 36 คน     
       เข้าปลูกป่าชายเลน

   แห่เทียนเข้าพรรษา ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน ได้นำเทียนพรรษาถวายวัดแหลมเสด็จ   ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
     เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระเจ้าวรวงศ์เธอ   พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ วันที่ 13 กรกฎาคม 2557
  อบรม ทางเลือกสุขภาพดีของเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน วันที่ 7 – 9 กรกฎาคม 2557
 การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาชุมชนตามแนวพระราชดำริ  สำหรับบุคลากรของสำนักงาน กกพ. และผู้นำชุมชน รุ่นที่ 2
     ได้ศึกษาดูงานศูนย์ฯ ค้งกระเบน วันที่ 3 กรกฎาคม 2557

  การฝึกอบรมราษฎรในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในโครงการขับเคลื่อน การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 - 3 กรกฎาคม 2557

ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  วันที่ 12 มิถุนายน 2557 ณ     ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน  อันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ "จันทบุรีเมืองแห่งความสุข"
    เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557 ณ บริเวณลานขนถ่ายสินค้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมจัดนิทรรศการในการฝึกอบรมเกษตรกรและถ่ายทอดนวัตกรรม
    โครงการเมืองเกษตรสีเขียว วันที่ 3 มิถุนายน 2557 ณ เทศบาล ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมงาน "สุดยอดของดีเมืองจันท์ มหัศจรรย์ทุเรียนโลก
    ประจำปี 2557 "

 งานวิชาการเกษตร ได้จัดกิจกรรมค่ายยุวชนรุ่นใหม่หัวใจเกษตร รุ่นที่ 3 มียุวชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 63 ราย จาก 12 โรงเรียน
    วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2557 ณ งานวิชาการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

  โครงการชีววิทยาของปูม้าและหญ้าทะเลเพื่อการทำธนาคารปูม้าอย่างยั่งยืน วันที่ 27 พฤษภาคม 2557
     ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ท่านผู้หญิงพันธุ์สวลี กิติยากร เยี่ยมชมหน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำภายในอ่าวคุ้งกระเบน
นักศึกษาหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินผู้นำระดับสูง ด้านการเมือง การปกครองตามแนวพระราชดำริฯ
     รุ่นที่ 2 (สมพ.2) เยี่ยมชมศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ
นายประจวบ  ลีรักษาเกียรติ  ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ รับมอบรางวัลมาตรฐานห้องน้ำสาธารณ
    เพื่อการท่องเที่ยวระดับสากล  ประจำปี 2556

ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลเยาวชนรักษ์คุ้งกระเบน ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 21-25 เมษายน พ.ศ.2557
     ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับสำนักงาน กปร. จัดทำโครงการผลิต      และปล่อยสัตว์น้ำชายฝั่งเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
     วันพุธที่ 2 เมษายน 2557 ณ บริเวณอ่าวหมู ม.9 ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมจัดนิทรรศการโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดวิชาการ
 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมจัดนิทรรศการและบริการด้านวิชาการ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
 ค่ายเรียนรู้ "โครงการพระราชดำริ" โรงเรียนนวมินทราชินุทิศ เบญจมราชาลัย วันที่ 5 - 7 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
 "คุ้งกระเบนเทิดไท้องค์ราชัน พัฒนาชายหาดร่วมกัน เพื่อสานฝันทะเลงาม" ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา
    วันที่ 1 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 การประชุม เรื่อง "เมล็ดพันธุ์และการเตรียมความพร้อมด้านพันธุ์ไม้สีม่วงและติดตามผลการดำเนินงานวิจัย
    วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ " ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
 
  การฝึกอบรมหลักสูตรการเพาะเห็ดเศรษฐกิจระบบถุง
 โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ณ วัดบูรพาพิทยาคาม ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ณ วัดบางสระเก้า หมู่ที่ 2 ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์
     จังหวัดจันทบุร
ี 
 คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริสำหรับผู้บริหารเทศบาล (นบร.ท.)
     รุ่นที่ 1 ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557
 
 กิจกรรม  " เสริมสร้างความสุขสันต์ เพื่อสานฝันวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 "
 ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน ร่วมทำบุญตักบาตร และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กุ้งแชบ๊วย 1,000,000 ตัว
     ปลากะพง 19,999 ตัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556

  ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน เข้าร่วมสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและจุดเทียนชัยถวายพระพร
     เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำคืนสู่ธรรมชาติ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
     เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556  

  ประชุมหารือโครงการศูนย์ศึกษาข้อมูล-นิทรรศการป่าชายเลนและทางเดินศึกษาเรือนยอดไม้ป่าชายเลน
     (canopy wark)  เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556

  ติดตามงานวิชาการ และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2556
     เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556

 ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรี
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "แม่บ้านแม่ครัวสู่การดูแลและพัฒนาศูนย์คุ้งกระเบนฯ  ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
    "วันที่ 12-14 มิถุนายน 2556
"คุ้งกระเบนเทิดไท้องค์ราชัน พัฒนาชายหาดร่วมกันเพื่อสานฝันทะเลงาม " ครั้งที่ 9 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556
     ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ 5 ธันวาคม 2555

สำนักราชเลขาธิการเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556
คณะ NACA (Network of Aquaculture Centres in Asia-Pacific) ประเทศบังคลาเทศ
  เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานเกษตร จากสำนักงานการเกษตรเวียตนาม ประเทศเวียตนาม
  พิธีส่งมอบปะการังเทียมให้ชาวประมง จ.จันทบุรี  จากมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
     ร่วมกับกรมประมง วันที่ 18 ตุลาคม 2555 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำคณะต่างชาติ จำนวน 40 คน  ศึกษาดูงานศูนย์ฯ คุ้งกระเบน   
     เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555

คณะเกษตรศาสตร์ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 17 คน
     ศึกษาดูงานศูนย์ฯ คุ้งกระเบน  เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555

  ชาวต่างชาติผู้เข้าร่วมสัมมนาป่าชายเลนที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิริธร อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
      ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2555

คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Obihiro ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
     เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2555

 เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555
พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนา
  การศึกษาดูงานวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ วันที่ 30 พฤษภาคม 2555
     ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

  พิธีมอบรางวัลเกียรติบัตรการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2
    และสัมมนาวิชาการเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2 วันที่ 30 พฤษภาคม 2555
 โครงการ "คุ้งกระเบนเทิดไท้องค์ราชัน พัฒนาชายหาดร่วมกัน เพื่อสานฝันทะเลงาม
     "เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา วันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2555

 วันที่ 4 เมษายน 2555 ฯพณฯ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เข้าเยี่ยมชมผลการดำเนินงาน
    ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ 

 โครงการฟื้นฟูเกษตรกรหลังภาวะน้ำท่วมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
    เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2554

สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำด้วยระบบชลประทานน้ำเค็มร่วมทำบุญประจำปี 2554 ณ    ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  คณะ "Zhejiang Maricucture Research Institute Wenzhou Institute Of Oceangraphy"
    จากสาธารณรัฐประชาชนจีนศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554

 คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร "Exposure visit to Thailand on the Rural Empowerment
     Agricultural Development Program" จากประเทศอินโดนีเซีย ศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน     2554

 23 ตุลาคม 2554 วันปิยะมหาราช ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ  ร่วมวางพวงมาลา ณ ศาลากลาง     จ.จันทบุรี
นายทวี จินดามัยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ คุ้งกระเบนรับมอบเกียรติบัตรมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวและโล่
     จาก กรมการท่องเที่ยว วันที่ 15 สิงหาคม 2554  

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2554 นายทวี จินดามัยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ คุ้งกระเบนร่วมวางพานพุ่มและจุดเทียน
    ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 79 พรรษา
    12 สิงหาคม 2554
 
พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 11 สิงหาคม 2554
    ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ  

คณะผู้ประกอบการนำเที่ยวจากประเทศกัมพูชา เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน วันที่ 5 สิงหาคม 2554
    ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี  

พิธีเสกและอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์งานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
     7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

  คณะฑูตต่างประเทศประจำประเทศไทยและคู่สมรส เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน วันที่ 20 มิถุนายน 2554
     ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี

 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "84 พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา"    เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
    7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ณ ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน ระหว่างวันที่ 24-28 พฤษภาคม 2554

"คุ้งกระเบนเทิดไท้องค์ราชัน พัฒนาชายหาดร่วมกัน เพื่อสานฝันทะเลงาม " ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษ  84 พรรษา
    วันที่ 29 มกราคม 2554 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

วันที่ 11 มกราคม 2554 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ    เยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์ฯ
วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2554 งานวันเด็ก ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
วันที่ 6 มกราคม 2554 คณะเจ้าหน้าที่กองแผนงาน และสำนักงานงบประมาณกรมประมง    เยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์ฯ  
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ร่วมเดินเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา   
    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 5 ธันวาคม 2553 ณ บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรี

 กิจกรรมการร่วมมือกันพัฒนาคลองชลประทานน้ำเค็มของสมาชิกผู้ใช้น้ำด้วยระบบชลประทานน้ำเค็ม
   เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2553

 คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมนักบริหารงานยุติธรรม หลักสูตร "อัยการสูงสุด" รุ่นที่ 29
   เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ฯ คุ้งกระเบน วันที่ 17 พฤศจิกายน 2553  

 ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน ร่วมวางพวงมาลา ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี เนื่องในวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2553
กลุ่มประเทศลาตินอเมริกาและแคริบเบียนเครือรัฐเอกราชยุโรปตะวันออกแอฟริกาตะวันออกกลาง  
  เอเชียใต้และเอเชียกลาง เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 255
3
การประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริสัญจร ครั้งที่ 4
   ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2553 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ จ.จันทบุรี  

วันที่ 28 สิงหาคม 2553 คณะผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ และสื่อมวลชน จำนวน 100 คน
   ร่วมมอบปะการังเทียมแก่ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน

 เนื่องในวันสถาปนากรมประมงครบรอบ 84 ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
   ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning day เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2553 

พิธีเปิดศูนย์จำหน่ายสินค้ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแหลมเสด็จ บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน
   วันที่ 26 สิงหาคม 2553
 
 เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2553   นายทวี จินดามัยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ คุ้งกระเบน ข้าราชการ
   และเจ้าหน้าที่ศูนย์ ร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติ
   สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์น้ำอ่าวคุ้งกระเบนด้วยระบบชลประทานน้ำเค็มจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ   คุ้งกระเบน      ร่วมพัฒนาคลองชลประทานน้ำเค็มและแปลงเลี้ยงสัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
     สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ วันที่  12  สิงหาคม  2553

สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ วันที่ 13 มิถุนายน 2553
พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสทรงขึ้นครองราชสมบัติครบ 63 ปี และในโอกาส 60 ปี
    แห่งพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและราชาภิเษกสมรส วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2553

งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสบรมราชาภิเษก ปีที่ 60
    "ความสุขของพ่อ ความสุขของลูก" วันที่ 5 - 9 พ.ค.2553 ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า

วันที่ 27 มีนาคม 2553  บริษัทโตโยต้า อุตสาหกรรม จำกัด นำคณะศึกษาดูงาน
    ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2552
   กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์น้ำอ่าวคุ้งกระเบน ด้วยระบบชลประทานน้ำเค็ม วันที่ 24 มีนาคม 2553
   ณ ห้องประชุมกะพงทอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

 "คุ้งกระเบนเทิดไท้องค์ราชัน พัฒนาชายหาดร่วมกัน เพื่อสานฝันทะเลงาม"
    ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2553

 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2553 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ศึกษาดูงาน
    ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ  

 ในวันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2553  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
    เรื่อง "แนวทางการติดตามภารกิจตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ    พ.ศ.2553 "
     ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
27 มกราคม 2553 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
    นำนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
    หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 52 และหลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน
   รุ่นที่ 22 ศึกษาดูงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
 
สถาบันพระปกเกล้านำผู้เข้ารับการศึกษา "หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
    สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 13 " เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ฯ คุ้งกระเบนฯ
   เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2553

คณะพระโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 89 รูป
   เยี่ยมชมการดำเนินการของศูนย์ฯ คุ้งกระเบน เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2552

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมเทิดไท้องค์ราชัน 5 ธันวาคม 2552
รวมดวงใจภักดิ์ เทิดไท้องค์ราชัน วันที่ 30 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2552
 คณะทำงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร แสดงความจงรักภักดี
   เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี
  
 23 ตุลาคม 2552 วันปิยะมหาราช ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ  ร่วมวางพวงมาลา
    ณ ศาลากลาง จ.จันทบุรี

 วันที่ 18 สิงหาคม 2552 นายสฤษฏ์ อึ้งอภินันท์ รองประธานคณะกรรมาธิการ และประธานคณะกรรมาธิการ
    พิจารณาศึกษาปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่ง นำคณะกรรมาธิการเยี่ยมชมการดำเนินงานของ
    ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน  

โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์อาสาสมัครในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
    วันที่ 13 - 14 สิงหาคม 2552

โครงการเพิ่มประชากรสัตว์น้ำชายฝั่ง เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ
   สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 77 พรรษา 12 สิงหาคม 2552 ณ บริเวณอาคาร กปร.

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2552 นายทวี จินดามัยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ คุ้งกระเบน ข้าราชการ
   และเจ้าหน้าที่ศูนย์ ร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติ
   สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 77 พรรษา 12 สิงหาคม 2552 

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ศึกษาดูงาน ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน  วันที่ 7 สิงหาคม 2552
  การประชุมเชิงปฏิบัติการงานขยายผลศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ วันที่ 20 กรกฎาคม 2552  
  คณะปลัดจังหวัดภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
   เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2552 

 ฯพณฯ นายสวัสดิ์ วัฒนายากร องคมนตรีเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน วันที่ 21 พฤษภาคม 2552
โครงการ "คุ้งกระเบนเทิดไท้องค์ราชัน พัฒนาชายหาดร่วมกัน เพื่อสานฝันทะเลงาม "  
   วันที่ 21 มีนาคม 2552

คณะกงสุล/กงสุลกิตติมศักดิ์ต่างประเทศและภริยา ผู้แทนรัฐบาล และสื่อมวลชนของฮ่องกงและมาเก๊า
    เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ  ในวันที่ 19 มีนาคม 2552

คณะสื่อมวลชนไทยในสหรัฐอเมริกาเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ วันที่ 4 มีนาคม 2552   
ร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 5 ธันวาคม
 การประชุมคณะอนุกรรมการ
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเยี่ยมชมการปฎิบัติงานศูนย์ฯ
รองอธิบดีกรมประมง เยี่ยมชมการปฏิบัติงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ  
     เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2551

 รองอธิบดีกรมประมงพร้อมคณะติดตามการเลี้ยงสาหร่ายผักกาดทะเล  (Ulva  rigida)
    ในคลองชลประทานน้ำเค็ม

สาธิตการแปรรูปสาหร่ายผักกาดทะเล ณ บ่อสาธิตศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
   อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จ.จันทบุรีโดยคุณสุวรรณา วรสิงห์และเจ้าหน้าที่ จาก สพช.ตราด  

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการบริหารจัดการห้องน้ำ สาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว ณ ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนและ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย)จำกัดมหาชน
   ร่วมจัดทำโครงการ  "ฝายชะลอความชุ่มชื้น 12 สิงหามหาราชินี"

แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนมัธยมท่าเคลง อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
ตรวจฟาร์มกุ้งอินทรีย์ของเกษตรกรโครงการฟื้นฟู
การฝึกอบรมเกษตรผสมผสานและทฤษฎีใหม่ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 10
    วันที่ 24 - 25 กรกฎาม 255

การฝึกอบรม"โครงการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน"
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนและบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน
    ร่วมจัดทำโครงการ "ฝายชะลอความชุ่มชื้น 12 สิงหามหาราชินี"

ผลการดำเนินงานความร่วมมือของภาครัฐ และภาคเอกชน   
เจ้าหน้าที่สาธารณรัฐคิวบาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ  วันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2551
คณะนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 60,61 และ62 ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ  
    วันที่ 27 มิถุนายน 2551

ลดปัญหาภาวะโลกร้อนโครงการ"ปลูกป่ารักษาแหล่งน้ำ   เทิดไท้ มหาราชา มหาราชินี "
    วันที่ 9 มิถุนายน 2551

คณะเจ้าหน้าที่เซเนกัล เยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
    วันที่ 27 พฤษภาคม 2551

คู่สมรสคณะทูตานุทูตประจำประเทศไทย เยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
    วันที่ 7 พฤษภาคม 2551

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารฯ
    วันที่ 30 เมษายน 2551 ณ วัดคมบาง อ.เมือง จ.จันทบุรี

นายวีระศักดิ์โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
    มอบอาคารห้องน้ำสาธารณะมาตรฐานสากลเพื่อการท่องเที่ยว และเยี่ยมชมการดำเนินงาน
    ของศูนย์ฯคุ้งกระเบน วันที่ 24 เมษายน 2551