แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนมัธยมท่าแคลง อ.นายายอาม จ.จันทบุรี

         ด้วย นายคณิต ไชยาคำ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  มีดำริว่าเยาวชนเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศ สมควร
ที่จะต้องเสริมสร้างความรู้แก่เยาวชน  เพื่อจะได้เป็นกำลังของชาติต่อไป แต่การที่จะเสริมสร้าง
ความรู้แต่ขาดจริยธรรม  และคุณธรรม ในการดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่น ประเทศชาติ
ก็จะวุ่นวายไม่รู้จักจบสิ้น
          ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว
จึงสนับสนุนโรงเรียนมัธยมท่าแคลง อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ดำเนินการพัฒนา
พื้นที่โรงเรียนประมาณ 2 ไร่ "แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง" ดำเนินการพัฒนาพื้นที่
ในรูปแบบบูรณาการด้านการเกษตร โดยนักเรียนสามารถลงมือปฏิบัติงานได้จริง
เพื่อเป็นการฝึกและเสริมสร้างประสบการณ์ของนักเรียน โดยเฉพาะการดำรงชีวิต
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก่อนที่จะก้าวออกไปสู่สังคมที่มีชีวิตแตกต่างจากโรงเรียน
        
พื้นที่เรียนรู้ประมาณ 2 ไร่ ได้จัดแบ่งเป็นกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1.บ่อน้ำพลาสติกขนาด 168 ตารางเมตร ลึก 1.7 เมตร จำนวน 2 บ่อ เพื่อการเกษตร
      - บ่อที่ 1 เลี้ยงปลานิลร่วมกับปลากะพงขาว
      - บ่อที่ 2 เลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยร่วมกับปลาแรด
2.แปลงปลูกพืช ขนาด 273 ตารางเมตร จำนวน 1 แปลง สำหรับปลูกแก้วมังกร
3.แปลงปลูกพืชกินใบและกิจกรรมอื่นๆ ขนาด 2,591 ตารางเมตร
     
        ในการดำเนินงานจักใช้ วิธีธรรมชาติรักษาธรรมชาติ ลด ละ เลิก การใช้สารเคมี และ
ยาฆ่าแมลง เพื่อรักษาระบบนิเวศตามธรรมชาติและลดภาวะโลกร้อนด้วย
         นายคณิต ไชยาคำ ผู้อำนวยศูนย์ฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า "แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง"
ดังกล่าว เป็นแหล่งเสริมสร้างความรู้แก่นักเรียน เยาวชน และเกษตรกร เพื่อเสริมสร้าง
การดำเนินชีวิต คุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม ซึ่งจะทำให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา
ประเทศชาติต่อไป


แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนมัธยมท่าแคลง


นายคณิต ไชยาคำ ผอ.ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
กล่าวรายงานความเป็นมาของแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง


นายธงชัย พุ่มชลิต ผอ.สพท 1 และนายคณิต ไชยาคำ ผอ.ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
และผู้ร่วมงานชมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนมัธยมท่าแคลง
นายคณิต ไชยาคำ ผอ.ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน รับมอบของที่ระลึกจาก
นางจันทรัสต์ จรูญชัย ผอ.โรงเรียนมัธยมท่าแคลง


นายธงชัย พุ่มชลิต ผอ.สพท 1 เปิดป้ายแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง


นายคณิต ไชยาคำผอ.ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน ปลูกต้นจิกทะเล


นายธงชัย พุ่มชลิต ผอ.สพท 1 และนายคณิต ไชยาคำ ผอ.ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
ปล่อยปลากะพงขาวลงบ่อเลี้ยง


นักเรียนร่วมปล่อยปลากะพงขาว


นายคณิต ไชยาคำ ผอ.ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
อธิบายการเลี้ยงปลากะพงขาวร่วมกับปลาแรด


นายคณิต ไชยาคำ ผอ.ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
อธิบายการจัดแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแบบบูรณาการ


กับดักแมลงด้วยวิธีธรรมชาติ


บ่อเลี้ยงปลากะพงขาวร่วมกับปลานิล


จักรยานลดน้ำต้นไม้ ลดภาวะโลกร้อน


ปลูกผักกินใบ


แปลงแก้วมังกร


แปลงปลูกไม้เลื้อย


แปลงปลูกมะม่วง


ติดต่อ-สอบตามข้อมูลได้ที่ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ   E_mail :kkbrdsc@yahoo.com
โทรศัพท์ : 0-3943-3216-8 โทรสาร : 0-3943-3209