ปฏิทินผู้เข้าศึกษาดูงาน

วัน เดือน ปี

 
จำนวน (คน)
11 มี.ค.57
โรงเรียนพระหฤทัย
98

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

107
อบต.ห้วยสะแก
60
โรงเรียนบ้านทะลาย
55

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

54
โรงเรียนยางวิทยาศาร
189

โรงเรียนนาดีสร้างบง

122

โรงเรียนหนองพลวง

65

โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา

80
โรงเรียนบ้านคกเว้า
118
12 มี.ค.57
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน
44
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
107

มหาวิทยาลัยราชภัฏขอนแก่น

90

โรงเรียนสามเสนวิทยา

236

โครงการส่งน้ำและรักษานครหลวง

60
โรงเรียนบ้านวังหิน
148
โรงเรียนบ้านชำหวาย
105
อบต.บ้านขาม
60
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
55

เทศบาลตำบลบึงงาม

45
13 มี.ค.57

โรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก

91

โรงเรียนบ้านตะเคียน

47
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
21
โรงเรียนชุมชนดุนสาด
100

โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ

68

โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์

53

โรงเรียนดอนแก้วปากเป่งคยสำโรง

50
โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา
53

โรงเรียนบ้านแพะ

25

โรงเรียนห้วยกนทา

40

โรงเรียนวิถีธรรม

52

จังหวัดราชบุรี

100

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

35
14 มี.ค.57

โรงเรียนบ้านหลุบกุง

75

โรงเรียนจตุรคามสามัคคี

113

โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ

250

เทศบาลนครระยอง

50

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล

100
โรงเรียนบ้านสันศรี
44
เทศบาลโกสุมพิสัย
50

อบต.ห้วยสามยอด

62

อบต.หูทำนบ

57

โรงเรียนบ้านหนองพิมาน

47

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง

156

โรงเรียนบ้านโคกล่าม

81

อบต.โคกนาป่า

มหาวิทยาลัยบูรพา

15
15 มี.ค.57
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
120

โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์

45

อบต.ท่าไม้

110

โรงเรียนบ้านสะพานสี่

166

อำเภอไพศาลี

50

กศน.หนองหงส์

50

ททท.เลย

100

อำเภอจังหาร

55

กัมพูชา

6

โรงเรียนบ้านเคียงตะวันตก

64
16 มี.ค.57

อบต.อินทร์บุรี

100

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

25

โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม

148


ติดต่อ-สอบตามข้อมูลได้ที่ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ   E_mail :kkbrdsc@yahoo.com
โทรศัพท์ : 0-3943-3216-8 โทรสาร : 0-3943-3209