- รางวัลแห่งความสำเร็จของเขตห้ามล่าสัตว์ป่า

- การดำเนินงานด้านการจับกุมการบุกรุกตัดไม้