ลดปัญหาภาวะโลกร้อน
โครงการ "ปลูกป่า รักษาแหล่งน้ำ เทิดไท้ มหาราชา มหาราชินี"

        ด้วยเป็นที่ทราบกันดีในปัจจุบันนี้มนุษย์ในประเทศต่างๆ กำลังเผชิญปัญหาภาวะโลกร้อน
ทำให้เกิดภัยพิบัติ และการแปรปรวนของธรรมชาติ  ซึ่งมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์
และสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้ เป็นอย่างมาก
        ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และบริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น
จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดโครงการ "ปลูกป่า รักษาแหล่งน้ำ เทิดไท้ มหาราชา มหาราชินี"
วันที่ 9 มิถุนายน 2551 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
        โดยมี นายประจักษ์ สุวรรณภักดี ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานโครงการฯ
นายสมประสงค์ บุญยะชัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เป็นผู้สนับสนุนการดำเนินงาน และ นายคณิต ไชยาคำ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อ่าวคุ้งกระเบนฯ เป็นผู้ดำเนินการ มีนักเรียน เกษตรกร และชาวบ้าน เข้าร่วมโครงการ
จำนวน 900 คน โดยมีกิจกรรม ดำเนินการดังนี้

1.การบรรยายพิเศษ หัวข้อ "แนวพระราชดำริ สู่การลดปัญหาโลกร้อน"
2.การจัดกิจกรรมฐานเรียนรู้ จำนวน 4 ฐาน
    - ฐานเรียนรู้ "มหัศจรรย์โลกใต้ทะเล"
    - ฐานเรียนรู้ "สร้างน้ำใสด้วยสองมือ"
    - ฐานเรียนรู้ "ป่าชายเลน ครัวโลก"
    - ฐานเรียนรู้ "พลังงานทดแทน"
3.ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
    - กุ้งแชบ๊วย 100,000 ตัว
    - ปูทะเล  1,000  ตัว
4.ร่วมปลูกป่าชายเลน ลดภาวะโลกร้อน ณ อ่าวคุ้งกระเบน จำนวน 8,000 กล้า ในพื้นที่ 20 ไร่

         การดำเนินการอย่างมีส่วนร่วมของนักเรียน เกษตรกร และชาวบ้านเป็นการ
ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม
เพื่อร่วมลดปัญหาภาวะโลกร้อน

นายคณิต  ไชยาคำ ผู้อำนวยศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
กล่าวต้อนรับ


นายสมประสงค์ บุญยะชัย ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวรายงาน


นายประจักษ์ สุวรรณภักดี ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ "ปลูกป่า รักษาแหล่งน้ำ เทิดไท้ มหาราชา มหาราชินี"


นักเรียน เกษตรกร และชาวบ้าน ที่เข้าร่วมโครงการฯนายประจักษ์ สุวรรณภักดี และนายสมประสงค์ บุญยะชัย
มอบพันธุ์กล้าไม้ชายเลนและพันธุ์สัตว์น้ำให้แก่ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
และตัวแทนชุมชน


ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และนายสมประสงค์ บุญยะชัย มอบอุปกรณ์กีฬา
ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียน และตัวแทนนักเรียนชุมชน 22 แห่ง


ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายสมประสงค์ บุญยะชัย
นายคณิต ไชยาคำ แขกผู้มีเกียรติ ประชาชน และสื่อมวลชน
ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้ง ณ บริเวณหาดคุ้งกระเบน


นักเรียนร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ


นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมฐานเรียนรู้ จำนวน 4 ฐาน


ปล่อยพันธุ์ปูทะเล ลงสู่ระบบนิเวศน์


นายประจักษ์  สุวรรณภักดี และ นายสมประสงค์  บุญยะชัย
ทำพิธีเปิดป้ายโครงการฯ


นายประจักษ์  สุวรรณภักดี ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
ปลูกต้นโกงกางบริเวณป่าชายเลน


ติดต่อ-สอบตามข้อมูลได้ที่ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ   E_mail :kkbrdsc@yahoo.com
โทรศัพท์ : 0-3943-3216-8 โทรสาร : 0-3943-3209